Feked Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2018(XII.6.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

Hatályos: 2020. 12. 22

Feked Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2018.(XII.06.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről


Feked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek és a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017 (VII.6.) önkormányzati rendeletben felsorolt partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK


 1. A rendelet célja, hatálya és értelmező rendelkezések 1. A rendelet célja Feked Község (a továbbiakban: Község) építészeti, településképi, és természeti értékeinek védelme és igényes alakítása


 • a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmének (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás és a védelem megszüntetés szabályozásával,
 • a településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával,
 • településképi követelmények meghatározásával,
 • településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával,
 • településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával.


 1. Az (1) bekezdésben foglalt szabályozó-rendszer érvényesítése elősegíti a Község történeti múltját, építészeti kultúráját, az itt élők lakóhelyük iránti szeretetét és önbecsülését elősegítő építmények, utcák, terek, köztéri alkotások megőrzését a jövő nemzedékei számára.


 1. A rendelet hatálya


 1. A rendelet területi hatálya Feked Község közigazgatási területére terjed ki.


 1. A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely a rendelet hatálya alá tartozó területen


 • jogszabályban meghatározott építési tevékenységet végez, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít,
 • reklámfeliratot, illetve hirdető-berendezést helyez el, tart fenn, vagy kíván elhelyezni, valamint ilyen céllal felületet alakít ki,
 • meglévő építmény rendeltetését részben vagy egészben megváltoztatja.
II. FEJEZET

A HELYI VÉDELEM


2. A helyi védelem feladata, kategóriái


3.§

 1. A hi ékvdm feladatai


 • a telpüléssrket, telpüléskpi, táji, természeti, píst, nprji, telpüléstörtt, rgst, művést, műskipair mponbl vdlemre rmes

 • pületegyüttesek,
 • pítmények és építményrészek,


 • védelemre érdemes növények, fasorok, facsoportok, területek flkutás.
 • a vdttrtk krnk smbavtee s mehrozs, lvántrts, dokumentlás, mőrzs, meritetses aossággl örtnő misrttés,
 • a vdtt rtkk rsodsnk mglős, fnntatásuk, iletve meújusuk elősegítése.


 1. A helyi védelem területi vagy egyedi védelem lehet, ami természeti vagy építészeti értékre vonatkozhat.


 1. A hi védelem lá tatoó rtkk lsorolát az1. melléklt rtl.


3. Helyi védettség keletkezése és megszűnése


4.§

 1. A helyi védelem alá helyezés folyamata a Polgármesternek címzett, papír alapon postai úton vagy a e-mail címre benyújtott kérelemre vagy hivatalból indul.


 1. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező és a tulajdonos nevét, címét, a védendő érték megnevezését, leírását, fotódokumentációját és a védelem elrendelésének indokolását.


 1. A beérkezett kérelmet az Önkormányzat képviselő-testülete 60 napon belül bírálja el, melyről értesítést küld a kérelmezőnek és a tulajdonosnak. Támogató döntés esetén a polgármester a kérelmező költségére lefolytatja e rendelet módosításának a vonatkozó jogszabály szerinti véleményezési eljárását és elkészítteti a 6.§ szerinti értékvizsgálatot.


5.§

 1. A védendő értéket helyi védelem alá helyezést megelőzően helyszíni szemrevételezésen alapuló, tervezői jogosultsággal rendelkező építész által készített értékvizsgálattal kell meghatározni. 


 1. Az értékvizsgálatnak tartalmaznia kell térképen történő azonosítással, fényképpel, megnevezéssel, számozással a felvett érték egyértelmű térbeli azonosíthatóságát, valamint a védendő érték leírását, a védettség indokoltságát.6.§

 1. A hivatalból indult helyi védelem alá helyezés folyamata az erre vonatkozó képviselő-testületi döntéssel indul, melyről értesíteni kell a védendő érték tulajdonosát.


 1. A védendő érték tulajdonosa az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül észrevételt tehet, véleményt nyilváníthat. Amennyiben a védendő érték tulajdonosa a megadott határidőn belül írásban nem reagál, úgy egyetértőnek kell tekinteni.


 1. Az egyetértő észrevétel, vélemény alapján a polgármester lefolytatja e rendelet módosításának a vonatkozó jogszabály szerinti véleményezési eljárását és elkészítteti a 6.§ szerinti értékvizsgálatot.


7.§

 1. A helyi védelem megszüntetésének folyamata a védett érték tulajdonosának a Polgármesternek címzett, papír alapon postai úton vagy a e-mail címre benyújtott kérelmére vagy hivatalból indul.


 1. A tulajdonosi kérelemnek tartalmaznia kell a tulajdonos nevét, címét, a védett érték megnevezését, leírását, fotódokumentációját és a védelem megszüntetésének indokolását.


 1. A beérkezett kérelmet az Önkormányzat képviselő-testülete 60 napon belül bírálja el, melyről értesítést küld a kérelmezőnek. Támogató döntés esetén a polgármester a kérelmező költségére lefolytatja e rendelet módosításának a vonatkozó jogszabály szerinti véleményezési eljárását és amennyiben a védett érték műszaki állapota lehetővé teszi, elkészítteti a védett érték fotódokumentációját.


8.§

 1. A helyi védelem hivatalból indult megszüntetésének folyamata az erre vonatkozó képviselő-testületi döntéssel indul, melyről értesíteni kell a védett érték tulajdonosát.


 1. A védett érték tulajdonosa az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül észrevételt tehet, véleményt nyilváníthat. Amennyiben a védett érték tulajdonosa a megadott határidőn belül írásban nem reagál, úgy egyetértőnek kell tekinteni.


 1. Az egyetértő észrevétel, vélemény alapján a polgármester lefolytatja e rendelet módosításának a vonatkozó jogszabály szerinti véleményezési eljárását és amennyiben a védett érték műszaki állapota lehetővé teszi, elkészítteti a védett érték fotódokumentációját.


