Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019.(VI.26.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 9/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 03 - 2019. 07. 04

Gic Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017.(V.9.) önkormányzati rendeletben meghatározott partnerek és a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítésze, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park véleményének kikérésével a következőket rendeli el.


 1. § A településkép védelméről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) és (2) bekezdések helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A településkép védelme a természeti és épített környezete által meghatározott jellegzetes településrészek, értékes, hagyományt őrző építészeti arculatának és térbeli szerkezetének - az építészeti, táji értékek, és az örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzését vagy alakítását jelenti, melyen keresztül az életminőség javítása, az esztétikus környezet kialakítása, és ezek társadalmi elfogadtatását lehet elérni. A település vizuális megjelenése (a település képe) függ a történeti táji- és épített örökség eredeti megtartásától, védelmétől, az építészeti örökségének, arculatának a jövő nemzedékek számára való formálásától, és a védett értékek helyreállításának minőségétől.”


 1. § A R. 18 § (1), (2) helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A településkép fokozottabb védelme érdekében a közterületeken, valamint közterületnek nem minősülő magántelkek közterületről látható részein és az itt lévő épületeken reklámhordozó csak úgy és olyan méretben, megjelenési formában helyezhető el, hogy az a településkép megőrzését, érvényesülését vagy kialakítását e rendeletben foglaltak figyelembevételével ne sértse és ne akadályozza.

(2) Útbaigazító tábla, térkép vagy más jelzés közterületen úgy helyezhető el, hogy annak kialakítása, anyaghasználata, formavilága a helyi hagyományokhoz alkalmazkodjon, a táj- és településképet, utcaképet nem bonthatja meg, jogos érdeket nem sérthet, közforgalmat nem akadályozhat és a közbiztonságot nem veszélyeztethet.”


 1. § A R. 23 § első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„23.§ Településképi kötelezési eljárást von maga után e rendeletben leírt településképi követelmények megszegése valamint: ”


 1. § A R. 15. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„15. A településkép-védelmi bírság”


 1. § A R. 22.§ (1) bekezdése kiegészül a következő rendelkezéssel:

„A kötelezés előtt, az önkormányzat polgármestere felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, és végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.”


 1. § A R. 24 (1). § első mellékmondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A településképi rendelet településképi követelményeinek megszegése vagy végre nem hajtása esetén, e magatartás elkövetőjével szemben az önkormányzat képviselő-testülete településkép-védelmi bírságot (a továbbiakban: bírság) szabhat ki,”


 1. § A R. 24.§ (5)  bekezdésében a „településképi bírság” szövegrész helyébe a „bírság” szövegrész lép.


 1. § E rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.


 1. § Hatályát veszti az R.
 1. I. FEJEZET 1. alcímében a „célja,” szövegrész,
 2. 1.§ (5) bekezdése,
 3. 5.§ (1) bekezdésében „a jegyzőnél” szövegrész,
 4. 15. §,
 5. 16. § ea) pontja,
 6. 19 § (1) bekezdése
 7. 20.§ (2) bekezdés 2. és 3. mondata
 8. 21.§ (2)
 9. 24. § (3) bekezdésében a „(átruházás esetén a polgármester)” szövegrész,
 10. 24. § (9) bekezdése.