Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017.(X.25.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Hatályos: 2017. 10. 26 - 2018. 03. 31

Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ában kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  a 32. § (3) bekezdésében, Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  13. § (1) bekezdés 8. pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja, hatálya


1. § (1) A belügyminiszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 3. melléklet I. 9. pont szerinti jogcímen benyújtott támogatási igénnyel  kapcsolatban szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó vissza nem térítendő támogatást biztosított Gic Község Önkormányzata számára.


(2) E rendelet célja, hogy Gic településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az odaítélés menetét.


(3) E rendelet hatálya kiterjed Gic Község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.


2. A támogatás feltételei


2. § (1) Az önkormányzat az e rendelet 5. §-ban meghatározott rendelkezésre álló kerete mértékéig a (2) bekezdésben meghatározott rászoruló és előnyben részesítendő, valamint a (3) bekezdésben meghatározott rászoruló jogosultakat ellenszolgáltatási kötelezettségtől mentes (térítésmentes) természetbeni támogatásként legfeljebb 5 m3 szociális tűzifa-támogatásban részesíti. A támogatásra jogosultat a tűzifa ingyenesen lakcímére szállítva illeti meg. 


(2) A támogatásra jogosult rászoruló és egyben előnyben részesítendő személy az,

a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény                            ( a továbbiakban: Szt. ) szerint

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) akár természetbeni, akár pénzbeli formában nyújtott települési támogatásra                          ( e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra ) jogosult,

b) aki családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevel


(3) A támogatásra jogosult rászoruló a (2) bekezdés alá nem tartozó nyugdíjasoknak és nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

a) egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át,

b) az a) alpont alá nem tartozó személy esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át.


(4) Támogatásra jogosult a gyermekét egyedül nevelő szülő, három vagy több gyermeket nevelő szülő, közfoglalkoztatásban résztvevő személy.


(5) A tűzifa-támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.”

3. § Nem nyújtható szociális célú tűzifa-támogatás - függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől - olyan lakóingatlan vonatkozásában, mely

a) tűzifával egyáltalán nem fűthető vagy

b) üresen álló, ténylegesen lakatlan.

            c) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést

                végzett.


3. A támogatás odaítélésének menete


4. § (1) Az eljárás kérelemre indul.

(2) A támogatás megállapítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról következő rendes ülésén, legkésőbb 2017. november 14.  napjáig dönt.

(4) A polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról 2018. február 15. napjáig.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.


5. § A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminiszter által az Önkormányzat számára megállapított    515.620 Ft  támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 29.000  Ft + ÁFA saját forrás.


4. Hatályba léptető rendelkezések


6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2018. március 31-én hatályát veszti.

Fehér Mária                                                                                                   Sebestyén Zoltánné

címzetes főjegyző                                                                                               polgármester                                                               
A rendeletet kihirdettük:


Gic, 2017. október 25.   


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Fehér Mária

                                                                                                                                 címzetes fõjegyző