Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(XI.13.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Hatályos: 2018. 11. 14 - 2019. 03. 31

Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ában kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  a 32. § (3) bekezdésében, Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  13. § (1) bekezdés 8. pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja, hatálya


1. § (1) A Belügyminisztérium Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 3. melléklet I. 9. pont szerinti jogcímen kiegészítő támogatást biztosított Gic Község Önkormányzata számára.


(2) E rendelet célja, hogy Gic településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az odaítélés menetét.


(3) E rendelet hatálya kiterjed Gic Község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.


2. A támogatás feltételei


2. § (1) Az önkormányzat az e rendelet 5. §-ban meghatározott rendelkezésre álló kerete mértékéig a (2) bekezdésben meghatározott rászoruló és előnyben részesítendő, valamint a (3) bekezdésben meghatározott rászoruló jogosultakat ellenszolgáltatási kötelezettségtől mentes (térítésmentes) természetbeni támogatásként legfeljebb 5 m3 szociális tűzifa-támogatásban részesíti. A támogatásra jogosultat a tűzifa ingyenesen lakcímére szállítva illeti meg. 


(2) A támogatásra jogosult rászoruló és egyben előnyben részesítendő személy az,

a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény                            ( a továbbiakban: Szt. ) szerint

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) akár természetbeni, akár pénzbeli formában nyújtott települési támogatásra                          ( e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra ) jogosult,

b) aki családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint halmozottan hátrányos gyermeket nevel.


(3) A tűzifa-támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.


3. § Nem nyújtható szociális célú tűzifa-támogatás - függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől - olyan lakóingatlan vonatkozásában, mely

a) tűzifával egyáltalán nem fűthető vagy

b) üresen álló, ténylegesen lakatlan.

            c) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést

                végzett.


3. A támogatás odaítélésének menete


4. § (1) Az eljárás kérelemre indul.

(2) A támogatás megállapítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról következő rendes ülésén, legkésőbb 2018. november 27.  napjáig dönt.

(4) A polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról 2019. február 15. napjáig.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.


5. § A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminiszter által az Önkormányzat számára megállapított    124.460 Ft  kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 7.000  Ft + ÁFA saját forrás.


4. Hatályba léptető rendelkezések


6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2019. március 31-én hatályát veszti.