Feked Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2020(XII.22.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 6/2018.(XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 22

Feked Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 6/2018.(XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Feked Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1.) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek és a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályokról szóló 7/2017.(VII.6.) önkormányzati rendeletben felsorolt partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§ A helyi építési szabályzatról szóló 6/2018.(XII.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) SZ-2 szabályozási tervről szóló 2. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.


2.§ Ez a rendelet 2019. december 23. napján lép hatályba. Előírásait a hatálybalépést követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni. Ügyfél kérelmére e rendelet előírásai folyamatban lévő ügyekben is alkalmazhatók.Feked, 2020. december 22.Tillmann Péter

polgármester

Friedrich Péter

jegyző

Záradék:

Ez a rendelet Feked községben 2020. december 22. napján kihirdetésre került.Feked, 2020. december 22.

                                                                                      Friedrich Péter

                                                                                                                   jegyző1. melléklet a 6/2020.(XII.22.) önkormányzati rendelethez


SZ-2-M20 RAJZSZÁMÚ SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS


Mellékletek