9.§

 1. A helyi védettség elrendeléséről és megszüntetéséről értesíteni kell:


 • az érdekelteket:
 • a helyi védettség kezdeményezőjét,
 • az érintett ingatlan tulajdonosát,
 • az érintett ingatlan kezelőjét, ha az nem azonos a tulajdonossal,
 • az illetékes Földhivatali Osztályt,
 • az illetékes 1. fokú építésügyi hatóságot,
 • az illetékes építésfelügyeleti hatóságot,
 • helyi területi védelemnél az érintett utat-, közműveket létesítő és üzemeltető szerveket,
 • az érintett közterületek fenntartóit.


 1. A helyi védelem megállapítását követően az önkormányzat jegyzője 15 napon belül az ingatlanügyi hatóságnál kezdeményezi a védelem jogi jellegként való feljegyzését.


 1. A helyi védelem megszüntetéséről szóló döntést követő 15 napon belül az önkormányzat jegyzője az ingatlanügyi hatóságnál kezdeményezi a védelem jogi jellegként való feljegyzésének törlését.4. A helyi védelem alatt álló értékek fenntartása, hasznosítása, fenntartásának támogatása


10.§

 1. A képviselő-testület a helyi védelem alatt álló érték megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének elősegítése érdekében az Önkormányzat éves költségvetésében pénzügyi keretösszeget hozhat létre.


 1. A helyi védelem alatt álló érték tulajdonosának kérelmére (továbbiakban: kérelmező) a szokásos jókarbantartási kötelezettségen túlmenően, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok utólagos finanszírozásához az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyújthat, amennyiben a tárgyévi költségvetésében az erre a célra létrehozott (1) bekezdés szerinti keretösszeg szerepel.


 1. A vissza nem térítendő támogatás mértéke ingatlanonként az elszámolható költségek legfeljebb 50%-a, de legfeljebb 150.000 forint.


 1. A kérelmet Feked Község Önkormányzata címére (7724 Feked, Fő u. 5.), magyar nyelven, papír alapon vagy a fekedhivatal@gmail.com e-mail címre elektronikusan lehet benyújtani az (5) bekezdésben részletezett tartalommal, tárgyév április 30.-ig.


 1. A kérelemnek tartalmaznia kell


 • a kérelmező nevét és állandó lakhelyének címét,
 • a kérelemmel érintett ingatlan címét és helyrajzi számát,
 • amennyiben a kérelmező nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos hozzájárulását,
 • az elvégezni kívánt építési tevékenység műszaki ismertetését és költségbecslését,
 • a beruházás megvalósítása előtti állapot műszaki ismertetését és fotódokumentációját.


11.§

 1. A benyújtott kérelmek a benyújtás sorrendjében, folyamatosan kerülnek feldolgozásra.


 1. Helyi védelem alatt álló értékenként tárgyévente egy pályázat benyújtására van lehetőség.


 1. A kérelem beérkezését követően a Polgármesteren keresztül a Jegyző megvizsgálja, hogy a befogadási kritériumoknak megfelel-e a kérelem, ennek keretében vizsgálja, hogy


 • a kérelmet a benyújtási határidőn belül nyújtották-e be és
 • a kérelmező jogosult-e a támogatásra.


 1. A befogadási kritériumoknak megfelelő kérelem befogadásra kerül, a befogadási kritériumoknak nem megfelelő kérelem visszautasításra kerül.


 1. A Jegyző a kérelmezőt a kérelem befogadásáról vagy visszautasításáról a beérkezéstől számított 8 napon belül írásban értesíti.


 1. Ha a kérelmező a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, a Jegyző megfelelő határidő kitűzésével – a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – írásban felszólítja a kérelmezőt az ellentmondások feloldására, a hiányosságok pótlására.


 1. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. Ha a kérelmező a hiánypótlást hibásan, hiányosan teljesíti, nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül a szükséges dokumentumokat, a hibás, hiányos kérelem a rendelkezésre bocsátott adatok alapján kerül bírálatra.


12.§

 1. A befogadott kérelmek esetében a 11.§ (4) bekezdés szerinti benyújtási határidőtől számított 3 hónapon belül a Képviselő-testület dönt a kérelem


 • támogatásáról vagy


 1. A Jegyző a kérelmezőt a döntésről a döntés meghozatalát követő 15 napon belül írásban értesíti.


 1. A támogatás folyósításának feltételei


 • A kérelmező a támogató döntés kézhezvételétől számított két éven belül a kérelemben szereplő építési tevékenységet befejezi,
 • az építési tevékenység elvégzését igazoló
 • költségszámlákat és az azok kifizetését igazoló bizonylatokat, átutalás esetén bankszámla kivonatokat,
 • az építési tevékenység elvégzését követő állapot fotódokumentációját

Feked Község Önkormányzata címére benyújtja.


 1. A (3) bekezdés szerinti feltételek teljesítését követő 15 napon belül az Önkormányzati Főépítész igazolja, hogy az építési tevékenység a kérelemben szereplő tartalommal készült-e el.


 1. Amennyiben a (4) bekezdés szerinti igazolás szerint az építési tevékenység a kérelem szerinti tartalommal készült el, az igazolás kiadásától követő 30 napon belül a támogatás teljes összege folyósításra kerül a kérelmező bankszámlájára történő utalással.


 1. Amennyiben a (4) bekezdés szerinti igazolás szerint az építési tevékenység nem a kérelem szerinti tartalommal készült el, az önkormányzat a támogatást nem folyósítja.


5. A védett értékek nyilvántartása


13.§

(1)A helyi védettség alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet.


(2)A nyilvántartás tartalmazza a védett érték


 • megnevezését,
 • pontos helyét (helyi egyedi védelem esetén utca, házszám, helyrajzi szám, helyi területi védelem esetén területi hatály, a határoló közterületek megnevezésével)
 • helyszínrajzot,
 • a rendeltetés és használati mód megnevezését,
 • eredeti tervdokumentáció másolatát vagy felmérési terveit (ha ez rendelkezésre áll),
 • a védelem elrendeléséről szóló képviselőtestületi döntés számát, a jóváhagyás dátumát, a hatályba lépés időpontját,
 • a védettségi kategória meghatározását,
 • fotódokumentációját,
 • a védelem szakszerű, rövid indokolását.


