Feked Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2021(III.10.) önkormányzati rendelete

Feked Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 10

Feked Község Képviselő-testületének 1/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete

Feked Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről


Véménd Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében,

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben,

- a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján ,

- az Alaptörvény 32. cikk (1)f. bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva,

- a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény,

- és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet rendelkezéseire figyelemmel az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1.§

 A rendelet célja Feked Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések

2.§

(1) E rendelet alkalmazásában:

a) adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdésében meghatározott ügylet,

b) előirányzat-átcsoportosítás: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,

c) előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett,

d) likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel

e) zárolás: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő korlátozása, felfüggesztése

(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

a) Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

b) Költségvetési tv.: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény

c) Nv.tv.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

d) Gst.: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény

e) Mötv.: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

f) Ávr.: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet

g) Áhsz.: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet

A rendelet hatálya

3.§

(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetései bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

4.§

 A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2021. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet 1-3 mellékleteinek szerkezetében és a 4.-13. sz. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2021. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2020. évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján –a költségvetési év terv- és tényadataival ugyanebben a szerkezetben történik.

5.§

(1) Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. sz. melléklet mutatja be.

(2) Az Áht.23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait:

a) az előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1/a számú függeléke


6.§

 (1) A rendelet a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek költségvetését és az Áht. 23.§ (2) b. pontja szerinti tartalommal határozza meg.

(2) Feked Vízmű költségvetési mérlegét a 3. sz. melléklet, bevételeit és kiadásait bontásban 2. sz. függelék tartalmazza.


7.§

A Képviselő-testület az Áht. 23.§ (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24.§ (1) bekezdés b) pontjába bc) alpontjába alapján foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2019. évi általános tartalékát és céltartalékát e rendelet 1. és 6. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

8.§

(1) A Képviselő-testület az Ávr. 24.§ (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:

a.) a felújítási előirányzatokat felújításonként e rendelet 6. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

b.) a beruházási kiadásokat beruházásonként e rendelet 6. sz. melléklete szerint állapítja meg.

c.) az egyéb felhalmozási kiadásokat az 1.sz. melléklet szerint határozza meg, részleteiben a 6. sz. melléklet szerint .

 (2)A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az Ávr. 24.§. (1) bekezdés a) és bd) pontja alapján - elkülönítetten – e rendelet 6. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

9.§

 Az Áht. 23.§ (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét, és ezen felül az Ávr. 24.§ (3) bekezdése szerint költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

10.§

Feked Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hiteleit és azok kamatait a 8. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2019. évben működési és beruházási hitellel nem rendelkezik, nem kíván hitelviszonyt létesíteni.

11.§

 Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint az Önkormányzat a 2019. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.

12.§

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadási-, ezen belül a kötelező kiemelt előirányzatait a 1. és 3. sz.,  mellékletek szerint, valamint a költségvetési szervek támogatását a 10. sz. melléklet állapítja meg.

(2) Feked Község Önkormányzat költségvetése 2021. évi támogatási kiadásait célonként a 10. sz. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

13.§

(1) A Képviselő-testület az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 11. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

14.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja és a 29/A. § alapján, a költségvetési évet követő 3 évre a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja és a 3.§ (1) bekezdése szerint, a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket e rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza.

15.§

 Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 13. sz. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetés bevételei és kiadásai

16.§

(1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetését:

53 763 061 Ft költségvetési bevétellel

68 173 592.Ft költségvetési kiadással

19 421 631 Ft finanszírozási bevétellel (működési és felhalmozási együtt)

5 011 100 Ft finanszírozási kiadással (irányítószerv támogatással) állapítja meg.

17.§

(1)A bevételi főösszegek az Áht. 15. sz. melléklete szerinti költségvetési bevételein belüli kiemelt előirányzatokat e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Feked Község Önkormányzat 2021. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait összesen a 2. sz. melléklet részletezi.

