Feked Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2020(V.15..) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2020. 05. 15

Feked Község Önkormányzatának

3/2020.(V.15.) számú önkormányzati rendelete

a közművelődésről


Feked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 13. §. (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Tv.) 83/A. §-ban biztosított felhatalmazás alapján – a Fekedi Német Nemzetiségi Önkormányzattal egyeztetve a következő rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések

1.§

A rendelet célja, hogy Feked község polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és mértékét.

2. §

Az önkormányzat elismeri, hogy összhangban Magyarország Alaptörvényével Feked község minden polgárának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. Ezek biztosítását az önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti.

3.§

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat illetékességi területén közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közösségi színtér fenntartóira, működtetőire és alkalmazottjaira.

Az önkormányzat közművelődési feladatai és ellátási formája

4. §

Feked Község Önkormányzatának kötelező feladata az alábbi közművelődési tevékenység támogatása:

  • a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
  • hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.

5.§

A 3.§-ban meghatározott közművelődési alapszolgáltatások biztosítása érdekében az Önkormányzat:

a) helyszínt biztosít a művelődő közösségeknek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez,

b) bemutatkozási lehetőséget biztosít a művelődő közösségek számára,

c) adminisztrációs, irodatechnikai támogatást, információt szolgáltat a művelődő közösségek számára,

d) próba- és fellépési lehetőséget biztosít a településen működő művészeti csoportok, művelődő közösségek részére,

e) helyszínt biztosít a településen működő civil szervezet rendezvényei részére,

f) kiállítási lehetőséget biztosít képzőművészeti alkotók részére, elsősorban helyi kötődésű alkotóknak.

g) helytörténettel, a település szellemi, kulturális örökségével foglalkozó tájházat és tanösvényt tart fenn,

h) a német nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat szervez,

i) évente megszervezi a Tavaszváró Kórustalálkozót, búcsúhoz kötődő nyári Stifolder Fesztivált, az „Egy nap Fekedért” elnevezésű társadalmi munkát, az őszi búcsút és az Idősek napját, valamint az Adventi Kórustalálkozót, a Hagyományőrző disznóvágást, és a Mikulás-ünnepséget,

g)  fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat,

h) a közművelődési szolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-ig fogadja el.

A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei

5.§

Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása során szorosan együttműködik a Fekedi Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Fekedi Szülőföldünk Baráti Körrel.

6.§

(1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatainak ellátása érdekében közösségi színteret működtet.

A közösségi színtér helyszínei és elnevezései:

7724 Feked, Fő u. 3. Művelődési ház közösségi tér („Kultúrház”)

7724 Feked, Fő u. 5. Klub

7724 Feked, Fő u. 127. Tájház

 (2) A Fekedi Szülőföldünk Baráti Kör működteti a Fekedi IKSZT-t mint közösségi színteret.

A közösségi színtér helyszíne:

7724 Feked, Fő u. 3.  IKSZT


A közművelődés finanszírozása

7. §

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív támogatás, a központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, pályázati úton elnyert összeg.

(2) Az önkormányzat a közművelődési szolgáltatások igénybevételéért csak akkor kérhet díjat, ha szolgáltatást vásárol (koncert, fellépők díja, egyéb költségekkel járó rendezvények).

(3) A közösségi színtér nem közművelődési célú igénybevételéről eseti jelleggel a polgármester dönt.Záró rendelkezés

8. §

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 1/2017 (II.6.) rendelete.

Feked, 2020. május 15.
                   ..............................................                                                                  

                                Friedrich Péter                                            Tillmann Péter

                                      jegyző                                                   polgármesterA rendelet kihirdetve:


Feked, 2020. május 15.


                                                                  ..............................................

                                                                               Friedrich Péter

                                                                                     jegyző