(3)A nyilvántartás vezetéséről a Jegyző gondoskodik.III. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK


6. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása(1)Feked településképi szempontból meghatározó területei a község jellegzetes építészeti és táji arculatot, településkaraktert hordozó településrészei.


(2)A településképi szempontból meghatározó területek felsorolását a 3/A. melléklet, az azok lehatárolását ábrázoló térképet a 3/B. melléklet tartalmazza.IV. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK


7. Építmények anyaghasználatára vonatkozó, a Községteljes közigazgatási területén betartandó általános építészeti követelmények


15.§

(1)Tetőfedő anyagként


 • hullámpala, fém anyagú hullám és trapézlemez
 • gazdasági terület és mezőgazdasági üzemi terület kivételével bitumenes zsindely és hullámlemez nem alkalmazható.


(2)A Község belterületén gerendaház, rönkház nem építhető.


(3)Hullámpala, bitumenes hullámlemez, műanyag és fém anyagú sík-, hullám- és trapézlemez, mázas kerámia, nádfonat és nádpalló anyagú kerítés nem építhető.


8. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi követelmények


16.§

Az1. jelű területen (védendő lakóterület) betartandó építészeti követelmények


(1)Területi építészeti követelmények


 • Épület földszintes vagy földszint + tetőtérbeépítéses legyen.
 • Kerti építményt - hinta, csúszda, homokozó, lugas, terasz, tereplépcső és lejtő kivételével - az építési helyen belül kell elhelyezni.
 • Az előkertet a közműcsatlakozás műtárgyai és kerekes kút kivételével szabadon kell hagyni.
 • Az utcai építési vonal az utcasoron kialakult állapothoz igazodjon.
 • Oldalhatáron álló beépítési mód esetén
 • észak-déli, vagy ahhoz közelítő irányú közterületre fűzött építési telkeken az építési hely a telek északi oldalhatárára tapadjon, ha a szabályozási terv nem jelöli másként,
 • kelet-nyugati, vagy ahhoz közelítő irányú közterületre fűzött építési telkeken az építési hely a történetileg kialakult állapothoz igazodjon, ennek hiányában a keleti telekhatárra tapadjon, ha a szabályozási terv nem jelöli másként.
 • Oldalhatáron álló beépítési mód esetén
 • az utcai épületek a d) szerinti oldalhatárra, vagy attól legfeljebb 1,0 m-távolságra épüljenek,
 • az udvari épületek az utcai épületekkel azonos oldalhatárra, vagy attól legfeljebb 1,0 m távolságra épüljenek.


(2)Egyedi építészeti követelmények


 • A homlokzatokon a Községben hagyományos színezéstől (fehér festés-meszelés, vagy a meleg színek világos árnyalatai, különösen homoksárga, okkersárga, drapp, szürke, világosbarna) eltérő színezés nem alkalmazható. A hideg és erős színek használatát kerülni kell (különösen kék, lila, citromsárga).
 • Vakolt kerítés esetén annak színezése legfeljebb árnyalatában térhet el az utcai épület színezésétől.
 • Utcai, vagy az utcáról látható lábazaton és homlokzaton a nyílászárók körül dííőlemknt szabálytalan vagy négyszög kontúrú, ragasztottsíott kőbukolat
 • A területen lapostetős épület nem építhető.
 • A területen40 foknál kisebb és 45 foknál nagyobb hajlásszögű magastető nem építhető.
 • Utcai lakóépület esetén hagyományos színezésű cserépfedéstől eltérő tetőfedő anyag nem alkalmazható.
 • Utcai épület szélessége helyi egyedi védelemmel nem érintett épület esetén közhasználatú épület vagy a hajlított ház utcai épületszárnyának kivételével 7,5 m-nél nagyobb nem lehet.
 • Tetőfelépítmény, tetőablak a tetősíkba beépülő tetőablak kivételével nem építhető.
 • Garázs és lakás az utcáról közvetlenül nem nyitható.
 • Utcai telekhatáron álló épület esetén az utca felé erkély, terasz nem nyílhat.
 • Közterület felőli kerítés kialakítása az alábbi előírásoktól nem térhet el:
 • intézményi területen kovácsoltvas jellegű legyen a településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával,
 • lakóterületen kovácsoltvas jellegű legyen.
 • Közterületi zöldfelületek fás szárú növényállományának létesítésénél az 1. függelékben felsorolt fás szárú növényektől eltérő növényállomány telepítése legfeljebb 30%-os arányban megengedett a termőhelyi viszonyok és a növényalkalmazás általános szakmai szempontjainak figyelembe vételével.
 • A kilátásvédelem szempontjából érzékeny területen a növénytelepítések nem akadályozhatják a látványkapcsolatok fennmaradását.
 • Műszaki berendezésekre vonatkozó követelmények
 • Klímaberendezés utcai homlokzaton, valamint szomszédos beépíthető ingatlanra néző, a közös telekhatáron, vagy attól legfeljebb 1,0 m-re lévő homlokzaton és tetőfelületen nem helyezhető el.
 • Gáznemű égéstermékek nem vezethetők ki a műemléki környezetben lévő, helyi egyedi védelem alatt nem álló épületek utcai homlokzatán, valamint a helyi egyedi védelem alatt álló épületek összes homlokzatán.
 • Szerelt kémény (a tetősíkból kiállók kivételével) utcai homlokzaton nem építhető.
 • Napelem, napkollektor szabályos négyszög befoglaló kontúrtól eltérő, szabálytalan elrendezésben nem helyezhető fel.
 • Országos, illetve helyi védelem alatt álló, valamint műemléki környezetben lévő épületek esetében az utcafronttal érintkező épület tetőfelületére napelem, napkollektor nem helyezhető fel.
 • Parabola-antenna közterületre néző tetőfelületen és homlokzaton nem helyezhető el. Közterületről látható tetőfelületen parabola-antenna elhelyezése a közterületi határvonaltól számított 15 m-en túl megengedett.


