Feked Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2017(XI.23.) önkormányzati rendelete

Feked község nevének használatáról

Hatályos: 2017. 11. 24

Feked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (XI. 23.) számú önkormányzati rendelete

Feked község nevének használatáról


Feked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §


 1. A „Feked” nevet vagy annak bármely toldalékos formáját (a továbbiakban együtt: településnév) a jogi személyek megnevezésükben, a természetes személyek, egyéni vállalkozók és jogi személyek tevékenységük során vagy működésükkel összefüggésben engedéllyel használhatják (a továbbiakban együtt: névhasználat), így különösen üzlet vagy építmény elnevezésében, rendezvény címében, továbbá védjegyben vagy termék megjelölésére.


 1. Nem engedélyköteles
 • az a névhasználat, amely jogszabályon alapul,
 • a költségvetési szervek névhasználata,
 • az önkormányzat és az önkormányzati szervek névhasználata,
 • az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság névhasználata,
 • a domain névvel, sajtótermékkel és médiaszolgáltatással kapcsolatos névhasználat,
 • az egyházi jogi személyek névhasználata,

 (3) A névhasználat akkor is engedélyköteles, ha az (1) bekezdésben meghatározott kifejezés akár szóösszetételként, akár kötőjellel, vagy bármilyen elválasztással jelenik meg.

2. A névhasználat engedélyezése

2. §

(1) A névhasználat díjmentes.

(2) A névhasználat csak akkor engedélyezhető,

 • ha a kérelmező természetes személy lakó- vagy tartózkodási helye, nem természetes személy székhelye, telephelye vagy fióktelepe Feked közigazgatási területén található, vagy
 • tevékenysége vagy működése Fekedhez kötődik, ha a kérelmező nem felel meg az a) pontban foglaltaknak.

3. §

 1. A névhasználati engedélyezési eljárás önkormányzati hatósági ügy, melyben a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


 1. A névhasználat engedélyezésére, valamint az engedély visszavonására irányuló eljárásban a képviselő-testület jár el és hoz döntést.

4. §

 1. A névhasználat iránti kérelmet az általános tételű közigazgatási eljárási illeték lerovásával írásban lehet benyújtani a polgármesterhez az erre a célra szolgáló formanyomtatványon.


 1. Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
 • a kérelmező nevét vagy megnevezését, lakóhelyét vagy székhelyét,
 • a kérelmező tevékenységi körét,
 • a kérelmezett névhasználat célját és módját, és
 • a kérelmezett névhasználat időtartamát.


 1. A kérelemhez csatolni kell
 • a dísz- vagy emléktárgy, jelvény, embléma vagy termék tervét, amennyiben annak megjelölését szolgálná a településnév,
 • a létrehozni kívánt jogi személy létesítő okiratának tervezetét, amennyiben annak megnevezését érintené a névhasználat.

5. §

A névhasználat engedélyezését meg kell tagadni, amennyiben:

 • a tervezett névhasználat célja, módja vagy körülményei

aa) jogszabályba ütköznek,

ab) bizonyíthatóan az önkormányzat, vagy a város lakosságának jogait, jogos érdekeit sértenék vagy veszélyeztetnék, vagy egyéb ok miatt méltatlanok,

 • a kérelmezett névhasználat a kérelem elbírálását megelőzően engedélyezett névhasználattól nem különbözik.

6. §

 1. A névhasználati engedélynek tartalmaznia kell:
 • a jogosult nevét vagy megnevezését, lakóhelyét vagy székhelyét,
 • az engedélyezett névhasználat célját,
 • az engedélyezett névhasználat módját,
 • az engedélyezett névhasználat pontos szövegét,
 • az engedélyezett névhasználat időtartamát,
 • az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait, valamint
 • a névhasználattal kapcsolatos esetleges egyéb feltételeket, kikötéseket és előírásokat.
 1. A névhasználat
 • a kérelmező működési idejének időtartamára,
 • tevékenység folytatásának időtartamára,
 • meghatározott időpontig történő felhasználásra,
 • egy alkalomra,
 • meghatározott feltétel bekövetkezéséig vagy
 • határozatlan időre


 1. A névhasználati engedélyekről, a megszűnt és visszavont engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.

7. §

 1. A névhasználati engedély jogosultja az engedély által meghatározott módon és célra használhatja a településnevet.
 2. A névhasználati engedély jogosultja az engedélyezett névhasználatot másra nem ruházhatja át.
 3. Az engedélyezett névhasználat ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.

3. A névhasználati engedély visszavonása

8. §

A névhasználati engedélyt vissza kell vonni, ha

 • a névhasználati engedély jogosultja a névhasználatot az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra folytatja,
 • a névhasználati engedély jogosultja az engedélyben meghatározott, a névhasználattal kapcsolatos feltételeket, kikötéseket, egyéb előírásokat megszegi, vagy
 • az 5. §-ban meghatározott okok az engedély kiadását követően következnek be.

4. Záró rendelkezések

9. §

Az e rendelet hatályba lépése előtti megvalósuló névhasználat esetén a használó utólagos engedélyezés iránti kérelem benyújtására nem kötelezett, azonban a képviselő-testület a jövőre nézve megtilthatja a névhasználatot, ha az az önkormányzat jogát vagy jogos érdekét sérti. Amennyiben a használó nem hagy fel a névhasználattal, az önkormányzat nevében a polgármester jogosult – szükség esetén bírósági úton – igényérvényesítéssel fellépni.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                   ..............................................                                                                  

                               Friedrich Péter                                           Tillmann Péter

                                     jegyző                                                   polgármester

A rendelet kihirdetve:


Feked, 2017. november 23.


                                                                  ..............................................

                                                                              Friedrich Péter

                                                                                     jegyző