Feked Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2017(IV.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 20

Feked Község Önkormányzatának 6/2017. (IV.20.) számú rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

Feked Község Önkormányzata képviselő-testülete Feked Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az 1/2016. (III. 11.) számú  rendeletét (a továbbiakban R.) a következők szerint módosítja.
A rendelet 3. §-ának rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2016 évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét 66.443 ezer forintban,

     b.) a bevétel főösszegét 66.443 ezer forintban állapítja meg.“A képviselő-testület a rendelet 6. §. /1/ bekezdését a következők szerint módosítja:

  1. Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés.                                                              eFt

Működési kiadások előirányzata összesen:                         49.971

személyi jellegű kiadások:                             15.130

munkaadókat terhelő járulékok:                        2.884

dologi jellegű kiadások:                                 16.418

speciális célú támogatások:                           11.381

  1. A képviselő-testület előterjesztés szerint a 4. számú mellékletet módosítja.
A képviselő-testület a rendelet 7. §. /1/ bekezdésében meghatározott felújítási és felhalmozási kiadások fő összegét 16.473 ezer forintban állapítja meg.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

  • a beruházások előirányzata: 3.387 ezer forint
  • a felújítások előirányzata: 13.086 ezer forint
  • az egyéb felhalmozási célú kiadások,

támogatások előirányzata 0 ezer forint.


  1. A képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát 6.742 ezer forintban állapítja meg.

A rendelet módosítás a 1/2016.(III.11.) számú rendelet egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul hatályosak.


Záró rendelkezés

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.                   ..............................................                                                                  

                               Friedrich Péter                                            Tillmann Péter

                                      jegyző                                                   polgármesterA rendelet kihirdetve:


Feked, 2017. április 20.


                                                                  ..............................................

                                                                               Friedrich Péter

                                                                                     jegyző


Mellékletek