Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(III.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 18

Gic Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti  hatáskörében  a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés  f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §      A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

42.240.753 Ft költségvetési bevétellel

55.938.330 Ft költségvetési kiadással

                      13.697.577 Ft működési költségvetési egyenleggel
állapítja meg.

(2)  A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek                                   költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.


A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők
       szerint állapítja meg:

(1) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet  1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2)   A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 3/1-3/20. mellékletek szerint határozza meg.

        A polgármesteri hivatal épületével kapcsolatban felmerült közüzemi kiadások megoszlását az alábbi vetítési alap szerint rendeli el: Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 10 %, Könyvtári szolgáltatások  5 %, Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 65 %,  Háziorvosi alapellátás 20 %.


(4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a
       képviselő-testület a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében beruházási kiadásokat nem tervez.

(6)   Az önkormányzat költségvetésében tervezett felújítási kiadásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat nem tervez.

(8)   Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteket és kötelezettségvállalásokat  nem tervez.

(5)   Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(6)   Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 6. melléklet szerint határozza meg.

(7)  Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat a kiadások között 6.823.405 Ft általános tartalékot állapít meg. A
       tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(9) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
         testület fenntartja magának.

(10) Az önkormányzat 2021. évben engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak
        létszám-előirányzatát 8 fő (8 órás) állapítja meg a képviselő-testület.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
       bontásban a 8. melléklet szerint, likviditási tervét a 9. melléklet szerint hagyja
       jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)   Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

 (3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

 (2)  Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3)   A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


Önként vállalt feladatok

6. § A képviselő-testület a saját bevétele terhére 2021. évben támogatja:

  1. Falugondnoki Egyesületet, melynek mértéke 10.000  Ft
  2. Katasztrófavédelmi Egyesületet, melynek mértéke 10.000 Ft
  3. Sportegyesületet, melynek mértéke 100.000 Ft
  4. egyéb szervezetek, alapítványok támogatása, mértéke 50.000 Ft.


 A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §      Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.


Záró rendelkezések

8. §      E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Mellékletek