Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014(X.1.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

Hatályos: 2014. 10. 01

Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 39. § (2) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a következőt rendeli el:


A rendelet célja, hatálya

1. §

(1) A rendelet célja, hogy Nagyberény közigazgatási területén egységesen szabályozza a község bel- és külterületén kialakult vagy kialakuló községrészek, közterületek elnevezésének és a házszám-megállapításnak az egységes rendjét, a megállapításához fűződő hatásköröket, feladatokat, jogokat és kötelezettségeket.

(2) Jelen rendelet hatálya Nagyberény közigazgatási területére terjed ki.

(3)Nagyberény község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, a korábban megállapított közterület nevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.


Az utca és település résznév fogalma

2. §

(1) Az utcanév olyan földrajzi név, amely a község területén az út, utca, a tér, a park, a köz stb. jellegű közterület nevét jelöli. Az utcanév előtagból (pl. személynév, fogalom, tárgy) és utótagból (pl. út, utca, sétány, tér, park, köz, fasor, körút, dűlő, sor) áll.

(2) A település résznév olyan földrajzi név, amely a településen belül a történelmileg vagy új beépítéssel kialakult területek nevét jelöli.


Az utcaelnevezés általános szabályai

3. §

(1) Minden utcát el kell nevezni.

(2) Nem szükséges elnevezni a mezőgazdasági célú dűlőutakat.

(3) Új utca elnevezésére a beépítésének megkezdése előtt kell javaslatot tenni.

(4) Ha egy utca településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagolódik, egységes utcaként megszűnik, az elkülönült utcarészeknek a legközelebbi képviselőtestületi ülésen új nevet kell adni.

(5) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új utcaszakasz (meghosszabbítás) külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.


4. §

(1) Az új elnevezéseknél a betűk vagy számjegyek, ill. római számok nem helyettesíthetik az utcaneveket.

(2) Az idegen eredetű, nehezen kiejthető elnevezéseket lehetőleg mellőzni kell.

(3) Dátumot vagy egyéb számot tartalmazó utcaelnevezéseket kerülni kell.

(4) Az elnevezéseknél a községben már meglévő utcanevek felhasználását kerülni kell, még abban az esetben is, ha az utcanév utótagja különböző.


5.§

(1) Az utcanév megállapításakor figyelemmel kell lenni a helyi történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre.

(2) A község egyes településrészein célszerű az utcaneveket egy-egy fogalomcsoportból választani.

(3) Utcát élő személyről elnevezni nem lehet.

(4) Az utcaelnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet,

a) akinek tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzeti szellemi, anyagi gyarapodást szolgálta és személye közmegbecsülésnek örvend,

b) aki a tudomány, az irodalom, a képző- és előadóművészet, a sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset alkotott,

c) akinek a község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, jelentősen hozzájárult Nagyberény fejlődéséhez.

(4) Utcát lehet elnevezni olyan nem magyar személyről is, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes értékeit gyarapította, vagy jelentős szerepet játszott hazánk, illetve Nagyberény életében.

(5) Személyről elnevezett utcában a névadó személy tevékenységét ismertető emléktábla helyezhető el.


Az utcanevek megváltoztatása

6. §

Utcanév változás esetén az állampolgárokat lakcím bejelentési kötelezettség nem terheli. A jegyző hivatalból gondoskodik a lakcímváltozással kapcsolatos teendők ellátásáról.


Az utcanevek védetté nyilvánítása

7. §

(1) Helytörténeti, községtörténeti szempontból jelentős utcaneveket védetté lehet nyilvánítani.

(2) A védett utca nevét megváltoztatni nem szabad.

(3) Amennyiben a védetté nyilvánított utca községrendezés folytán megszűnik, az utcanév pótlásáról lehetőleg a megszűnéssel egyidejűleg gondoskodni kell.


Utca névtáblák

8. §

(1) Az utca nevét a tájékozódást jól segítő névtáblákon kell feltüntetni.

(2) Az utcanévtábla formájára, kiviteli módjára a Képviselő-testület külön előírást nem határoz meg.

(3) Utcanévtábla az utca kezdetén, végén, valamint a betorkolló utcáknál helyezendő el.

