Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 30 - 2019. 05. 30

Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet  módosításáról a következőket rendeli el:


1. § A  Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelet  26. § (2) bekezdése hatályát veszti.


2. § (1) A Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


"(3) A sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztésnek is meg kell felelnie az e rendelet 26. §-ában előírt követelményeknek."


3. § A Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 59. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


"a) a polgármester"


4. § A Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 66. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:


      "(3)  A  vagyonnyilatkozat vizsgálatával foglalkozó bizottság látja el  az összeférhetetlenség és a méltatlanság megállapításával kapcsolatos feladatokat."


5. § A Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 70. § (2) bekezdése utolsó mondata hatályát veszti.


6. § A Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 70. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

        " (3)  A jegyzőnek a bizottsági üléseken, a képviselő-testületi ülésen történő részvételével kapcsolatos jogosultságára, a képviselő-testület, a bizottság, a polgármester jogszabálysértő döntésének észlelésével kapcsolatos kötelezettségére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései az irányadóak."


7. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.