Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 28 - 2018. 06. 12

Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

26.607.745 Ft

Költségvetési bevétellel

43.558.484 Ft

Költségvetési kiadással

16.950.739 Ft

16.950.739 FtKöltségvetési egyenleggel

- ebből működési

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2/a. és a 2/b. melléklet részletezi.

(4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a
képviselő-testület a 4
. melléklet alapján hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat a beruházási kiadásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a felújítási kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat nem tervez.

(4) Az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.

(5) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 7. melléklet szerint határozza meg.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 3/1-3/21. mellékletek szerint határozza meg. A polgármesteri hivatal épületével kapcsolatban felmerült közüzemi kiadások megoszlását az alábbi vetítési alap szerint rendeli el: Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 10 %, Könyvtári szolgáltatások 5 %, Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 65 %, Háziorvosi alapellátás 20 %.

(8) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat a kiadások között 2.713.587 Ft általános tartalékot állapít meg. A
tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(10) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
testület fenntartja magának.

(11) Az önkormányzat 2017. évben engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak
létszám-előirányzatát 4 fő (8 órás) állapítja meg a képviselő-testület.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 9
. melléklet szerint, likviditási tervét a 10. melléklet szerint hagyja
jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A működési célú forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.Önként vállalt feladatok

6. § A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2017. évben támogatja:

  1. Falugondnoki Egyesületet, melynek mértéke 10.000 Ft

  2. Rendőr-kapitányságot, melynek mértéke 46.000 Ft

  3. Katasztrófavédelmi Egyesületet, melynek mértéke 10.000 Ft

  4. Első lakáshoz jutókat, melynek mértéke 100.000 Ft

  5. Egyéb civil szervezeteket, melynek mértéke 100.000 Ft.A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.

  1. Záró rendelkezések

8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Fehér Mária                                                                                     Sebestyén Zoltánné

címzetes főjegyző                                                                              polgármesterA rendeletet kihirdettük:


Gic, 2017. február 27.
Fehér Mária

címzetes főjegyző