17.§

A 2. jelű területen (egyéb lakóterület) betartandó építészeti követelmények


(1) Területi építészeti követelmények


 • Épület földszintes vagy földszint + tetőtérbeépítéses legyen.
 • Kerti építményt - hinta, csúszda, homokozó, lugas, terasz, tereplépcső és lejtő kivételével - az építési helyen belül kell elhelyezni.
 • Az előkertet a közműcsatlakozás műtárgyai és kerekes kút kivételével szabadon kell hagyni.
 • Az utcai építési vonal
 • kialakult lakóterületen az utcasoron kialakult állapothoz igazodjon
 • új beépítésű területen a szomszédos épületekétől legfeljebb 2 m-rel térhet el, de az utcai telekhatártól legalább 5 m-re lehet.
 • Oldalhatáron álló beépítési mód esetén
 • észak-déli, vagy ahhoz közelítő irányú közterületre fűzött építési telkeken az építési hely a telek északi oldalhatárára tapadjon, ha a szabályozási terv nem jelöli másként,
 • kelet-nyugati, vagy ahhoz közelítő irányú közterületre fűzött építési telkeken az építési hely a történetileg kialakult állapothoz igazodjon, ennek hiányában a keleti telekhatárra tapadjon, ha a szabályozási terv nem jelöli másként.
 • Oldalhatáron álló beépítési mód esetén
 • az utcai épületek a d) szerinti oldalhatárra, vagy attól legfeljebb 1,0 m-távolságra épüljenek,
 • az udvari épületek az utcai épületekkel azonos oldalhatárra, vagy attól legfeljebb 1,0 m távolságra épüljenek.


(2) Egyedi építészeti követelmények


 • A területen lapostetős épület nem építhető.
 • Vakolt kerítés esetén annak színezése legfeljebb árnyalatában térhet el az utcai épület színezésétől.
 • A területen40 foknál kisebb és 45 foknál nagyobb hajlásszögű magastető nem építhető.
 • Tetőfelépítmény, tetőablak a tetősíkba beépülő tetőablak kivételével nem építhető.
 • Garázs és lakás az utcáról közvetlenül nem nyitható.
 • Utcai telekhatáron álló épület esetén az utca felé erkély, terasz nem nyílhat.
 • Közterület felőli kerítés kialakítása az alábbi előírásoktól nem térhet el:
 • lakóterületen épített jellegű legyen.
 • tömör kerítés nem építhető.
 • Közterületi zöldfelületek fás szárú növényállományának létesítésénél az 1. függelékben felsorolt fás szárú növényektől eltérő növényállomány telepítése legfeljebb 30%-os arányban megengedett a termőhelyi viszonyok és a növényalkalmazás általános szakmai szempontjainak figyelembe vételével.
 • Műszaki berendezésekre vonatkozó követelmények
 • Klímaberendezés utcai homlokzaton, valamint szomszédos beépíthető ingatlanra néző, a közös telekhatáron, vagy attól legfeljebb 1,0 m-re lévő homlokzaton és tetőfelületen nem helyezhető el.
 • Gáznemű égéstermékek nem vezethetők ki a műemléki környezetben lévő, helyi egyedi védelem alatt nem álló épületek utcai homlokzatán, valamint a helyi egyedi védelem alatt álló épületek összes homlokzatán.
 • Szerelt kémény (a tetősíkból kiállók kivételével) utcai homlokzaton nem építhető.
 • Napelem, napkollektor szabályos négyszög befoglaló kontúrtól eltérő, szabálytalan elrendezésben nem helyezhető fel.
 • Országos, illetve helyi védelem alatt álló, valamint műemléki környezetben lévő épületek esetében az utcafronttal érintkező épület tetőfelületére napelem, napkollektor nem helyezhető fel.
 • Parabola-antenna közterületre néző tetőfelületen és homlokzaton nem helyezhető el. Közterületről látható tetőfelületen parabola-antenna elhelyezése a közterületi határvonaltól számított 15 m-en túl megengedett.18.§

A 3. jelű területen (védendő pincesor) betartandó építészeti követelmények


(1) Területi építészeti követelmények


 • Az utcai építési vonal a telekhatárhoz igazodjon
 • Épület földszintes vagy földszint + tetőtérbeépítéses legyen.
 • Új építés esetén
 • az épületek a HRSZ.: 221, 224, 225, 226,229/2, 242 kivételével a szomszédos épületek felé eső oldalhatártól legalább 0,5 m-távolságra épüljenek
 • a HRSZ.: 221, 224, 225, 226,229/2, 242 esetében a szomszédos épületek felé eső oldalhatártól legalább 1,0 m-távolságra épüljenek


(2) Egyedi építészeti követelmények


 • A homlokzatokon a Községben hagyományos színezéstől (fehér festés-meszelés, vagy a meleg színek világos árnyalatai, különösen homoksárga, okkersárga, drapp, szürke, világosbarna) eltérő színezés nem alkalmazható. A hideg és erős színek használatát kerülni kell (különösen kék, lila, citromsárga).
 • Utcai, vagy az utcáról látható lábazaton és homlokzaton a nyílászárók körül dííőlemknt szabálytalan vagy négyszög kontúrú, ragasztottsíott kőbukolat
 • A területen hagyományos színezésű cserépfedéstől eltérő tetőfedő anyag nem alkalmazható.
 • Telekhatáron álló épület esetén az utca felé erkély, terasz nem nyílhat.
 • A területen lapostetős épület nem építhető.
 • Kerítés nem építhető
 • A területen40 foknál kisebb és 45 foknál nagyobb hajlásszögű magastető nem építhető.
 • Tetőfelépítmény, tetőablak a tetősíkba beépülő tetőablak kivételével nem építhető.
 • Közterületi zöldfelületek fás szárú növényállományának létesítésénél az 1. függelékben felsorolt fás szárú növényektől eltérő növényállomány telepítése legfeljebb 30%-os arányban megengedett a termőhelyi viszonyok és a növényalkalmazás általános szakmai szempontjainak figyelembe vételével.
 • A kilátásvédelem szempontjából érzékeny területen a növénytelepítések nem akadályozhatják a látványkapcsolatok fennmaradását.
 • Műszaki berendezésekre vonatkozó követelmények
 • Klímaberendezés utcai homlokzaton, valamint szomszédos beépíthető ingatlanra néző, a közös telekhatáron, vagy attól legfeljebb 1,0 m-re lévő homlokzaton és tetőfelületen nem helyezhető el.
 • Gáznemű égéstermékek nem vezethetők ki a műemléki környezetben lévő, helyi egyedi védelem alatt nem álló épületek utcai homlokzatán, valamint a helyi egyedi védelem alatt álló épületek összes homlokzatán.
 • Szerelt kémény (a tetősíkból kiállók kivételével) utcai homlokzaton nem építhető.
 • Napelem, napkollektor a területen nem helyezhető fel.
 • Parabola-antenna közterületre néző tetőfelületen és homlokzaton nem helyezhető el. Közterületről látható tetőfelületen parabola-antenna elhelyezése a közterületi határvonaltól számított 15 m-en túl megengedett.19.§

A 4. jelű területen (intézményi terület) betartandó építészeti követelmények


(1) Területi építészeti követelmények


 • Épület földszintes vagy földszint + tetőtérbeépítéses legyen.


