Feked Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2015(IV.21..) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Hatályos: 2015. 04. 21

Feked Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

4/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésérőlFeked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja és hatálya

1.§ A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabálynak a megállapítása, ami a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítja, ezzel elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egymás szükségtelen zavarásának csökkentését.


2.§ A rendelet területi hatálya Feked község közigazgatási területére terjed ki.


3.§ A rendelet személyi hatálya Feked Község közigazgatási területén a természetes személyekre, a jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra terjed ki.


2. Értelmező rendelkezések

4.§ E rendelet alkalmazásában:

a) avar és kerti hulladék: lehullott falomb, avar, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, nyesedék.

b) közigazgatási terület: a község önkormányzatának működési területe, amely belterületből és külterületből áll.

c) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül attól, hogy tulajdonosa, haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője az ingatlannak.


II. Fejezet

Részletes rendelkezések

  1. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai


5.§ A település területén az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.


6.§ Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése március 1-től november 30-ig – ünnepnapok kivételével –


hétfő, szerda és pénteki napokon 10.00 és 19.00 óra között megengedett.


7.§ (1) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak szélcsendes időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék égetése a 6.§-ban engedélyezett időszakon kívül, valamint szeles, párás, ködös, esős időben.

(2) Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett a tűzvédelmi előírások betartásával csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.

(4) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely nem veszélyezteti a tűz környezetét. Nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos.

(5) Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, állati vagy ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.

(6) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt. Amennyiben fennáll a veszélye a tűz feléledésének gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.


8.§ Feked Község közterületein az avar és kerti hulladék égetése tilos.


9.§ Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.


4. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények

10.§ (1) Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be hulladékgazdálkodási bírsággal, valamint levegőtisztaság-védelmi bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegére a mindenkor hatályos jogszabályok - jelenleg a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet – valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

11.§   E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Tillmann Péter

Friedrich Péter

polgármester

jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetésének napja 2015. április 21.Friedrich Péter

jegyző