Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2016. 11. 11

Mencshely Község Önkormányzata képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleménye alapján, a következőket rendeli el:1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése


1.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési hulladékok begyűjtésére, elszállítására és kezelésre történő átadására:

  1. vegyes hulladék,
  2. lom hulladék,
  3.  a rendeletben meghatározott egyéb elkülönítetten gyűjtött hulladék.        

(2)   A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési hulladékok kezelésére:

  1. vegyes hulladék,
  2. lom hulladék.

2.§ (1)[1] Mencshely Község belterületén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u. 1.) szám alatti gazdasági társaság (a továbbiakban: közszolgáltató)  jogosult ellátni.


(2)[2] A települési szilárd hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítását, a hulladék begyűjtését, előkezelését. A Közszolgáltató a hulladék átvételét, gyűjtését, és elszállítását a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. bevonásával, mint közreműködő beiktatásával bonyolítja le.


(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, valamint hasznosításra történő átadás az ÉBH Kft. veszprémi válogatóművében történik.

(4) A települési szilárd hulladék a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központban kerül elhelyezésre.

(5)[3] A közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi.
2. A közszolgáltatás igénybevétele, a közszolgáltatási szerződés


3.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a rendszeres hulladékszállításba bevont ingatlanok ingatlanhasználója köteles igénybe venni és erre vonatkozó szerződést kötni a közszolgáltatóval.


(2) A közszolgáltatás igénybevételére az állandó lakosok egész évben 52 alkalommal, az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező ingatlanhasználók esetében április 15-től október 15-ig 26 alkalommal kötelesek.


(3) A közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a kötelező közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a szolgáltatási szerződés megkötésével, vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre.3. A települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága, a lom hulladék elszállítása.


4.§ (1) Közszolgáltató a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabálynak megfelelően – minimum hetente egyszer – köteles a szolgáltatást elvégezni.

A közszolgáltatás elvégzése az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező ingatlanhasználók esetében évente 26 alkalommal (április 15-től október 15-ig) történik.


(2) Az ingatlanban vagy ingatlanon nem rendszeresen képződő a szabványosított gyűjtőedényekben el nem helyezhető – nagyobb méretű – lom hulladék elszállítására a közszolgáltató évente egy alkalommal, előre bejelentett időpontban lomtalanítást szervez. Az évi egy lomtalanításkor a közszolgáltató külön díj fizetése nélkül szállítja el a hulladékot.4. A települési szilárd hulladék gyűjtése, átvétele és szállítása


5.§[4] (1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet a települési szilárd hulladékot rendszeresített zárt szabványos hulladékgyűjtő edényben köteles elhelyezni és a megadott szállítási napon a közszolgáltatónak elszállításra átadni.


(2) Rendszeresített zárt, szabványos gyűjtőedény méretek: 60, 80, 120, 240, 360, 660, 770, 1.100 liter.


(3) A (2) bekezdésben szereplő edényméretek közül a 60 l-es gyűjtőedényt csak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy választhatja. Annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja a Mencshelyi Közös Önkormányzati Hivatal által kiállított igazolást kell benyújtania a közszolgáltató részére.


(4) A szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére – díj fizetése mellett a közszolgáltató által biztosított, emblémázott, 80-120 literes műanyag gyűjtőzsák vehető igénybe.


(5) A települési szilárd hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználó olyan űrtartalmú, illetve darabszámú gyűjtőedényt köteles igénybe venni, hogy abban, illetve azokban a megadott szállítási napok között keletkező háztartási hulladék az előírásoknak megfelelően mindenkor elhelyezhető legyen. Az ingatlanhasználó a rendszeresített legkisebb, egyedül élő személy esetében 60 liter űrtartalmú, egyéb esetben 80 liter űrtartalmú gyűjtőedénynél kisebb űrtartalmú edényt nem használhat.


(6) A közszolgáltató 2016. május 15. napjától a természetes személyek körében az 50 és 70 literes gyűjtőedény, gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében az 50, 60 és 70 literes gyűjtőedény bejelentését nem fogadja el, és az ilyen edény ürítésére, a benne található hulladék elszállítására kizárólag akkor köteles, ha azt a használó 2016. április 30-ig jogszerűen használta.”

(7) Az ingatlanhasználók és az üdülővel rendelkező ingatlanhasználók kötelesek ingatlanonként legalább egy szabványos, a szerződött hulladékmennyiségének megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényt saját költségen beszerezni, használni.


(8) A gyűjtőedényben lom, építési törmelék, veszélyes hulladék nem gyűjthető.”


6.§ (1) Szabványosított, zárt hulladékgyűjtő edényzetben elhelyezett települési szilárd hulladék elszállításra történő átadása a megjelölt szállítási napon az ingatlan bejárata előtti közútról történik.


(2) A mennyiben a hulladék a közúton való átvétele nem lehetséges, az ingatlanhasználó köteles kihelyezni azt könnyen megközelíthető és hozzáférhető helyre, ingatlanán kívülre a bejárat (kapu) közelében.


(3) A települési szilárd hulladékot úgy kell a közszolgáltató részére (átadni) kihelyezni, hogy az a közszolgáltató számára hozzáférhető legyen és a közterület forgalmát ne zavarja.


(4) Hulladékszállítási napokon kívül hulladékgyűjtő edényzet közterületen nem tárolható, kivéve, ha az edényzet elhelyezése csak közterületen lehetséges. Ürítés után a hulladékgyűjtő edényzetet annak tulajdonosa, bérlője az ürítés napján köteles ingatlanára visszahelyezni.


