Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2004.(II.25. ) önkormányzati rendelete a település környezetvédelméről és a közterület-használat módjáról és díjának megállapításáról

Hatályos: 2013. 10. 02

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2004. (II. 25.) számú rendelete

a település környezetvédelméről és a közterület-használat módjáról és díjának megállapításáról

(egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg)


I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) A települési környezet és a köztisztaság fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában köteles mindenki hathatósan közreműködni, a szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől illetve magatartástól tartózkodni.


(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre terjed ki.

Nem terjed ki a rendelet hatálya a települési szilárd hulladékok kötelező közszolgáltatás keretében történő elszállítására és az azzal  összefüggő tevékenységre.


II. Fejezet


Az ingatlanok tisztántartása


2. §


(1) A község belterületén lévő ingatlanok tényleges használói, tulajdonosai kötelesek ingatlanukat megművelni illetve rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől megtisztítani, szükség esetén a rovar- és rágcsálómentesítésről gondoskodni.


(2) Az állatok tartására szolgáló létesítményeket akként kell tisztántartani, (fertőtleníteni) hogy azok környezetükben bűzhatást ne eredményezzenek, továbbá folyamatosan gondoskodni kell a trágya megfelelő elhelyezéséről.


(3) Az ingatlanon keletkező szennyvíz elhelyezéséről oly módon kell gondoskodni, hogy az a hatályos környezetvédelmi és közegészségügyi jogszabályokban foglalt előírásoknak megfeleljen.


(4) Az elhullott állati tetemek eltemetéséről, illetve elszállításáról az állat tulajdonosa köteles gondoskodni. Az önkormányzat köteles a község közigazgatási területén minimum 0,6 m3-es konténert elhelyezni, melybe az elhullott állatok tetemeit a tulajdonosok beszállíthatják. A konténer ürítés díját az önkormányzat köteles viselni.


(5) Az ingatlanon járművet mosni, olajat cserélni vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz akként szabad, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön.


III. Fejezet


A KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA


3. §


(1) Az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészleteket, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részei (továbbiakban: közterületek) tisztántartásáról a zöldterületek, parkok fenntartásáról az önkormányzat egyrészt saját feladatkörében, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok illetve használók (továbbiakban: ingatlantulajdonosok)  kötelezésével gondoskodik.


(2) Az ingatlantulajdonos kötelezettségei:

 1. az ingatlan előtti járdának, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területen a hó eltakarítása és síkosság mentesítése,
 2. az ingatlan előtti járda hiányában az úttestig terjedő  teljes zöldterületnek gondozása, . tisztántartása, szemét- és gyommentesítése,  
 3. az ingatlan előtti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése.
 4. saroktelek esetén az ingatlan melletti járdának, a járda melletti zöld sáv nyílt árokig terjedő teljes területének (járda hiányában a nyílt árokig terjedő teljes zöldterületnek) gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területen a hó eltakarítása és síkosság mentesítése.


(3) Az ingatlantulajdonosa a közterület tisztántartása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot köteles a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetben (zsákban) elhelyezni és elszállításáról gondoskodik.


(4) A síkosság elleni védekezéshez kizárólag környezetkímélő anyagokat (homok, fűrészpor, hamu) lehet használni. Az ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponta többször is fel kell hinteni. A hóeltakarítást illetve a síkosság-mentesítést úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.


(5) Hórakást tilos elhelyezni:

 1. útkereszteződésben és útburkolati jelen,
 2. a járdasziget és a járda közé,
 3. tömegközlekedést szolgáló járművek megállóhelyén,
 4. kapubejárat elé,
 5. közszolgáltatási felszerelési tárgyra és közé pl. vízelzáró csapgáz- és egyéb közlétesítmény (lámpaoszlop, hirdetőtábla stb.)


4. §


(1) Építési, bontási, tatarozási munkákat úgy kell elvégezni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen. Amennyiben a munkálatok során építési törmelék, illetve hulladék-anyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, de legkésőbb a munka befejezésétől számított 24 órán belül el kell az ingatlantulajdonosnak szállítani és a közterületet helyreállítani.


(2) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben meghatározott módon és időtartamban szabad tárolni.

(3) Közterület felbontására csak a jegyző engedélyével, az országos közúthálózatba tartozó út esetében a közút kezelőjének hozzájárulásával kerülhet sor.


5. §


(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni.


(2) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított hulladéklerakóba szabad elhelyezni.