18.§

A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2021. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait a 1. számú melléklet szerint:

          36 098 592 Ft működési költségvetéssel ebből:

 • 14 200 000 Ft személyi juttatással
 • 2 000 000 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 • 15 718 592 Ft dologi kiadással
 • 1 080 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
 • 3 100 000 Ft egyéb működési célú kiadásokkal
 • 0  Ft általános tartalékkal

         5 011 100 Ft működési finanszírozási költségvetéssel ebből:

 • 761 100 Ft ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetéssel
 • 4 250 000 Ft Irányítószervi finanszírozással

    32 075 000 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:

 • 6 125 000 Ft beruházási célú kiadással
 • 25 950 000 Ft felújítási célú kiadással
 • 0 Ft egyéb felhalmozási célú kiadással

A költségvetés végrehajtásának szabályai

19.§

 (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet: csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).

(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(3) A bevételi előirányzatok – a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:

a. B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről,

b. B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

c. B4 működési bevételek,

d. B5 felhalmozási bevételek,

e. B6 működési célú átvett pénzeszközök,

f. B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök,

rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 42.§-ában meghatározott eseteiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatja. A Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.

(6) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon meghatározott, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(8) A helyi Önkormányzati költségvetési szerv az Ávr. 35.§ szerinti bevételi előirányzat 50 %-áig a többletbevételét felhasználhatja. Ez esetben az irányítószerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

20.§

 (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.

(2) A Képviselő-testület a, címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.

(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A (3) bekezdése irányadó.

(4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata

- az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,

- a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.

21.§

Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozói részére az Ávr. 51.§ (1) bekezdésével összhangban, jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának terhére, képviselő-testületi döntés alapján történhet.

22.§

 (1) A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 234.§ (4) bekezdése alapján 11 %.

(2) A cafetéria összege a közalkalmazottak részére 200.000.-Ft/év.

23.§

(1) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére –negyed évenként legfeljebb 1 Millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.

24.§

 A Képviselő-testület az ingatlanok értékesítéséből, a lakásértékesítésből származó bevételt beruházási célra fordítja.

25.§

A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.

26.§

Költségvetési év kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi fizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik. Határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség esetén

a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év,

b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség éve szerinti év kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettség.

27. §

A Társadalmi szervek támogatására irányuló pályázaton dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók nem vehetnek részt.

28.§

 Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.

29.§

(1) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként –kérelemre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(2) A támogatás oda ítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt, a költségvetésben meghatározott előirányzat erejéig.

(3) Támogatás iránti kérelemben az igénybevétel célját meg kell jelölni. A támogatást tárgyévben fel kell használni, elszámolás határideje a tárgyévet követő év január 31.

30.§

(1) A Költségvetési tv. 61.§-ának rendelkezése alapján az Áht. 97.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 200.000,- Ft.

(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a 200.000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.

31.§

 A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Palotabozsoki Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti megállapodást köt az Önkormányzat.

32.§

 (1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

(2) A költségvetési szervek saját nevükben az Áht. 41.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:

- a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,

- garanciát és kezességet nem vállalhatnak,

- értékpapírt - törvényben meghatározott kivétellel - nem szerezhetnek meg és nem bocsáthatnak ki.

33.§

 (1) Ha a helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy az 5 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

34.§

 (1) A költségvetési szervek irányítószervi támogatása – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben történhet.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.

(3) A zárolás nem vonatkozhat:

a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,

b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,

c) a segélyek előirányzataira.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.

35.§

 A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

36.§

 Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozói részére az Ávr. 51.§ (1) bekezdésével összhangban, jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának terhére, képviselő-testületi döntés alapján történhet.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

37.§

 (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.


Friedrich Péter

jegyző

Tillmann Péter

polgármester


Záradék:

Jelen rendelet 2021. március 10. napján Palotabozsoki Közös Önkormányzati Hivatal Fekedi Kirendeltsége hirdetőtábláján kihirdetésre került.

Feked, 2021. március 10.
Friedrich Péter

jegyző