Feked

Feked Község Önkormányzatának 2/2014.(III.18.) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 03. 19

Feked Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2.§.


(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a.) Önállóan működő költségvetési szerv: Feked Vízmű


(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.


(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai a (4) bekezdés szerint külön címet alkotnak.


(4) az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.


Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetése


3.§.


A képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2014. évi költségvetésének

a)kiadási főössszegét 52 551 ezer forintban,

b)bevételi főösszegét 52 551 ezer forintban állapítja meg.


I.A költségvetési bevételek


4.§.


Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §.


Az Önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2014. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként – külön-külön címenként – a 3. számú melléklet tartalmazza.


II.A költségvetési kiadások


6. §.


(1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


Megnevezés                                                                        eFt

Működési kiadások előirányzata összesen:                         31 805

         ebből:

-személyi jellegű kiadások:                               6 919

-munkaadókat terhelő járulékok:                      1 630

-dologi kiadások:                                            11 260

-speciális célú támogatások:


(2) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.


7. §.


(1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 12 800 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:                                                            ezer forint

-a beruházások előirányzata:                                                                     ezer forint

-a felújítások előirányzata:                                                      12 000        ezer forint

-az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások:                  800        ezer forint


(2)Az Önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat egyéb – 6.§.(1) valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai előirányzata; valamint a kiegyenlítő kiadások előirányzata) kiadásainak előirányzata 431 ezer forint.


8. §.


Az Önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként a 6. számú melléklet rögzíti.


9. §.


Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.
III.A költségvetési kiadások és bevételek


10. §.


(1)A 2. §. (3) bekezdése szerinti címek költségvetését feladatonként a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) 

(2) Az általános és céltartalék előirányzatok:

                                                                                              Ezer Ft

-az Önkormányzat tartaléka:                     11 996 eFt

-általános tartalék :                                    11 996 eFt

-céltartalék

(3)Az általános tartalék év közben az előre nem látható kiadások fedezetére használható fel.


11. §.


A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 10. számú melléklet adja meg.


IV.Költségvetési létszámkeret


12. §.


(1) A képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 3 főben állapítja meg.


(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek – továbbá a 2. §. (3) bekezdés szerinti címek – létszámkeretét a képviselő-testület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.


A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


13. §.


(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadásai előirányzatai év közben megváltoztathatóak.14. §.


(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a képviselő-testülete tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a Polgármester a képviselő-testületet negyedévente köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(3) Az Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


15. §.


(1) Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a Jegyző előkészítésében a Polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig módosíthatja.


(2) Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de az Államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.


(3) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a Polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.


16. §.


A Képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket – s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási , illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.


17. §.


Az Önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.


18. §.


A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.


19. §.


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.


(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a Polgármesterre ruházza át. A Polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.


20. §.


(1) Az Önkormányzat az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja.


A Polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.


Záró rendelkezések


21. §.


(1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.                   ..............................................                                                                  

                               Friedrich Péter                                           Tillmann Péter

                                     jegyző                                                   polgármesterA rendelet kihirdetve:


Feked, 2014. március 18.


                                                                  ..............................................

                                                                              Friedrich Péter

                                                                                     jegyző