Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(V.9.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2017. 05. 10 - 2018. 11. 13

Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a természetben nyújtott szociális ellátásáért fizetendő térítési díjakról a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §      A rendelet hatálya kiterjed Gic községben élő bejelentett lakóhellyel vagy

            bejelentett   tartózkodási hellyel rendelkező – több lakcímmel rendelkező esetén

a községben életvitelszerűen lakó – magyar  állampolgárokra. az Szt. 3. § (1) bekezdésében foglalt személyekre.


2. A természetben nyújtott szociális ellátásokért fizetendő térítési díj


2. § (1) Az étkeztetés intézményi térítési díja meghatározása az Szt. 115. § alapján történik.

       (2) Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás intézményi térítési díját az 1. melléklet

             tartalmazza.3. §  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


4. §  Hatályát veszti a természetben nyújtott szociális ellátásokért fizetendő térítési díjakról

        Szóló 2/2013.  (II. 6.) önkormányzati rendelet.
Fehér Mária                                                                                                 Sebestyén Zoltánné

címzetes főjegyző                                                                                        polgármester
A rendeletet kihirdettük:

Gic, 2017. május 9.                                                                      

                                                                                                          Fehér Mária

                                                                                                          címzetes főjegyző
  1. melléklet a 6/2017. (V.9.) önkormányzati rendelethez

Szociális étkeztetés intézményi térítési díjaÉtelkészítés

helye

Önköltség/ellátási nap

(Ft/adag/fő)                                                     

Normatív állami támogatás

(Ft/adag/ nap/fő)

Intézményi térítési díj (Ft/adag/ nap/fő nap)                                                                                             

Személyi térítési díj

(Ft/ adag/fő)                          

Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el étkező havi rendszeres jövedelme

Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meghaladja  étkező havi rendszeres jövedelme

BIRUSZ KFT Pápa, Sárkány u. 6.

650

220

430

340

370

A térítési díj az ÁFÁ-t tartalmazza.