Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Hatályos: 2020. 12. 01 - 2021. 03. 31

Gic  Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben  az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ában kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  a 32. § (3) bekezdésében, Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  13. § (1) bekezdés 8. pontjában  meghatározott feladatkörében alapján eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja, hatálya


  1. § (1) A Belügyminisztérium Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 1. 8. pont szerinti jogcímen benyújtott támogatási igénnyel kapcsolatban szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó vissza nem térítendő támogatást biztosított Gic  Község Önkormányzata számára.


(2) E rendelet célja, hogy Gic  településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az odaítélés menetét.


(3) E rendelet hatálya kiterjed Gic  község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.


2. A támogatás feltételei


2. § (1) Az önkormányzat az e rendelet 5. §-ban meghatározott rendelkezésre álló kerete mértékéig a (2) bekezdésben meghatározott rászoruló és előnyben részesítendő, valamint a (3) bekezdésben meghatározott rászoruló jogosultakat ellenszolgáltatási kötelezettségtől mentes (térítésmentes) természetbeni támogatásként legfeljebb 5 m3 szociális tűzifa-támogatásban részesíti. A támogatásra jogosultat a tűzifa ingyenesen lakcímére szállítva illeti meg. 


(2) A támogatásra jogosult rászoruló és egyben előnyben részesítendő személy az,

a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény                            ( a továbbiakban: Szt. ) szerint

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) akár természetbeni, akár pénzbeli formában nyújtott települési támogatásra                          ( e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra ) jogosult,

b) aki családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevel


  1. A támogatásra jogosult rászoruló a (2) bekezdés alá nem tartozó nyugdíjasoknak és nyugdíjszerű ellátásban részesülők, akik egyedül élők, akiknek havi jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 450 %-át nem haladja meg, akik családban élők, és akiknek az egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja meg.


  1. Támogatásra jogosult a gyermekét egyedül nevelő szülő, fogyatékossági támogatásban részesülő, tartós beteg gyermeket nevelő szülő, jövedelemmel nem rendelkező, közfoglalkoztatott személy.


(5) A tűzifa-támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.


3. § Nem nyújtható szociális célú tűzifa-támogatás - függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől - olyan lakóingatlan vonatkozásában, mely

a) tűzifával egyáltalán nem fűthető vagy

b) üresen álló, ténylegesen lakatlan,

c) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben fakitermelést

                végzett,

         

3. A támogatás odaítélésének menete


4. § (1) Az eljárás kérelemre indul.

(2) A támogatás megállapítása a Képviselő-testület hatáskörét a veszélyhelyzetben gyakorló polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2020. december 18. napjáig dönt.

(4) A polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról 2021. február 15. napjáig.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.


5. § A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminiszter által az Önkormányzat számára megállapított  514.350 Ft  támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 34.290 Ft saját forrás.


4. Hatályba léptető rendelkezések


6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. március 31-én hatályát veszti.