(2) Egyedi építészeti követelmények


 • A homlokzatokon a Községben hagyományos színezéstől (fehér festés-meszelés, vagy a meleg színek világos árnyalatai, különösen homoksárga, okkersárga, drapp, szürke, világosbarna) eltérő színezés nem alkalmazható. A hideg és erős színek használatát kerülni kell (különösen kék, lila, citromsárga).
 • Utcai, vagy az utcáról látható lábazaton és homlokzaton a nyílászárók körül dííő lemknt szabálytalan vagy négyszög kontúrú, ragasztottsíott kőbukolat
 • A területen hagyományos színezésű cserépfedéstől eltérő tetőfedő anyag nem alkalmazható.
 • Telekhatáron álló épület esetén az utca felé erkély, terasz nem nyílhat.
 • A területen lapostetős épület nem építhető.
 • A területen40 foknál kisebb és 45 foknál nagyobb hajlásszögű magastető nem építhető.
 • Tetőfelépítmény, tetőablak a tetősíkba beépülő tetőablak kivételével nem építhető.
 • Burkolatépítés, felújítás során a helyszíni öntött betonburkolatokat kell előnyben részesíteni, kiselemes térburkolat nem építhető.
 • A köztéri berendezések, bútorok egységes karakterűek legyenek.
 • Közterületi zöldfelületek fás szárú növényállományának létesítésénél az 1. függelékben felsorolt fás szárú növényektől eltérő növényállomány telepítése legfeljebb 30%-os arányban megengedett a termőhelyi viszonyok és a növényalkalmazás általános szakmai szempontjainak figyelembe vételével.
 • Műszaki berendezésekre vonatkozó követelmények
 • Klímaberendezés utcai homlokzaton, valamint szomszédos beépíthető ingatlanra néző, a közös telekhatáron, vagy attól legfeljebb 1,0 m-re lévő homlokzaton és tetőfelületen nem helyezhető el.
 • Gáznemű égéstermékek nem vezethetők ki a műemléki környezetben lévő, helyi egyedi védelem alatt nem álló épületek utcai homlokzatán, valamint a helyi egyedi védelem alatt álló épületek összes homlokzatán.
 • Szerelt kémény (a tetősíkból kiállók kivételével) utcai homlokzaton nem építhető.
 • Napelem, napkollektor szabályos négyszög befoglaló kontúrtól eltérő, szabálytalan elrendezésben nem helyezhető fel.
 • Parabola-antenna közterületre néző tetőfelületen és homlokzaton nem helyezhető el. Közterületről látható tetőfelületen parabola-antenna elhelyezése a közterületi határvonaltól számított 15 m-en túl megengedett.20.§

A 5. jelű területen (üzemi terület) betartandó építészeti követelményeket


Egyedi építészeti követelmények


 • Közterület felőli kerítés kialakítása az alábbi előírásoktól nem térhet el:
 • épített jelleg,
 • A telken belüli zöldfelületek fás szárú növényállományának létesítésénél az 1. függelékben felsorolt fás szárú növényektől eltérő növényállomány telepítése legfeljebb 30%-os arányban megengedett a termőhelyi viszonyok és a növényalkalmazás általános szakmai szempontjainak figyelembe vételével.
 • A tájkép védelme érdekében az épületek növényzettel való tájba illesztése nem mellőzhető.


21.§

A 6. jelű területen (temető) betartandó építészeti követelményeket a 25.§ tartalmazza.


22.§

Az 7. jelű területen (rekreációs terület) betartandó építészeti követelmények


(1) Egyedi építészeti követelmények


 • A telken belüli zöldfelületek fás szárú növényállományának létesítésénél az 1. függelékben felsorolt fás szárú növényektől eltérő növényállomány telepítése legfeljebb 30%-os arányban megengedett a termőhelyi viszonyok és a növényalkalmazás általános szakmai szempontjainak figyelembe vételével.
 • Burkolatépítés, felújítás során a helyszíni öntött betonburkolatokat kell előnyben részesíteni, kiselemes térburkolat nem építhető.
 • A köztéri berendezések, bútorok egységes karakterűek legyenek.


23.§

A 8. jelű területen (beépítésre nem szánt kertes mezőgazdasági terület) betartandó építészeti követelmények


(1) Területi építészeti követelmények


 • Épület földszintes vagy földszint + tetőtérbeépítéses legyen.


(2) Egyedi építészeti követelmények


 • A külterületi táj építési hagyományaitól eltérő kialakítású épület nem építhető. A külterületi táj építési hagyományaihoz illeszkedő épület egyszerű tömegű, legalább 35, de legfeljebb 45 fok hajlásszögű magastetővel fedett, a tetőhéjalás hagyományos színezésű cserép, a homlokzati kialakítás telihézagolt nyerstégla, vagy hagyományos színezésű simított vakolat, a tetőfelületet tetőfelépítmény nem bontja meg.
 • Kertes mezőgazdasági területen 8 m-nél szélesebb épület nem építhető.
 • A tájkép védelme érdekében az épületek növényzettel való tájba illesztése nem mellőzhető.
 • Műszaki berendezésekre vonatkozó követelmények
 • Klímaberendezés utcai homlokzaton, valamint szomszédos beépíthető ingatlanra néző, a közös telekhatáron, vagy attól legfeljebb 1,0 m-re álló homlokzaton és tetőfelületen nem helyezhető el.
 • Gáznemű égéstermékek nem vezethetők ki a műemléki környezetben lévő, helyi egyedi védelem alatt nem álló épületek utcai homlokzatán, valamint a helyi egyedi védelem alatt álló épületek összes homlokzatán.
 • Szerelt kémény (a tetősíkból kiállók kivételével) utcai homlokzaton nem építhető.
 • Napelem, napkollektor szabályos négyszög befoglaló kontúrtól eltérő, szabálytalan elrendezésben nem helyezhető fel.
 • Parabola-antenna közterületre néző tetőfelületen nem helyezhető el. Közterületről látható tetőfelületen parabola-antenna elhelyezése a közterületi határvonaltól számított 15 m-en túl megengedett.


