Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 8/2016 (VI.16.) önkormányzati rendelete

a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 06. 17 - 2017. 04. 26

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 8/2016 (VI.16.) önkormányzati rendelete

a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.06.17.

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003.(V.28.) önkormányzati rendelet 26. § (8) a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § A Jászfényszaru Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Képviselő-testület a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 2016. módosított bevételi előirányzata 5.153.865.000 Ft
bevételi előirányzat növekedés 695.009.521 Ft
módosított bevételi előirányzat: 5.848.874.521 Ft
b) 2016. módosított kiadási előirányzata 5.153.865.000 Ft
kiadási előirányzat növekedés 695.009.521 Ft
módosított kiadási előirányzat: 5.848.874.521 Ft

a) 2. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép,

b) 6. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép,

c) 7. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép,

d) 9.1. melléklete helyébe ezen rendelet 4.1. melléklete lép,

e) 9.2. melléklete helyébe ezen rendelet 4.2. melléklete lép,

f) 9.3. melléklete helyébe ezen rendelet 4.3. melléklete lép,

g) 9.4. melléklete helyébe ezen rendelet 4.4. melléklete lép,

h) 9.5. melléklete helyébe ezen rendelet 4.5. melléklete lép,

i) 9.6. melléklete helyébe ezen rendelet 4.6. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
dr. Voller Erika jegyző
Kihirdetési záradék:
Kihirdetve 2016. június 16.
dr. Voller Erika
jegyző