Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete

az iparűzési adóról

Hatályos: 2015. 01. 01


Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.  1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
l. §  Gic Község Önkormányzata illetékességi területén iparűzési adót vezet be.


2. § (1) Az adó évi mértéke a 1990. évi C. tv. szerinti adóalap 2 %-a.

      (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 500 Ft.


3. § E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.


4. § Hatályát veszti Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének az iparűzési adóról

       szóló 17/2009. (XII. 29.) önkormányzati rendelete.
Fehér Mária                                                                                                       Horváth Tibor

címzetes főjegyző                                                                                             polgármester
A rendelet kihirdettük: 2014. szeptember 16-án.            Fehér Mária

         címzetes főjegyző