FEKED

Feked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I. 31.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2014. 02. 01

Szerkesztés...

Feked Község Önkormányzata

 Képviselő-testületének


1/2014. (I.31.) számú rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól

(egységes szerkezetben)


Feked Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 25. §. (3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 37/D. § (3) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (1) és (3) bekezdésben, 45. § (1) és (3) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 47. § (1) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


 1. fejezet

Általános rendelkezések


A rendelet célja

 1. §


E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a felnőtt korúak törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, valamint a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdők szociálisan rászorult egyének családok számára igénybe vehető ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit az Szt.-ben foglaltakkal összhangban.


A rendelet hatálya

 1. §


A rendelet hatálya kiterjed Feked település közigazgatási területén élő

a) lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra

b) a Szt. 3. § (1) bekezdés b-d) pontja, valamint a (2)-(3) bekezdése szerinti személyekre

c) a Szt. 6.§-ában meghatározott személyekre.


Eljárási rendelkezések

 1. §


 (1) Az Képviselő-testület e rendeletben szabályozza az alábbi pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokat:

 1. aktív korúak ellátása
 2. lakásfenntartási támogatás
 3. méltányossági ápolási díj
 4. önkormányzati segély
 5. méltányossági közgyógyellátás
 6. Bursa Hungarica ösztöndíj


(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás keretében az Önkormányzat a rászorultaknak biztosítja:

a) étkeztetés        

b) házi segítségnyújtás

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást

d) családsegítés.


(3) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben az alábbi pénzbeli és természetben nyújtott ellátási formák esetében a faladatokat és hatásköröket a polgármester látja el:

 1. az Szt. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatás
 2. méltányossági ápolási díj
 3. önkormányzati segély
 4. Bursa Hungarica ösztöndíj.


II. fejezet

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások


Aktív korúak ellátása

 1. §


(1) Az aktív korúak ellátására való jogosultsági körének meghatározására, megszüntetésére, összegére, felülvizsgálatára az önkormányzat a szociális törvény rendelkezéseit alkalmazza.


(2) Az aktív korúak ellátására jogosult személy a jogosultság megállapításának feltételeként köteles együttműködni Feked Község Önkormányzatával, továbbá az együttműködésre kijelölt szervvel.


(3) Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását követően a bérpótló juttatásra jogosult személy köteles a jogosultság jogerős megállapításától számított 15 napon belül a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Mohácsi Kirendeltségét (7700 Mohács, Jókai u. 2.) felkeresni, és az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni.


(4) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságot.


(5) Az együttműködés megszegésének esetei:

a) ha a támogatásra jogosult a keresőtevékenységéről nem tesz bejelentést,

b) ha a felajánlott munkalehetőséget elfogadja, azonban a megjelölt időpontban és helyen nem jelenik meg,

c) akinek munkaviszonya önhibájából szűnik meg.


(6) A bérpótló juttatásra jogosult személy köteles az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat és annak környezetét rendben tartani. Ha a bérpótló juttatásra jogosult személy kertje, udvara, a kerítéssel kívül határos terület gazos, gondozatlan, a körjegyző a jogosult személyt ötnapos határidő tűzésével felszólítja lakókörnyezetének rendbetételére. A mulasztás megszüntetését a körjegyző helyszíni szemle alkalmával ellenőrzi. Amennyiben két felszólítást követően sem tesz eleget a jogosult kötelezettségének a részére megállapított bérpótló juttatást meg kell szüntetni.


(7) Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását követően a rendszeres szociális segélyre jogosult személy köteles a jogosultság jogerős megállapításától számított 15 napon belül a Mohácsi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát (7700 Mohács, Eötvös u. 6.) felkeresni.


(8) A Mohácsi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát mint együttműködésre kijelölt szerv a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködés keretében:

a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján - az intézménynél történő megjelenésekor - nyilvántartásba veszi;

b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt az Szt. 37/D. § (2) bekezdése szerinti beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól;

c) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt;

d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását;

e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról;

f) jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget.


Lakásfenntartási támogatás

 1. §


(1) Az Szt. 38. § (1)-(4) és (6)-(8) bekezdései, továbbá a 39. §-ban meghatározott jogosultsági feltételek, valamint az Szvhr-ben meghatározott szabályok alapján a jogosult részére normatív lakásfenntartási támogatást kell megállapítani.