24.§

A 9. jelű területen (beépítésre nem szánt egyéb terület) betartandó építészeti követelmények


(1) Területi építészeti követelmények


 • Épület földszintes vagy földszint + tetőtérbeépítéses legyen.


(2) Egyedi építészeti követelmények


 • A külterületi táj építési hagyományaitól eltérő kialakítású épület nem építhető. A külterületi táj építési hagyományaihoz illeszkedő épület egyszerű tömegű, legalább 35, de legfeljebb 45 fok hajlásszögű magastetővel fedett, a tetőhéjalás hagyományos színezésű cserép.
 • A telken belüli zöldfelületek fás szárú növényállományának létesítésénél az 1. függelékben felsorolt fás szárú növényektől eltérő növényállomány telepítése legfeljebb 30%-os arányban megengedett a termőhelyi viszonyok és a növényalkalmazás általános szakmai szempontjainak figyelembe vételével.


9. A helyi védelemben részesülő területekre és elemekre vonatkozó követelmények


25.§

Helyi területi védelem


(1) A temetők területére vonatkozó előírások


 • A temetőkben található régi sírkövek megőrzendők.
 • A temetők fásítása a fásszárú növények telepítési illetve kivágási szabályai szerint történjen, az 1. függelékben foglaltak figyelembe vételével.
 • A terület még fel nem használt részein az előfásítást, az utak, parcellák előzetes kialakítását kertépítészeti tervek alapján el kell végezni.
 • Közterület felőli kerítés épített jellegű, tömör, hagyományos anyagú és díszítésű, magas legyen, vagy élősövény telepítendő.


(2) A kálvária területén meglévő építmények eredeti formájukban és helyükön megőrzendők. A terület kertépítészeti terv alapján rendezendő.26.§

Helyi egyedi védelem


(1)Helyi védettségű épületen végzett bármilyen építési munka esetén a védett homlokzati és tömegarányok, párkány- és gerincmagasságok, nyílásrendek, a nyílások osztása, a homlokzati tagozatok megőrzendők.


(2)Helyi védettségű épület úgy bővíthető, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon.


(3) Utcai épület bővítése az épület mögött, fésűs beépítés esetén az oldalhatár mentén hosszirányban történhet. Oldalhatárral párhuzamosan álló utcai épülethez keresztszárny nem építhető.


(4)A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben tartásával kell megoldani.


10. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése, kialakítása


27.§

(1)A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területek:


 • Azok a külterületi mezőgazdasági területek, amelyek
 • nem tartoznak országos vagy helyi védelem alá,
 • nem részei az országos ökológiai hálózatnak és tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területnek,
 • nem tartoznak a településképi szempontból meghatározó területek közé
 • Az erre a célra a szabályozási terven kijelölt területek


(2)A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére alapvetően nem alkalmas területek:


 • Országos és helyi védelem alá tartozó területek
 • Országos ökológiai hálózathoz tartozó területek
 • Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek az erre a célra a szabályozási terven kijelölt területek kivételével
 • Településképi szempontból meghatározó területek az erre a célra a szabályozási terven kijelölt területek kivételével


(3) A belterületen új vezetékes energiaellátási és elektronikus hírközlési hálózatokat földalatti elhelyezéssel kell megépíteni.


4) A település közigazgatási területén az új infrastruktúrákat a táji és ökológiai fragmentáltságot nem fokozó módon, az értékes tájelemek figyelembe vételével (különösen az idős fák, kilátások, temetők, keresztek) kell tervezni és kialakítani.


(5)Utcabútorok kialakítására vonatkozó követelmények


 • Utasvárók szélességi mérete 3 m-nél, hosszanti mérete 5 m-nél nagyobb nem lehet. Egyedi tervezésű építmények építésekor az utcaképi illeszkedést figyelmen kívül hagyó építőanyagok és formák alkalmazása tilos.
 • Információs célú berendezések a település belterületén funkciócsoportonként egységes kialakításúak legyenek.


 1. A reklámhordozókra és a tájékoztató eszközökre vonatkozó településképi követelmények


28.§

 1. Reklámok közzététele, illetve reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése közterületeken és magánterületeken a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló, valamint a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló jogszabályok figyelembe vételével történjen.


 1. A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabály 1. és 2. mellékletében rögzített előírásoktól az önkormányzat helyi népszavazás, rendezvény, vagy a település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében annak időpontját megelőző három, és az azokat követő egy hét időtartamban eltérhet.


 1. Köztulajdonban lévő intézmény utcai homlokzatán és nyílászáróin hirdetmény, reklám, bármiféle ragasztott felirat nem jelenhet meg.


 1. Köztulajdonban lévő intézmény esetében hirdetmények, reklámok elhelyezésére az intézmény előtti közterület gyalogos és közúti közlekedést nem zavaró részén információs célú berendezés helyezhető el a 25.§ (5) c) pontjának figyelembe vételével.


 1. Hirdetmények, reklámok utasváró és kioszk oldalfalain nem helyezhetők el.


 1. Tájékoztató eszközcégenként 1 db, legfeljebb 1,50 m2 területű lehet, kialakítása, anyaga és színezése egyedileg, településképi szakmai konzultáció keretében határozandó meg.


