Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014(VII.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2015. 01. 01 - 2017. 12. 31

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. fejezet

Általános rendelkezések


 1. § A rendelet hatálya Nagyberény község közigazgatási területére terjed ki.

 2. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 3. § Nagyberény Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a következő helyi adókat vezeti be:


1. építményadó,

2. magánszemélyek kommunális adója,

3. idegenforgalmi adó,

4. helyi iparűzési adó.


II. fejezet

Építményadó


 1. Az adókötelezettség

4. § Az adókötelezettség a Htv. 11. §-a szerinti adótárgyakat érinti.


2. Az adó alanya

 5. § Az adó alanya a Htv. 12. §-ában meghatározott adóalannyal azonos.


3. Az adó alapja

6. § Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.


4. Az adó mértéke

7. § Az adó évi mértéke:

a) hivatal, iroda esetén                                                                   500 Ft/m2/év

b) kereskedelmi és vendéglátó üzlet, szálláshely,

          termelő üzem, kisipari műhely                                                    300 Ft/m2/év

c) raktár                                                                                       100 Ft/m2/év

d) javító, karbantartó műhely                                                          200 Ft/m2/év

e) üdülők                                                                                      600 Ft/m2/év

f) lakásnak minősülő, de üdülés, pihenés céljára

         használt épület                                                                           600 Ft/m2/év

     g) lakások, lakóházak                                                                     600 Ft/m2/év


5. Adómentesség

8. § (1) Mentes az adó alól:


a) az állattartás célját szolgáló épületek, valamint az ehhez kapcsolódó raktárak, tárolók, továbbá a növénytermesztéshez kapcsolódó tárolók, épületek,

b) gépkocsi-tárolók,

c) a  7. § g) pontjában felsorolt adótárgy tulajdonosa, ha életvitelszerűen a településen él.


(2) A magánszemély számára az az ingatlan szolgál ténylegesen, életvitelszerűen lakhelyéül:

a) ahonnan az életét szervezi (pl. rendszeresen innen indul munkába, vagy ő vagy gyermekei oktatási         intézménybe, illetve ide tér haza.)

b) ahol az életviteléhez szükséges tevékenységet (pl. étkezés, főzés, mosás stb) leginkább folytatja,

c) amely családi élete helyszínéül szolgál,

d) amelyre vonatkozóan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe,

e) amely elsődleges levelezési címként jelenik meg a közműszolgáltatóknál.


III. fejezet

Magánszemély kommunális adója


6. Az adókötelezettség és az adó alanya


9. § Adókötelezettség terheli a Htv. 24. §-ában meghatározott adóalanyokat.


7. Az adó mértéke

10. § Az adó éves mértéke:

a)lakástulajdon esetén                                                                   3.000 Ft

b)lakóház építésére alkalmas telek esetén                                     10.000 Ft

c)nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérlet esetén               4.000 Ft

d)egyéb közművesített belterületi ingatlan esetén                             5.000 Ft


8. Adómentesség, adókedvezmény


11. §  Mentes – a Htv. 13-13/A. §-ban foglaltakon túl –az adó megfizetése alól

a)  aki ugyanazon ingatlantárgy után építményadó fizetésére kötelezett,

b) lakótelek esetén az adó mértéke 8.000 Ft-tal csökkenthető, amennyiben a telek tulajdonosának állandó bejelentett lakóhelye Nagyberény községben van.


IV. fejezet

Idegenforgalmi adó


9. Az adókötelezettség és az adó alanya


12. § Adókötelezettség terheli a Htv. 30. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adóalanyokat.


10. Az adó alapja


13. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.


11. Az adó mértéke


14. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 120 Ft.


12. Az adó megállapítása, megfizetése és a vendégek nyilvántartása


 15. § (1) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett idegenforgalmi adóról nyilvántartást (továbbiakban: nyilvántartás) köteles vezetni. A nyilvántartás vezetésének mintáját a 1. melléklet tartalmazza, az adóbeszedésre kötelezett által vezetett nyilvántartásnak a minta szerinti adatokat tartalmaznia kell.

(2) A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az idegenforgalmi adó alapjának, összegének, továbbá a mentesség megállapítására és ellenőrzésére alkalmas legyen.

 (3) A nyilvántartásnak folyamatosan, kihagyás nélkül kell tartalmaznia az idegenforgalmi adó, valamint a mentesség megállapítását megalapozó dokumentumok, bizonylatok megnevezését, a munkavégzési célú tartózkodás esetén a munkáltató megnevezését, pontos székhelyének vagy telephelyének címét.

 (4) A nyilvántartás számítógéppel is vezethető. A számítógéppel kitöltött nyilvántartást nyomtatott formában – havonként összesítetten, tételes napi bontásban kinyomtatva – kell az adózás rendjéről szóló törvény előírásai szerint megőrizni.


V. fejezet

Helyi iparűzési adó


13. Az adókötelezettség és az adó alanya


 16. § (1) Adóköteles a Htv. 35. § (1) bekezdése szerinti iparűzési tevékenység. 

 (2) Az adó alanya a Htv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozó.


14. Az adó mértéke


17. § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,5 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 5.000 Ft/naptári nap.


15. Adómentesség, adókedvezmény


18. § (1) Mentesek az adó alól Nagyberény községben székhellyel, telephellyel rendelkező egészségügyi vállalkozások.

(2) Mentes az ideiglenes iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, aki piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat.


6. Záró rendelkezések


19. § (1) E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a többször módosított helyi adók bevezetéséről szóló 9/1991. (XII.23.) önkormányzati rendelet, továbbá az idegenforgalmi adóról szóló 10/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelet.


                         

Tóth András Károly s.k.                                        Baumann Anita Gabriella s.k.

                                polgármester                                                                jegyzőKihirdetési záradék: Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2005.(VIII.03.) önkormányzati rendelet 29.§ (1) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2014. július 30-án.


                                                                                                      Baumann Anita Gabriella

                                                                                                                      jegyző