(2) A normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet e rendelet 3. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

A kérelemhez mellékelni kell:

a) e rendelet 1. számú függeléke szerinti jövedelemnyilatkozatot, illetve a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről – a jövedelem típusának megfelelő – igazolást, vagy azok fénymásolatát, továbbá

b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolására vonatkozó dokumentumot.Méltányossági ápolási díj

 1.  §


 1. Méltányossági ápolási díjat kell megállapítani az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

a)         az ápolást végző igénylő Fekedi lakóhellyel rendelkezik,

b)         a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontjában (a jegyes kivételével) meghatározott nagykorú hozzátartozó (továbbiakban: ápoló), 18. életévét betöltött tartós beteg személy (továbbiakban: ápolt) gondozását, ápolását végzi,

c) az ápoló családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át,

d)        az ápolt családjában (egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó hozzátartozók között) a kérelmezőn kívül ápolásra, gondozásra alkalmas más személy nincs,

e)         az ápolt személy gondozási és ápolási igényére tekintettel az ápoló személy kora, egészségi állapota és fizikuma alapján alkalmas a feladat ellátására,

f)         az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés nem áll fenn,

g)  az ápolót a jövedelemszerzéssel járó munkája nem akadályozza az ápolási kötelezettségének teljesítésében.


(2)       A méltányossági ápolási díj megállapítása során az Szt. 41-43. §-aiban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. A méltányossági ápolási díj iránti kérelmet az Szvhr. 4. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni

a) a  háziorvos által kiállított, az Szvhr. 5. számú melléklete szerinti igazolást és szakvéleményt,

b) e rendelet 1. számú függeléke szerinti jövedelemnyilatkozatot,

c) az ápoló – e rendelet 4. számú függeléke szerinti – nyilatkozatát arról, hogy

-  a kérelmezőn kívül családjában ápolásra, gondozásra alkalmas más személy nincs,

- az ápolási tevékenység ellátására kora, egészségi állapota és fizikuma alapján, továbbá az ápolt gondozási és ápolási igényére tekintettel alkalmas,

- ápoltjával tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése nincs.

                                                                                             

(3) A méltányossági ápolási díj összege az Szt. 44. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott összeg. 


(4) Az ápolási díjat az igény benyújtását, illetve az igényjogosultság megnyílását követő hó 1. napjától kell folyósítani.


(5) Ha az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni.


(6) Az ápolási kötelezettség nem teljesülésének minősül, ha az ápolást végző személy nem gondoskodik rendszeresen az ápolt megfelelő étkeztetéséről, ápolásáról, gondozásáról és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásáról.


(7) A (6) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítését a körjegyző a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény közreműködésével ellenőrzi. A körjegyző értesítését követő 15 napon belül a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény kijelölt munkatársa környezettanulmányt készít, amelyből megállapíthatónak kell lennie a kötelezettségek teljesítése, illetőleg azok elmulasztása.Önkormányzati segély

7.         §.

(1) A Polgármester a (2) bekezdésben felsorolt címeken a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő szociális rászorult családok részére önkormányzati segélyt nyújt.

(2) Az önkormányzati segély adható

            a) eseti segély,

            b) gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások támogatása,

            c) temetési segély formájában           

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorultnak minősül az a kérelmező, aki létfenntartásához, alkalomhoz kötődő többletkiadásaihoz, önálló életvitele megőrzése érdekében támogatást kér.

(4) A 7. § (2) bekezdés a)-b) pontjában felsorolt önkormányzati segély megállapítható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 180%-át.


7/A. § Eseti segély abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező krízishelyzetbe került. 

Krízishelyzetnek kell tekinteni különösen, ha kérelmező vagy családtagja

a) betegségével kapcsolatos gyógyszereit nem tudja kiváltani (felírt vények bemutatása   esetén),

b) kórházi kezelést, műtéti beavatkozást, gyógyászati segédeszközt, rehabilitációt vesz igénybe (vonatkozó igazolások bemutatásával),

c) közüzemi szolgáltató által kiállított számlát nem tudja megfizetni (számla bemutatásával),

d) munkanélkülivé vált (igazolt álláskeresési támogatásra való jogosultság, vagy az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködésről szóló okirattal) vagy

e) kötelező iskoláztatással kapcsolatos fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni (közoktatási intézmény igazolása alapján).


 (2) Az önkormányzati segély 10. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott eseti segély családonként egy naptári éven belül legfeljebb 2 alkalommal állapítható meg, az alkalmanként adható összege nem lehet kevesebb négyezer forintnál.


(3) A 10. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott eseti segélyt alkalmanként egy családból egy személy részére állapítható meg.


(4) A 10. § (2) bekezdés a) pont szerinti eseti segély alkalmanként adható összege


a) legfeljebb tízezer forint, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét,

b) legfeljebb hétezer forint, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 100%-át, de nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 150 %-át,

c) legfeljebb ötezer forint, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 150%-át, de nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 180%-át.