(5) A zárt edényzet rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről és rendszeres karbantartásáról, szükséges cseréjéről az edényzet tulajdonosa köteles gondoskodni.


(6) A közszolgáltató felel az edényzet állagában keletkezett olyan kárért, amelyet a szállítás során szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott. A közszolgáltatói felelősség a természetes elhasználódásból eredő károkra nem terjed ki.


7.§ (1) Az elszállítás céljára kihelyezett vagy tartósan a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének rendszeres tisztántartásáról a szolgáltatás igénybevételére kötelezett köteles gondoskodni. A közterületnek a hulladék elszállítása során a közszolgáltató által előidézett szennyezését a közszolgáltató köteles megszüntetni.


(2) A közszolgáltató a szolgáltatás teljesítését csak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályokban, valamint jelen rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, korlátozhatja vagy tagadhatja meg.


(3) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési szilárd hulladék elszállítását, ha:

a) az nem a rendszeresített szabványos gyűjtőedényben, vagy emblémázott műanyag zsákban kerül átadásra,

b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely nem minősül települési szilárd hulladéknak

c) sérült vagy balesetveszélyes gyűjtő edényzet esetén

5. Az elkülönített hulladék gyűjtése, átvétele és szállítása


8.§ (1) A közszolgáltató által gyűjtött elkülönített hulladékok a gyűjtőszigeteken lévő edényzetbe helyezhetők el.


(2) Az elkülönített hulladékgyűjtés céljára közterületre kihelyezett edényzetbe kizárólag rendeltetésének megfelelő anyag helyezhető el.


(3) A gyűjtősziget edényzetéből az elkülönítetten gyűjtött hulladékot csak a közszolgáltató vagy megbízottja szállíthatja el.5/A. Házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés[5][6]


8/A.§[7]


(1) A természetes személy ingatlanhasználó az ingatlanon keletkezett települési hulladékból elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltatónak a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényzetben az újrahasznosítható hulladékokat (PET palack, műanyag flakon-, zacskó, papír, társított papír). A nagyobb papír hulladékot a gyűjtőedényzet mellé kihelyezve, kilapítva, kötegelve adja át.


(2) Az öblösüveg hulladékot a közszolgáltató a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés keretében nem veszi át. Az öblösüveg hulladék elhelyezésére az erre a célra kialakított gyűjtőszigeten van lehetőség.


(3) A közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti elkülönítetten gyűjtött hulladékot havi egy alkalommal az általa meghatározott időpontban gyűjti be és szállítja el.


(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló edényzeteket legkorábban az elszállítást megelőző nap 18.00 órától helyezheti ki az ingatlan előtti közterületre.


  1. Amennyiben az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtőedényzetében az (1) bekezdésben felsorolt hulladékon kívül más jellegű hulladék is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja.6. A közszolgáltatási díj, kedvezmények, mentességek, változás bejelentés


9.§ A közszolgáltatás igénybevételi díjának elszámolására a közszolgáltató negyedéves elszámolási időszakot alkalmaz. A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató által megküldött számla alapján kell megfizetni.

10. § (1) Ha a lakóegység (üdülőegység) nincs használatban és az ingatlanhasználónak díjtartozása nincs, írásban kérheti az ürítési díj visszatérítését az alábbiak szerint:

a) jegyzői igazolás bemutatásával arról, hogy az ingatlan használaton kívül volt,

b) a használaton kívüli időszakra (üdülő esetén a teljes nyaraló időszakra, azaz 6 hónapra) vonatkozóan a közmű szolgáltató által leolvasottan „0” fogyasztást igazoló közüzemi elszámoló számla - víz (m3) vagy villany (kWh) – másolatának megküldésével.

(2) A visszatérítést utólag, legfeljebb a tárgyévet követő év január 20-ig lehet kérni, A mentesség csak az igazolt időszakra tartható fenn.

(3) A díjfizetés alóli mentesítés csak akkor lehetséges, amennyiben hulladékszállítási díjtartozás nem áll fenn.


(4) Amennyiben az ingatlanhasználó személyében változás következik be, az új ingatlanhasználó birtokba lépésének napjától számított 15 napon belül, a korábbi és új ingatlanhasználó együttesen köteles a változást bejelenteni a közszolgáltatónak. A változás bejelentésének megtételéig a közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni.7. A közszolgáltatással kapcsolatos nyilvántartás


11.§[8]

8. Záró rendelkezések


12.§ (1) Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról.


Mencshely, 2014. június 20.
                        Dr. Loványi Róbert Benedek                                    Henn Ferencné

                        polgármester                                                              jegyző

Kihirdetés napja: 2014. június 27.


                                                           Henn Ferencné

                                                                       jegyző

[1]

Módosította a 16/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2016. november 12. napjától.

[2]

Módosította a 16/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2016. november 12. napjától.

[3]

Beiktatta a 16/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2016. november 12. napjától.

[4]

Módosította a 6/2016.(V.06.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2016. május 15. napjától.

[5]

Beiktatta a 6/2016.(V.06.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2016. május 15. napjától.

[6]

Módosította a 13/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2016. szeptember 9. napjától.

[7]

Módosította a 13/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2016. szeptember 9. napjától.

[8]

Hatályon kívül helyezte a 6/2016.(V.06.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2016. május 15. napjától.