Feked Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2016(XII.9.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2015.(XI.26) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II. 26.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 09

Feked Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2016. (XII.09.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2015.(XI.26) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II. 26.) számú rendelet módosításáról


Feked Község Önkormányzati Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésében, 37/A. § (3) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A 3/2015. (II.26.) számú rendelet 9. § (4) pontja az alábbiak szerint módosul:

(4) A rendkívüli települési támogatás esetenkénti összege - a17.§ (1) bekezdésben, a 18-19.§ -ban foglalt kivétellel – 3.000-30.000 forint lehet.

2.§

A 3/2015. (II.24.) számú rendelet 11. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A lakásfenntartási települési támogatást a kérelem benyújtását követő hó első napjától kezdődően 12 hónapra kell megállapítani, az ellátás havi összege maximum 5.000 forint. A Képviselő-testület ennél alacsonyabb összegű támogatást is megállapíthat. A kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani

3.§

A 3/2015. (II.24.) számú rendelet 18. § (4) pontja az alábbiak szerint módosul:

(4) A támogatás adható annak a rászorulónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át.

Nagycsaládosok és gyermeküket egyedül nevelők esetében az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400%-át.


4.§

A 3/2015. (II.24.) számú rendelet 18. § (5) pontja az az alábbi ponttal egészül ki:

e) közfoglalkoztatásban részt vevők.

5.§

A 3/2015. (II.24.) számú rendelet 18. § új (6) ponttal egészül ki.

(6) A kérelemre indult eljárások esetében előnyben kell részesíteni:

  1. nagycsaládosokat (3 vagy több gyermeket nevelő családok)
  2. gyermeket egyedül nevelő családokat
  3. 75 éven felüli egyedülállókat.A 3/2015. (II.24.) számú rendelet 18. § új (6) pontja (7) pontra, (7) pontja (8) pontra, (8) pontja (9) pontra változik.

Záró rendelkezések

7. §

E rendelet 2016. december 9. napján lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépés napján már benyújtott, de még el nem bírált kérelmek esetében is alkalmazni kell.

Feked, 2016. november 26.


Friedrich Péter

jegyző

Tillmann Péter

polgármester

A rendelet kihirdetve:

Feked, 2016. december 9.


Friedrich Péter

jegyző