Feked Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2020(VI.25.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 06. 25

Feked Község Önkormányzat Képviselő-testületének


4/2020. (VI. 25.) számú rendelete


a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról.


Feked Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.


Rendelet hatálya


1.§.


A rendelet hatálya kiterjed a helyi Önkormányzatra, valamint a helyi önkormányzat költségvetési szervére, intézményére.


A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzkészlet jóváhagyása


2. §.


(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítését az 1. számú melléklet szerint:


            98 085 347 Ft bevétellel

            63 127 741 Ft kiadással

            34 957 606 Ft alaptevékenység szabad maradványa

            36 168 560 Ft pénzkészlettel a tárgyidőszak végén jóváhagyja.


(2) A Feked Vízmű 2019. évi költségvetésének teljesítését a 2. számú melléklet szerint:


                       4 223 794 Ft bevétellel,

                       4 050 300 Ft kiadással,

                           173 494 Ft alaptevékenység szabad maradványa

                          148 678 Ft pénzkészlettel a tárgyidőszak végén jóváhagyja.


 (4) Az önkormányzat és intézménye bevételeit forrásonkénti és kiadásait feladatonként az 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.


3. §.


A felhalmozási kiadások teljesítését részletesen a 7. számú melléklet tartalmazza, amit    26 242 021 forint összegben elfogadja.


4. §.


Az önkormányzat 2019. december 31-i vagyonát a mérlegadatok alapján a 8. számú melléklet, a Feked Vízmű vagyonát a mérlegadatok alapján a 8/a melléklet szerint állapítja meg.


5. §.

A pénzmaradvány és a vagyonmérleg elfogadása


  1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenlegét 298 668 401 forint összegben a 9. számú melléklet szerint fogadja el.


(2) Az Önkormányzat intézménye nélküli 2019. évi maradványát a 9. számú melléklet szerint 36 168 560 forint összegben jóváhagyja


(3) A Feked Vízmű 2019. évi maradványát a 9. számú melléklet szerint 173 494 forint összegben elfogadja.6. §.


A 10. számú melléklet tartalmazza a támogatásokat célonként, a költségvetési szervek finanszírozását amelyek a melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.


7. §.


Az állami normatívak elszámolásának részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza, amit a képviselő-testület elfogad.


8. §.


Az önkormányzat létszámát a 6. számú melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.


9. §.


Az önkormányzatnak hitelfelvétele nem volt.Záró rendelkezés


10. §.


Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


Feked, 2020. június 26.


            
 Tillmann Péter                                                                     Friedrich Péter

            polgármester                                                                                jegyző

Jelen rendelet Feked községben hirdetőtáblán keresztül kihirdetésre került.


Feked, 2020. június 26.                                                                                                          Friedrich Péter

                                                                                                                 jegyző