Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 05. 16

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2014.05.16.

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003.(V.28.) önkormányzati rendelet 26. § (8) a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az 1. Mellékletben felsorolt címrend szerinti helyi önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. Mellékletben foglaltaknak megfelelő összesített bevételeit forrásonként és a 3. Mellékletben összesített kiadásait forrásonként

5.189.567 ezerFt bevétellel

3.170.994 ezerFt kiadással

jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiemelt előirányzatainak teljesítését a következők szerint szerint hagyja jóvá:
- személyi jellegű kiadások 428.490 ezerFt,
- munkaadókat terhelő járulékok 112.209 ezerFt,
- dologi jellegű kiadások 755.806 ezerFt,
- szociálpolitikai feladatok kiadásai 68.979 ezerFt,
- támogatások 40.243 ezerFt.
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:
- beruházási kiadások 1.542.324 ezerFt
- felújítási kiadások 57.601 ezerFt
- felhalm.c. Pénzeszköz átadás 165.286 ezerFt.

3. § Az önkormányzat címek szerinti bevételi teljesítését az 4. Mellékletben és a kiadási
teljesítését a 7. Mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként a 8. Mellékletben fogadja el.

5. § (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását éves bontásban a 9. Melléklet tartalmazza.

(2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kivüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. Melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. Melléklet tartalmazza.

7. § A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 5. Mellékletben hagyja jóvá.

8. § (1) Az önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 16. Mellékletben szereplő adatok alapján 11.533.634 ezerFt-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013 évi egyszerűsített mérlegét a 17. Mellékletben, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 14. Mellékletben, az egyszerűsített pénzmaradvány
kimutatását a 13. Mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat pénzmaradványa 4.199.016 ezerFt, melynek a felosztását a képviselő-testület
a 15. Mellékletben elfogadta.

(4) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését az 18. Mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

9. § (1) Ez a rendeletet a kihírdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8/2013.(III.28.), 16/2013.(IV.27.), 23/2013.(XI.05.), 26/2013.(XII.19.), 6/2014.(II.07.) rendeletével módosított 6/2013.(II.28.) rendelete.

Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 14. napján tartott nyílt, soros ülésén.
Győriné dr. Czeglédi Márta Dr. Voller Erika
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2014. május 16.
Dr. Voller Erika
jegyző