Feked Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2018(V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 30

Feked Község Önkormányzatának 3/2018. (V.30.) számú rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Feked Község Önkormányzata képviselő-testülete Feked Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az 2/2017. (III. 02.) számú  rendeletét (a továbbiakban R.) a következők szerint módosítja.
A rendelet 3. §-ának rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2017 évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét 94 821 ezer forintban,

     b.) a bevétel főösszegét 94 821 ezer forintban állapítja meg.“A képviselő-testület a rendelet 6. §. /1/ bekezdését a következők szerint módosítja:

  1. Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés.                                                              eFt

Működési kiadások előirányzata összesen:                           40 565

személyi jellegű kiadások:                            17 935

munkaadókat terhelő járulékok:                      3 575

dologi jellegű kiadások:                                14 779

speciális célú támogatások:                             4 276

  1. A képviselő-testület előterjesztés szerint a 10. számú mellékletet módosítja.
A képviselő-testület a rendelet 7. §. /1/ bekezdésében meghatározott felújítási és felhalmozási kiadások fő összegét 53 990 ezer forintban állapítja meg. 5. sz. melléklet módosítja.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

  • a beruházások előirányzata: 8 668 ezer forint
  • a felújítások előirányzata: 45 322 ezer forint
  • az egyéb felhalmozási célú kiadások,

támogatások előirányzata - ezer forint.


  1. A képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát 0 ezer forintban állapítja meg.

A rendelet módosítás a 2/2017.(III.02.) számú rendelet egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul hatályosak.


Záró rendelkezés

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.                   ..............................................                                                                  

                                Friedrich Péter                                            Tillmann Péter

                                      jegyző                                                   polgármesterA rendelet kihirdetve:


Feked, 2018. május 30.


                                                                  ..............................................

                                                                               Friedrich Péter

                                                                                     jegyző


Mellékletek