Feked Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2019(V.30.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 30

Feked Község Önkormányzat Képviselő-testületének3/2019. (V. 30.) számú rendelete


a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról.


Feked Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.


Rendelet hatálya


1.§.


A rendelet hatálya kiterjed a helyi Önkormányzatra, valamint a helyi önkormányzat költségvetési szervére, intézményére.


A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzkészlet jóváhagyása


2. §.


(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítését az 1. számú melléklet szerint:


            53 436 971 Ft bevétellel

            54 117 258 Ft kiadással

             16 127 773Ft alaptevékenység szabad maradványa

             4 821 630 Ft pénzkészlettel a tárgyidőszak végén jóváhagyja.


(2) A Feked Vízmű 2018. évi költségvetésének teljesítését a 3. számú melléklet szerint:


                       4 302 761 Ft bevétellel,

                       4 107 094 Ft kiadással,

                          170 851 Ft pénzkészlettel a tárgyidőszak végén jóváhagyja.


 (4) Az önkormányzat és intézménye bevételeit forrásonkénti és kiadásait feladatonként az 1a. függelék 2.sz. függelék tartalmazzák.


3. §.


A felhalmozási kiadások teljesítését részletesen a 6. számú melléklet tartalmazza, amit  18 081 889 forint összegben elfogadja.


4. §.


Az önkormányzat 2019. december 31-i vagyonát a mérlegadatok alapján a 1. számú melléklet, a Feked Vízmű vagyonát a mérlegadatok alapján a 3 melléklet szerint állapítja meg.


5. §.

A pénzmaradvány és a vagyonmérleg elfogadása


  1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési pénzmaradvány 10 625 856 forint összegben a 9. számú melléklet szerint fogadja el.


(2) Az Önkormányzat intézménye nélküli 2018. évi maradványát a 9. számú melléklet szerint 10 430 189 forint összegben jóváhagyja


(3) A Feked Vízmű 2018. évi maradványát a 9. számú melléklet szerint 195 667 forint összegben elfogadja.6. §.


A 10. számú melléklet tartalmazza a támogatásokat célonként, a költségvetési szervek finanszírozását amelyek a melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.


7. §.


Az állami normatívak elszámolásának részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza, amit a képviselő-testület elfogad.


8. §.


Az önkormányzat létszámát a 6. számú melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.


9. §.


Az önkormányzatnak hitelfelvétele nem volt.Záró rendelkezés


10. §.


Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


Feked, 2019. május …...


           
 Tillmann Péter                                                                      Friedrich Péter

            polgármester                                                                                jegyző

Jelen rendelet Feked községben hirdetőtáblán keresztül kihirdetésre került.


Feked, 2019. május 22.                                                                                                          Friedrich Péter

                                                                                                                 jegyző

Mellékletek