Feked Község Önkormányzata képviselő-testületének 10/2015(XI.26..) önkormányzati rendelete

Feked Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Hatályos: 2016. 03. 01

Feked Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról


Feked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

Feked Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település közigazgatási területére az e rendeletében meghatározott helyi adókat és azok mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapítja meg.

2. §

Feked község illetékességi területén az alábbi adókat állapítja meg:

 1. az építményekre a m2-ben számított hasznos alapterületre építményadót;
 2. magánszemélyek kommunális adóját;

Építményadó

3. §

 1. Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.
 1. Az adó mértéke: 300,- Ft/m2/év
 2. Mentes az építményadó alól:
 • a magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló épület, amennyiben az adókötelezett magánszemély vagy hozzátartozója ténylegesen, életvitelszerűen lakás céljára használja, és ott állandó lakóhellyel rendelkező személy él.
 • b./ a nem lakás céljára szolgáló épületek közül a személygépkocsi tárolására használt épület (épületrész) alapterületéből a 40 m2.
 • c./ állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület, vagy ezekhez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, magtár, műtrágyatároló, terménytároló stb.) feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésének megfelelően állattartási vagy növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

Magánszemélyek kommunális adójáról

4. §

Adókötelezettség terheli a magánszemélyt a Feked Község illetékességi területén lévő

 1. lakás,
 2. nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,
 3. telek,  
 4. nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogviszonya után.

5. §

Nem terheli magánszemélyek kommunális adó fizetési kötelezettség az adóalanyt ugyanazon helyrajzi számon lévő adótárgya után, amely után építményadó fizetési kötelezettség áll fenn.

6. §

Az adó évi mértéke 8.000.- Ft,

Záró rendelkezések

7. §

 1. E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
 1. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Feked Község Önkormányzatának a helyi adókról szóló, többször módosított 1/1992. (I.11.) számú önkormányzati rendelete.
 1. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/ irányelvnek való megfelelést szolgálja.Tillmann Péter

Friedrich Péter

Polgármester

JegyzőKelt, Feked, 2015. november 26.


Friedrich Péter

      jegyző

 1. A rendelet 2015. november 26. napján kihirdetésre került.


Kelt, Feked, 2015. november 26.


Friedrich Péter

jegyző