Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 9/2016 (VII.28.) önkormányzati rendelete

a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 28 - 2017. 04. 26

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 9/2016 (VII.28.) önkormányzati rendelete

a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.07.28.

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003.(V.28.) önkormányzati rendelet 26. § (8) a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § A Jászfényszaru Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Képviselő-testület a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 2016. módosított bevételi előirányzata 5.848.874.521Ft, bevételi előirányzat csökkenés 964.710.086 Ft, módosított bevételi előirányzat: 4.884.164.435 Ft
a) 2016. módosított kiadási előirányzata 5.848.874.521 Ft, kiadási előirányzat csökkenés 964.710.086 Ft, módosított kiadási előirányzat: 4.884.164.435 Ft
„(1b) A rendelet mellékletei a következők szerint módosulnak:
A rendelet 6. Melléklete helyébe ezen rendelet 2. Melléklete lép.
A rendelet 7. Melléklete helyébe ezen rendelet 3. Melléklete lép.
A rendelet 9.1. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.1. Melléklete lép.
A rendelet 9.2. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.2. Melléklete lép.
A rendelet 9.3. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.3. Melléklete lép.
A rendelet 9.4. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.4. Melléklete lép.
A rendelet 9.5. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.5. Melléklete lép.
A rendelet 9.6. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.6. Melléklete lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 27. napján tartott ülésén.
Győriné dr. Czeglédi Márta dr. Voller Erika
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
Kihirdetve 2016. július
dr. Voller Erika
jegyző