 1. Az épületeken elhelyezhető reklámhordozó felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet.


 1. Fényreklám kialakítására vonatkozó előírások:


a) a reklámok csak alacsony fényintenzitásúak lehetnek, max.100.lumen

b) fényreklám nem alakítható ki villogó effektussal


 1. Üzlethelyiségenként legfeljebb egy db álló 1,0 m2-es méretű kétoldalas vagy fordított „V” alakú mobil reklámtábla helyezhető el a közterületen, mely az üzlet kirakatától maximum 1,5 méterre állhat, a gyalogosforgalmat nem akadályozó módon.


 1. Épületre, építményre szerelt reklám-, cég-, címtábla vagy fényreklám, hirdetési vagy reklámcélú építmény, cégér, kirakatszekrény tartó-, illetve hordozó felületeit úgy kell kialakítani, hogy azok méretei, arányai, alkalmazott anyagai és színezése illeszkedjen az adott épület, építmény építészeti karakteréhez.


 1. Tetőfelületen reklám- és hirdetőtábla, berendezés, építmény nem helyezhető el.


 1. Országos védettségű építmény és annak műemléki környezetében lévő, valamint helyi védelem alatt álló építmény falán, valamint utcai kerítésén reklám- és hirdetőtábla, berendezés, építmény nem helyezhető el.


 1. 1m2-t meghaladó felületnagyságú óriásplakát, illetve reklámhordozó a Község közigazgatási területén nem helyezhető el.


 1. Az elhasználódott, felújítandó, aktualitását vesztett egyéb reklámhordozót a tulajdonosnak 15 napon belül el kell távolítania.


V. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS SZAKMAI KONZULTÁCIÓ


12. Rendelkezés a településkép-védelmi tájékoztatásról és a szakmai konzultációról


29.§

 1. A településképi követelmények egyeztetése lból z pítető, iletve z lla mebíott tevő skmaikonliót és ezen belül szakmai tájékoztatást (a továbbiakban szakmai konzultáció) kdméht. Akonulióaz Önkormányzati főépítész, illetve amennyiben Önkormányzati főépítész foglalkoztatására nem kerül sor, a Polgármester feladata.


 1. A skmai konulió rtén lehtősg n a településképi követelmények egyeztetésére valamint tevs son flrült moldások rtks A szakmai konzultáció a hatályos településrendezési eszközben foglalt előírásokra is kiterjedhet.

 • egyszerű bejelentés alapján végezhető építési tevékenységek új épület építése esetén.


30.§

 1. A skmai konuliót a tevssel rinttt intn, lamint a tett tevksg mlösvl z pítető, iletvez lla mbíott tevő kezdeményezi a Polgármesternek címzett, papír alapon postai úton vagy a fekedhivatal@gmail.com e-mail címre elküldött, 3. függelék szerinti levélben. Építési tevékenység esetén a levélhez mellékelni kell a megértéshez szükséges tartalmú tervdokumentációt pdf formátumban.


 1. A polgármester a beérkezett kérelmet haladéktalanul továbbítja a Főépítésznek, aki válaszlevelében a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belüli időpontra kitűzi a konzultációt.
 1. A skmai koutáió sorn lhaotkról mktetőt ksí, met a Polgármester ellenjegyez, és haladéktalanul továbbít a Főépítésznek. A Főépítész z mktetőt–vlotn tataloml vy indoolstben sövgs kisískkl – lnjgi, s 8 napon mküldi z pítetőnk, tevőnk.


 1. A skmai kouliókról ksítt mktetők, vlamint z okhoz – onosítható módon – tatoó tevdokumentiók intatásról a helyben szokásos módon ondoskodni kl.


 1. A tevs sorn unl z písi tevkggl kpsolatbn z ítető, iletve z lla mebíott tevő több skmai kouliót is kedméht.
VI. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS


13. Rendelkezés a településképi véleményezési eljárásról


31.§

(1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott (2) bekezdés szerinti engedélyezési eljárásokat megelőzően, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglalt feltételek teljesülése esetén a Község polgármestere településképi véleményezési eljárást folytat le településképi szempontból meghatározó területen, helyi védelem alatt álló területen és H1 jelű helyi egyedi védelem alatt álló épület telkén


a) új építmény építésére

b) meglévő

ba) közterületi építmény,

bb) magánterületen álló utcai épület

bővítésére, átalakítására


irányuló eljárásokban, amennyiben azok építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkára vonatkoznak.


(2) A Polgármester véleményét a Főépítész szakmai álláspontjára alapozza.


(3) A véleményezési eljárás során vizsgálni kell


 • a településképi rendeletbe foglalt településképi követelményeknek való megfelelést,
 • a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit,
 • közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító berendezések és reklámhordozók kialakítását.


32.§

 1. A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező (építtető) 4. függelék szerinti kérelmét papír alapon nyújtja be, és a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre feltölti, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít.


 1. A kérelemhez az (1) bekezdés szerinti építészeti-műszaki dokumentációt kell mellékelni a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalommal.


 1. A Polgármester a kérelem beérkezését követően haladéktalanul bekéri a Főépítész szakmai állásfoglalását, aki szakmai álláspontját az e rendeletben foglalt követelmények figyelembe vételével, valamint a településképi arculati kézikönyvben foglalt megállapítások, ajánlások ismeretében alakítja ki.


 1. A Polgármester véleményében


 • engedélyezésre - feltétel meghatározásával vagy feltétel nélkül - javasolja a tervezett építési tevékenységet, vagy
 • engedélyezésre nem javasolja a tervezett építési tevékenységet, ha

ba)a kérelem vagy melléklete nem felel meg a(1) és (2) bekezdésben meghatározottaknak, vagy

bb)a Főépítész szakmai álláspontja a tervezett építési tevékenységet nem támogatja.


 1. A Polgármester véleménye tartalmazza:


 • a kérelmező (építtető) adatait,
 • a tervezett építési tevékenység rövid leírását, helyét, címét és a telek helyrajzi számát,
 • az (4) bekezdés szerinti véleményét és annak részletes indokolását.


 1. A Polgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi véleményét az építtetőnek vagy a kérelmezőnek, továbbá véleményét elektronikus formában feltölti az elektronikus tárhelyre.


