Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2021. 02. 24

Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A közművelődési alapszolgáltatások köre, a feladatellátás módja, mértéke


1. § (1) Gic  Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a helyi adottságok és szükségletek figyelembevételével, a közművelődés körébe tartozó kötelezően ellátandó feladatkörében közművelődési alapszolgáltatásként:

a) elősegíti a művelődő közösségek létrejöttét,

b) helyszínt biztosít a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára,

c) törekszik a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésére,

d) biztosítja a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeit,

e) biztosítja az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeit,

f) települési könyvtári ellátást biztosít.


(2) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység érdekében önként vállalt feladatkörében:

a) közösségi internet hozzáférést biztosít,

b) elősegíti a lakosság közérdekű információkhoz jutását,

c) közművelődési rendezvényeket, kiállításokat, bemutatókat szervez,

d) gondozza a helyi művelődési szokásokat,

e) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez közösségi színteret biztosít.


2. A feladatellátás szervezeti keretei


2. § (1) Az önkormányzat közösségi színtérnek a 8435 Gic, Nagy Lajos út 23. szám alatti Művelődési Házat biztosítja.


(2) A képviselő-testület biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a színtér szolgáltatásait.


(3) Az önkormányzat mint fenntartó biztosítja a közösségi színtér működésének személyi és tárgyi feltételeit.


3. § (1) Az önkormányzat a települési könyvtári ellátást a Veszprém Megyei Eötvös Károly Megyei Könyvtárral kötött megállapodás alapján a Községi Könyvtár látja el, amelynek működtetéséhez az önkormányzat biztosítja a feltételeket.


(2) A könyvtári szolgáltató hely: 8435 Gic, Nagy Lajos út 23. szám alatti könyvtár.4. § Az önkormányzat évente az alábbi közművelődési rendezvényeket szervezi:


a) Március 15. ünnepi megemlékezés

b) Anyák napja

c) Gyermeknap

d) Búcsú és Falunap

e) Idősek Napja

f) Adventi gyertyagyújtás


5. § Az önkormányzat a közművelődési feladatai ellátása során együttműködik

a) a közművelődési feladatokat is ellátó környékbeli civil szervezetekkel, intézményekkel,

b) az egyházakkal,

c) a környéken működő közoktatási intézményekkel és

   d) a közművelődési tevékenységet segítő vállalkozókkal.


3. A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása, a pénzügyi támogatás módja és szabályai


6. § (1) Az önkormányzat a közművelődéssel és a települési könyvtárral kapcsolatos feladatai ellátásának pénzügyi fedezetét az éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint saját költségvetése részeként biztosítja:

a) központi közművelődési normatív támogatás,

b) saját bevételei, valamint

c) pályázati úton elnyert támogatás terhére.


(2) Az önkormányzat a közösségi színtér kulturális célú használatát térítésmentesen biztosítja:

a) az önkormányzat szervezésében megvalósuló rendezvények,

b) nem vállalkozáson alapuló, önszerveződő civil csoportok vállalt közösségi céljuk megvalósítása érdekében történő rendezvényei,

c) egészségügyi intézmények ingyenes lakossági szűrései

céljára.


(3) Az önkormányzat a közösségi színtér kulturális célú használatát költségtérítés ellenében biztosítja

a) üzleti célú vállalkozás, termékbemutató és

b) a helyi lakosok magáncélú rendezvényei

céljára.


7. § (1) Az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében – pénzügyi lehetőségei szerint – elkülönített keretet állapíthat meg a tárgyévben rendezendő ünnepségek és helyi rendezvények céljára.


(2) Az önkormányzat a rendelet 1. §-ában meghatározott közművelődési feladatok ellátása érdekében pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytató civil szervezeteket az éves költségvetési rendeletében biztosított források terhére. E támogatás nem veszélyeztetheti az önkormányzati feladatok megvalósítását.


4. Záró rendelkezések


8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

    (2) Hatályát veszti Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének a

         helyi közművelődésről szóló 5/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelete.