Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014(XI.26.) önkormányzati rendelete

a fiatalok életkezdési támogatásának egyszeri kiegészítéséről

Hatályos: 2015. 01. 01

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (2) bekezdésében valamint a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat a fiatalok életkezdési támogatásának egyszeri kiegészítéséről az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet célja, hatálya

1. §

A rendelet célja, hogy egyszeri, kiegészítő támogatást nyújtson a fiatalok életkezdési támogatásához, és meghatározza a támogatás biztosításának feltételeit, mértékét, igénybevételének rendjét.


2. §

A rendelet hatálya Nagyberény közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, 2014. december 31. napja után született, magyar állampolgárra terjed ki.


A támogatás mértéke, igénybevételének rendje

3. §

(1) A fiatalok életkezdési támogatásának mértéke: 30.000- Ft/gyermek.

(2) A fiatalok életkezdési támogatásának egyszeri kiegészítésének fedezetét Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének adott évi költségvetése biztosítja.


4. §

(1) A fiatalok életkezdési támogatásának egyszeri kiegészítése iránti kérelmet a gyermeknek a családi pótlékra jogosult szülője, vagy más törvényes képviselője nyújthatja be az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyberényi Kirendeltségén.

(2) A kérelem a gyermek 1. életévének betöltése napjáig nyújtható be.


5. §

A kérelemhez mellékelni kell:

a.) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,

b.) a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,

c.) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolást,

d.) a gyermek részére a 2005. évi CLXXIV. tv. 3.§ - a szerint megnyitott Start­számla számlaszámát.


6. §

A képviselő-testület a fiatalok életkezdési támogatása egyszeri kiegészítésének megállapításával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza.


7. §

A       fiatalok életkezdési támogatása egyszeri kiegészítésének összegét a gyermek részére a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. tv. 3.§ - a alapján megnyitott Start-számlára kell utalni, készpénzben az nem fizethető ki.


8. §

Záró rendelkezések


(1) E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Nagyberény, 2014. november 26.Tóth András Károly s.k.                       Baumann Anita Gabriella s.k.

                             polgármester                                                       jegyző

Kihirdetési záradék: Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2005. (VIII.3.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2014. november 26-án.                                                                                                Baumann Anita Gabriella s.k.

                                                                                                                 jegyző

Mellékletek