(4) Az utcanévtábla épületen, kerítésen, közterületen is elhelyezhető.


9. §

(1) Az utcanév táblák elkészíttetése, kihelyezése, cseréje és pótlása a Nagyberény Község Önkormányzatának a feladata.

(2) Az ezzel kapcsolatos munkákat az ingatlan tulajdonosa tűrni köteles. A kihelyezéssel okozott esetleges károkat a kihelyezésért felelős szerv megtéríti.

(3) A kihelyezésről értesíteni kell az érintet ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat.

(4) A tájékozódás zavartalansága érdekében a megváltozott utcanevek eredeti tábláit - piros színnel áthúzva - egy évig helyükön kell hagyni, az új tábla felhelyezése mellett.


Házszámtáblák

10. §

(1) Az utcában minden önálló ingatlant (földrészletet) a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni. Egy utcában több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(2) A házszám az ingatlannak a közterületen belüli sorszáma, melyet a jegyző állapít meg, beleértve a változásokat is.

(3) A házszámtáblák kivitelére a Képviselő-testület külön előírást nem határoz meg.


Az ingatlanok számozásának általános szabályai

11. §

(1) A főútvonal melletti ingatlanok számozása Som felől a közigazgatási belterületi határtól emelkedő sorrendben történik, a mellékútvonalaké a főútvonaltól kezdődően emelkedik.

(2) Két oldalas utcáknál az egyik oldalon páratlan, a másikon páros számokat kell alkalmazni.

(3) Kialakult számozás után megosztott ingatlanok házszáma megmarad és az újonnan kialakult telkek száma a, b, c, d, stb. alátörést kap.

(4) Az (1) - (3) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor a már meglévő házszámozását nem érintik.

12. §

(1) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles a házszámtáblát a közterületről jó láthatóan az épületre, bejárati kapura kihelyezni.

(2) A házszámtábla költsége a tulajdonost (kezelőt) terheli, beleértve az esetleges házszámváltozással járó cserét is.

(3) A nem valóságos állapotnak megfelelő, vagy nem a megfelelő módon kifüggesztett házszámtáblák lecserélését a Polgármester a tulajdonos terhére elrendelheti.

(4) A házszámozásra vonatkozó eljárási rendre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


Hatásköri és eljárási szabályok

13. §

(1) Az utcanév és település résznév megállapítása, megváltoztatása (törlése), utcanév védetté nyilvánítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, arról határozatban dönt.

(2) Új utca elnevezésére a beépítésének megkezdése előtt kell javaslatot tenni.

(3) Utca elnevezésére vagy elnevezésének megváltoztatására, illetve védetté nyilvánítására a polgármester, a helyi önkormányzati, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselő, bármely nagyberényi szervezet, és állampolgár felkérés nélkül tehet javaslatot.

(4) A javaslatról a Képviselő-testület dönt.

(5) Az elnevezésre a 13.§ (3) bekezdésében meghatározott személyek a polgármesterhez benyújtott írásbeli kérelemben tehetnek javaslatot, melynek tartalmaznia kell az elnevezni kívánt közterület pontos lehatárolását, valamint indoklását.

(6) Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület ülése előtt legalább 8 nappal a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott írásos észrevételeket is a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.


14. §

Új utcanév megállapításáról vagy a meglévő megváltoztatásáról a lakosságot helyben szokásos módon haladéktalanul tájékoztatni kell. Az érdekelt szervek (posta, rendőrség, mentők, orvosi ügyeletek és tűzoltók, vállalatok, lakossági szolgáltatók) tájékoztatása az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a feladata.


Záró rendelkezések

15. §

(1) E rendelet 2014. október 1-jén lép hatályba azzal, hogy a rendelet a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonos a jelen rendelet 12. § (1) bekezdésben foglalt tábla kihelyezési kötelezettségének e rendelet hatálybalépését követő fél éven belül köteles eleget tenni.
Tóth András Károly s.k                              Baumann Anita Gabriella s.k.

                             polgármester                                                         jegyző

Kihirdetési záradék: Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2005.(VIII.03.) önkormányzati rendelet 29.§ (1) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2014. október 1-én.                                                                                                Baumann Anita Gabriella s.k.

                                                                                                                   jegyző