Feked Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2019(II.28..) önkormányzati rendelete

a Palotabozsoki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Hatályos: 2019. 02. 28

Feked Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a Palotabozsoki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről


Feked Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L törvény 60. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)- (5) bekezdéseiben és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§


(1) A rendelet a Palotabozsoki Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre terjed ki.


2.§


(1) Az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében 2019. évre vonatkozóan az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.


3.§


A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapja 46.380 Ft.


4.§


(1) A Hivatalnál legalább hat hónapja közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselő részére a jegyző illetményelőleg folyósítását engedélyezheti legfeljebb hat havi visszafizetési kötelezettség ellenében, amennyiben azt az önkormányzat éves költségvetésében a személyi juttatások előirányzata és az önkormányzat rendelkezésre álló forrásai lehetővé teszik.

(2) Határozott idejű kinevezés esetén a köztisztviselő akkor részesíthető illetményelőlegben, ha kinevezésének időtartama a hat hónapot meghaladja, továbbá a visszafizetési kötelezettség időtartama nem haladja meg a határozott idejű jogviszony megszűnésének időpontját.


5.§


(1) A jelen rendeletben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.

(2) A rendeletben szabályozott juttatások és támogatások pénzügyi fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetési rendeletében határozza meg.

6.§


 (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.Friedrich Péter                                             Tillmann Péter

jegyző                                                     polgármester


A rendelet kihirdetve.

Palotabozsok, 2019. február 28.                                                           Friedrich Péter

                                                                jegyző