Nagyberény Község Önkormányzat Polgármesterének 11/2020(XII.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 09 - 2020. 12. 10

Nagyberény Község Önkormányzat Polgármesterének

11/2020. (XII.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról


Nagyberény település polgármestere figyelemmel a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésére, amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja, az alábbi önkormányzati rendeletet hozza meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva:


1. §


Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A képviselő-testület a Nagyberényi Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési fő összegét 241.640.804 forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:              170.316.825 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:               241.640.804 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -:   71.323.979 forint (hiány).


2. §


Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                  93.864.167 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:            19.996.658 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                       1.900.000 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                        14.766.000 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                   0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               19.790.000 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                          0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                       170.316.825 forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                           163.558.011 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                    6.758.814 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                0 forint.(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:                                     150.320.167 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata:                                  19.996.658 forint.


3. §


Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         82.155.151 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     14.254.058 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             53.491.833 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             2.379.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                      50.387.800 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                      5.790.122 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                      29.977.562 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                 0 forint,

i)  K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  3.205.278 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         241.640.804 forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                               205.873.120 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                      35.767.684 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                                    0 forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                                          205.873.120 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:                                      35.767.684 forint.


4. §


Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások  5.790.122 forint.

b) felújítási kiadások 29.977.562 forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 forint.


5. §


Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  55.552.953  forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 15.771.026  forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 71.323.979 forint,

b) külső finanszírozással 0 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának

igénybevétele összesen:                                                                             71.323.979 forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                                              55.552.953  forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                         15.771.026 forint,

6. §


Jelen rendelet 1. §-a alapján engedélyezett előirányzat-módosításokkal a 2020. évi költségvetést megállapító 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 2, 5, 6, melléklete kiegészül.

7. §


 (1) A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
       Tóth András Károly                                                                                             Kovács Gréta                                               polgármester                                                                                                           jegyző


Kihirdetési záradék:

Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet 34. § (6) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2020. december 8-án.


Kovács Gréta
      
jegyző

Mellékletek