Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelete

Gic község területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Hatályos: 2020. 10. 01

Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §   A rendelet hatálya Gic község közigazgatási területére terjed ki.
  2. §   E rendelet hatályos területét érintően építési-változtatási tilalmat rendel el.
  3. §   A változtatási tilalom alá eső területen – az Étv. 20. § (7) bekezdésében foglalt esetek kivételével - telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.
  4. §   § E rendelet a helyi építési szabályzat módosítás készítésének időszakára annak hatálybalépéséig, de legkésőbb hatályba lépése után 3 évvel hatályát veszíti.
  5. §   E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.