(5)  Kérelmező vagyonában bekövetkezett elemi kár esetén, az azt igazoló okirat alapján az eseti segély összege legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300 %-a, amelybe a  (4) bekezdésében foglalt két alkalom által adható támogatás összege nem számítható be.


(6) A (5) bekezdésben meghatározott keretösszeghez képest alacsonyabb összegű támogatást kell megállapítani, amennyiben az (5) bekezdés szerinti elemi kár a keretösszeghez képest alacsonyabb összegű támogatás megállapításával elhárítható.


7./B § (1) A 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások támogatására jogosult a gyermek törvényes képviselője és a fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel, aki az Szt. szerinti időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.


(2) Az egy naptári éven belül megállapítható gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások támogatásának keretösszege (a továbbiakban: keretösszeg) nem haladhatja meg családonként


 1. az egy gyermekes család és várandós anya esetén a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 100 %-át,
 2. a kettő gyermekes család esetén a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 130 %-át, és
 3. a három vagy több gyermekes család és az átmeneti, tartós nevelésbe vett gyermekkel való kapcsolattartás elősegítése esetén a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 150 %-át.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott keretösszeghez képest alacsonyabb összegű támogatást kell megállapítani, amennyiben a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet a keretösszeghez képest alacsonyabb összegű támogatás megállapításával elhárítható.


(4) Rendkívüli méltánylást igénylő esetekben (gyermeket egyedül nevelő szülő vagy gyám, három vagy több gyermekes család, súlyos fogyatékos, regisztrált és együttműködő munkanélküli, halmozottan hátrányos helyzetben lévő) a polgármester javaslatára e rendelet (2) bekezdésben foglaltaktól 50%-kal felfelé eltérhet.


7./C § (1) A 7. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott temetési segélyre jogosult az a kérelmező, aki a temetés költségeit viselte.

(2) A 7. §. (2) bekezdés C) pontja szerinti temetési segély mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza


Közgyógyellátás

8. §


(1)  A képviselő- testület méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – annak a Fekedi lakóhellyel rendelkező szociálisan rászoruló személynek, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel.

a) a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

aa)     egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 200 %-át,

ac)     két vagy több főből álló család esetén a nyugdíjminimum 150 %-át.

 1. a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át meghaladja.


(2)       A méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet az Szvhr. 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell:

a)       a 326/2006. (XII.23.) számú Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon a háziorvos igazolását, továbbá

b)      az Szvhr. 3. számú mellékletében található jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről – a jövedelem típusának megfelelő – igazolást, vagy azok fénymásolatát, továbbá.


(3)     A jogosultság egy évre kerül megállapításra.Bursa Hungarica ösztöndíj

9. §


(1) A képviselő-testület – ha előzetes döntése alapján az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat adott évi fordulójához – Bursa Hungarica ösztöndíjban (továbbiakban: ösztöndíj) részesítheti azt a Fekedi állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatót, aki

a)       a képzésre vonatkozó keretidőn belül teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat ("A" típusú ösztöndíj)), vagy

b)      az adott tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett fiatal és szeptembertől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.


(2) Nem részesülhetnek ösztöndíj támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói.


(3) Hátrányos szociális helyzetű az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének 200 %-át.


(4) Az „A” és „B” típusú ösztöndíj elnyerése érdekében az önkormányzat (azonos időben)  pályázatot köteles közzétenni, amelynek tartalmaznia  kell a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat adott évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiben (továbbiakban: szerződési dokumentum) meghatározott szempontokat.


(5) A hatáskör gyakorlója határozatban dönt az ösztöndíjra való jogosultság megállapításáról vagy elutasításáról, illetve az ösztöndíj összegéről, és a továbbiakban a szerződési dokumentumban meghatározott módon jár el.


(6) A hatáskör gyakorlója a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján az arra jogosult pályázót havonta azonos összegű támogatásban részesíti.


(7) Megszűnik az ösztöndíjra való jogosultság, ha

a)    az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről – a megszüntető határozat meghozatalát követő tanulmányi félévtől,

b)    az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a folyósítás feltételeinek nem felel meg,

c)    "B" típusú pályázat esetén: az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. E körülményt az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja. Amennyiben a felülvizsgálat során az ösztöndíjas a kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az együttműködést megtagadja, a szociális rászorultság megszűnését vélelmezni kell.


