Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról, valamint a gyermekvédelmi személyes gondoskodásról szóló 18/2005. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 01 - 2019. 09. 01

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


1. §


Nagyberény Község Önkormányzat képviselő-testületének a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról, valamint a gyermekvédelmi személyes gondoskodásról szóló 18/2005.(X.26) önkormányzati rendeltének (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


2. §


(1) A Rendelet 2019. szeptember 1-én lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

(2) A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

Tóth András Károly                                                           Kovács Gréta
     
polgármester                                                                         jegyző

Kihirdetési záradék: Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.26) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2019. augusztus 28-án.
Kovács Gréta
        
jegyző

Mellékletek