 1. A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.VII. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS


14. Rendelkezés a településképi bejelentési eljárásról


33.§

 1. A Polgármester - a nyilvántartott műemléki értéket vagy műemléket érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység kivételével - településképi bejelentési eljárást folytat le az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek közül a település közigazgatási területére vonatkozóan


 • nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása valamint bővítése, amelynek beépített alapterülete az építési tevékenység után meghaladja a 12 m2-t,
 • közterületi kerítés építése,
 • 12 m2 alapterületet meghaladó kerti építmény építése,
 • előtető létesítése,
 • az utcai épület külső megjelenését befolyásoló építési tevékenység,
 • helyi védelem alatt álló építményre vonatkozóan a védendő értéket érintő építési tevékenység esetén.


 1. A Polgármester települési bejelentési eljárást folytat le a Község közigazgatási területére vonatkozóan


 • közterületen reklám és reklámhordozó, információs célú berendezésnek minősülő építmény építése, átalakítása, bővítése, megváltoztatása
 • magánterületen közterületről észlelhető módon, vagy épület közterületről látható homlokzatán reklám és reklámhordozó, információs célú berendezés vagy tájékoztató eszköz elhelyezése


esetén.


 1. A Polgármester döntését a Főépítész szakmai álláspontjára alapozza.


 1. A telpüléskpi jeltési lrs z fl ll a Polgármesternek címzett, papír alapon postai úton vagy a e-mail címre benyújtott, 5. függelék szerinti kérelemre indu.


 1. A kérelemhez1pldáy településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet és leírást s az ugyanezt pdf formátumban tatalmaó diils dthordoót kell mellékelni.


 1. Az elektronikusan benyújtott kérelemhez a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet és leírást kell lékln pdf formátumban.


 1. A településképi bejelentési eljárásért a kérelmezőnek 3000.-Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie. A díjat Feked Község Önkormányzata bankszámlájára kell befizetni a „Településképi bejelentési eljárás” közlemény megadásával. A díj befizetését igazoló bizonylatot az eljárás kérelméhez mellékelni kell.


34.§

A Polgármester a kérelem beérkezését követően haladéktalanul bekéri a Főépítész szakmai állásfoglalását és a bejelentést követő 15 napon belül hatósági határozatban


 • a tervezett építési tevékenységet, reklám és reklámhordozó, információs célú berendezés, tájékoztatási eszköz elhelyezést - feltétel meghatározásával vagy anélkül - tudomásul veszi, ha a bejelentés

aa) megfelel a 31.§ (5) és (6) bekezdésben meghatározott követelményeknek, és

ab) a tervezett építési tevékenység illeszkedik a településképbe és megfelel a településképi követelményeknek,

ac) a tervezett reklám és reklámhordozó, információs célú berendezés, tájékoztatási eszköz elhelyezése illeszkedik a településképbe, megfelel a településképi követelményeknek, valamint a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési követelményeknek,

 • megtiltja a tervezett építési tevékenységet, információs célú berendezés, tájékoztatási eszköz elhelyezését, és - a megtiltás indokainak ismertetése mellett - figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés

ba) nem felel meg a 31.§ (5) és (6) bekezdésében meghatározott követelményeknek, vagy

bb) a tervezett építési tevékenység nem illeszkedik a településképbe, vagy nem felel meg a településképi követelménynek,

bc) reklám és reklámhordozó, információs célú berendezés, tájékoztatási eszköz elhelyezése esetén nem illeszkedik a településképbe, nem felel meg a településképi követelménynek vagy nem felel meg a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési követelményeknek.


35.§

A Polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását, és ha bejelentési eljárás lefolytatásának elmulasztását észleli, a tevékenység folytatását a bejelentési eljárás során megtiltotta vagy azt tudomásul vette, de attól eltérő végrehajtást tapasztal,


 • a 34.§ szerint jár el, vagy
 • reklám és reklámhordozó, információs célú berendezés, tájékoztatási eszköz elhelyezése esetén 15 napon belül értesíti a megyei kormányhivatalt.VIII. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG


15. Rendelkezés a településképi kötelezésről


36.§

 1. A Polgámestr telpléskpi kötels frmjábn-önkomátihtósági döntéssl– z ingatln tujdonost z pímé, pímész flúísr, talkísra vy lbonsa kötelht a következő esetekben:


 • e rndletbn mflott telpüléskpi kövtelmék e nm tatása
 • a telpüléskpi vlemsi, iletve bjelnsi lrs sorn moot döntésbn flaltak ms,
 • a telpüléskpi belents lulastása


 1. A telpüléspi kölesi eljáshivatlból vagy kérelemre idul, azt a Pormster a mindenkor hatályos közigazgatási eljárási törysbi srint fotatja l


 1. A telpüléspi kötelsről a Polgámster önkomáti htósái döntést hoz telpüléskpi köletsgről sóló hatrozt fomájbn.


16. Rendelkezés a településkép-védelmi bírságról


37.§

 1. Az az ingatlantulajdonos (továbbiakban: tulajdonos), aki e rendeletben foglalt előírásokat nem tartja be, településkép-védelmi bírsággal sújtható.


 1. A településkép védelméről szóló törvényben előírtakon túl a településkép-védelmi bírság kiszabására a Képviselő-testület jogosult.


 1. A településkép-védelmi bírság kiszabása esetén a polgármester a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló törvény alapján, majd a hatályba lépését követően a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény alapján dönt a bírság összegéről.


 1. A bírságot a bírság összegét megállapító határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül az önkormányzatnak a Magyar Államkincstárnál vezetett - és a határozatban is megjelölt - előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással postai úton befizetni.
IX. FEJEZET

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK


17. Hatálybalépés


38.§

Ez a rendelet az elfogadást követő 15. napon lép hatályba. Előírásait a hatálybalépést követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.


                                        18. Hatályon kívül helyező rendelkezések         


39.§

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 10/2017.(XI.23.) önkormányzati rendelet.


Feked, 2018. december 6.


            ……………………………..                                        ………….…………………..

                      polgármester                                                                 jegyző

                                                          

Záradék:  A rendelet Feked községben 2018. ……………….. napján kihirdetésre került.


Feked, 2018. ……………………….


                                                                                   …………………………….

                                                                                                             jegyző