(8) Az ösztöndíjas 15 napon belül köteles bejelenteni felsőfokú tanulmányainak szüneteltetését/befejezését, továbbá ha tanulmányait más felsőoktatási intézményben folytatja, valamint elköltözését. Amennyiben ez utóbbi kötelezettségének nem tesz eleget, a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizetésére kötelezhető.10. §

Szociális célú tűzifa támogatás


 1. Feked Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a központi támogatás függvényében évente egyszeri, természetbeni szociális célú tűzifa támogatást nyújthat (a továbbiakban: támogatás) azon szociálisan rászoruló személyek részére, akik a támogatás megítélésének napján a településen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen is a településen élnek.
 2.  .A támogatás
  1. kérelemre, vagy
  2.  az (5) bekezdésben foglalt rászorultak esetében hivatalból is adható.
 3. A (2) bekezdés a) pontja szerinti kérelmet írásban kell benyújtani, és a kérelemhez csatolni kell az igénylő és háztartásában élők jövedelméről szóló igazolást, valamint nyilatkozatot az egyéb jövedelmekről.
 4. A támogatás adható annak a rászorulónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát.
 5. A szociális rászorultság megállapításánál előnyt élvez, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy

d) - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - lakásfenntartási támogatásra jogosult.

 1. Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható.
 2. Nem részesülhet támogatásban, aki a lakóingatlan fűtését nem fatüzeléssel oldja meg.
 3. Az Önkormányzat a tűzifa kiosztásáról a vonatkozó magasabb rendű jogszabályban meghatározott időpontig gondoskodik. A tűzifa kiosztása történhet személyes átvétellel, vagy az önkormányzat által biztosított lakcímre szállítással.


III. fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások


Étkeztetés

11. §


(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk miatt.


(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte.


(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátására - részben vagy teljesen - gondoskodni nem tud.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott rászorulók közül azt a személyt lehet étkeztetésben részesíteni, akinek

a) tartásra képes és köteles hozzátartozója nincs, vagy tartási kötelezettségét nem tudja teljesíteni;

b) eltartási, öröklési, gondozási szerződéssel nem rendelkezik;


(5) Az étkeztetésről az Önkormányzat külön megállapodás alapján gondoskodik.


Házi segítségnyújtás

12. §


(1) Feked Község Önkormányzata biztosítja a házi segítségnyújtást az Sztv. 63 § szerint.

(2) Feked Község Önkormányzata a házi segítségnyújtást Mohácsi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás keretében a kistérségi társulás és a Foetus- Car Szociális Közhasznú Társaság között létrejött ellátási szerződés alapján a Foetus- Car Szociális Közhasznú Társaság útján látja el.


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

13. §


(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.


(2)A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell

a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,

b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,

c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését


(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult

a) az egyedül élő 65 év feletti személy,

b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy

c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.


(4) A (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben a háztartásban élő kiskorú személyt nem kell figyelembe venni.


(5) Feked Község Önkormányzata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Mohácsi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás keretében a kistérségi társulás és a Foetus- Car Szociális Közhasznú Társaság között létrejött ellátási szerződés alapján a Foetus- Car Szociális Közhasznú Társaság útján látja el.


Családsegítés

14. §


(1) Az önkormányzat családsegítés keretében segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy egyéb krízishelyzete miatt segítségre szoruló személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.


(2) A családsegítést az önkormányzat a Mohácsi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti  Szolgálata útján hetente keddi napokon a Közös Hivatal helyiségében (Feked, Fő u. 5..) délutánt 13:00 órától 14:00 óráig biztosítja.


(2) A Családsegítő Szolgálat az Szt. 64.§ (1)-(5) bekezdésében meghatározott feladatokat látja el, valamint biztosítja a beilleszkedési programok megszervezését.


(3) A Családsegítő Szolgálat évente egyszer beszámolási kötelezettséggel tartozik az Önkormányzat felé. A beszámoló elfogadásáról a képviselő-testület határozattal dönt.


(4) A családsegítés igénybevétele térítésmentes.Falugondnoki szolgáltatás

15. §

(1) Falugondnoki szolgáltatás biztosításával Feked község Önkormányzatának célja a település intézményhiányából eredő hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését célzó szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, valamint az egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás, valamint az egyéni és közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.


(2) A falugondnoki szolgáltatás keretében a falugondnok hétköznapokon a véméndi konyha étterméből szállítja az ételadagokat az ellátást igénybe vevők részére.


(3) Az ellátás iránti kérelmet az Önkormányzathoz kell benyújtani, a kérelemről a képviselő-testület dönt.


(4) A falugondnoki szolgáltatást Feked község Önkormányzatának Képviselő-testülete külön rendeletben szabályozza.


IV. fejezet

Záró rendelkezések

15. §


(1) E rendelet 2014. február 1. napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Feked Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló, többször módosított 6/2013. (XII.31.) számú rendelte.


(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, és e törvény végrehajtására hozott magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.


(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.


Feked, 2014. január 30.                        Friedrich Péter                                             Tillmann Péter

                             jegyző                                                          polgármesterA rendelet kihirdetve:


Feked, 2014. január 31.

                                                           Friedrich Péter

                                                                jegyző