(3) Tilos közterületen gépjárművet tárolni, mosni, olajat cserélni, olyan szerelési tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. Gondozott zöldterületre járművel ráhajtani vagy azon parkolni tilos.


(4) Tilos a közterületen, zöldterületen lévő növényeket megrongálni, a parkosított zöldterületet rendeltetésellenesen használni.


IV. Fejezet


KÖZTERÜLET HASZNÁLATA ÉS DÍJA


6. §


(1) A közterületeket, azok építményeit, felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával mindenki ingyenesen használhatja.


(2) Közterület rendeltetésétől eltérő használatához engedély (továbbiakban: közterület-használati engedély) szükséges.


(3) Nem adható közterület-használati engedély:

 1. tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, az eseti rendezvények, kitelepülések kivételével szeszesital árusítására,
 2. gépjárművek, mezőgazdasági munkagépek (vontatók) közterületen való tárolására
 3. a lakosság nyugalmát vagy közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.


7. §


(1) A közterület állandó jellegű használatára a kérelmezőnek az önkormányzattal területbérleti szerződést kell kötni. A kérelemhez csatolni kell az építési hatóság elvi építési engedélyt. A bérleti szerződést a Polgári Törvénykönyv előírásai szerint kell megkötni, továbbá a szerződésben meg kell határozni azt az időtartamot, melyen belül a kérelmező  (bérlő) köteles az építési engedélyt megszerezni.8. §


(1) Közterület-használati engedély alkalmi és mozgóárusítás esetén csak e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott közterületekre adható. Az engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. (A továbbiakban: engedélyes)


(2) Az engedély iránti kérelemben meg kell határozni a közterület-használat célját (folytatandó tevékenység megjelölését), időtartamát, helyét és területét m2-ben, az engedélyhez használt esetleges berendezési tárgyat (sátor, mutatványos eszközök stb.), gépjárműről történő árusítás esetén a jármű forgalmi engedélyének számát. A kérelemhez csatolni kell a tevékenység végzésére jogosító okirat fénymásolt példányát. Élelmiszer árusítás esetén az ÁNTSZ előzetes hozzájárulását is csatolni kell.


(3) Az engedélyt a polgármester határozattal adja meg. A közterület-használat engedélynek megfelelő gyakorlását a jegyző köteles ellenőrizni.


9. §


(1) Az engedélyes a közterület-használatért díjat köteles fizetni. A díj mértékét e rendelet 2. számú melléklete szerinti díjtáblázat alapján kell megállapítani.


(2) Az engedélyes a közterület-használat díját a közterület tényleges használatára engedélyezett időtartamra köteles megfizetni, kivéve ha a használat hatósági intézkedés miatt szünetel illetve megszűnt.


(3) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra vagy módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget.


(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártérítési igény nélkül – helyreállítani.


(5) Alkalmi és mozgóárusításból keletkező hulladék összegyűjtésére és elszállítására az engedélyes a tevékenység gyakorlásának megfelelő rendszerességgel köteles.


10. §


Nem kell közterület-használati díjat fizetni jótékony és közcélú rendezvények (falunapok) esetében, illetve választással kapcsolatos hirdetmények elhelyezésére történő igénybevétel esetén. E rendelet nem mentesít a  8. § (2) bekezdése szerinti tartalmú kérelem benyújtásától.


10/A §[1]


(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás céljára történő közterület-használat) vonatkozásában e rendelet szabályait az ebben a címben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.


(3) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a közterület-használó köteles a közterület tisztántartásáról, továbbá állagának – különös tekintettel annak zöldfelületére - megóvásáról gondoskodni.


(4)  filmforgatás céljából történő közterület használthoz a hozzájárulás megadását követően a filmforgatást akadályozó, a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események elhárulását követő 5 napon belül a kérelmező számára a közterület használatot biztosítani kell.


(5) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj:


                        a.)        filmforgatási helyszín esetében: 300 Ft/m2/nap

                        b.)        technikai kiszolgálás és stáb parkolás esetében: 150 Ft/m2/nap


(6) Mentes a közterület-használati díj alól:

 1. az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása,
 2. az önkormányzatról turisztikai célból készített film forgatása,
 3. a települési ünnepségeken, rendezvényeken készített felvétel forgatása,
 4. oktatási, tudományos, ismeretterjesztést szolgáló felvétel forgatása.


(7) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából a képviselő-testület Nagyberény Község közigazgatási területén turisztikailag kiemelt közterületet nem állapít meg.


V. Fejezet


SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK


11. § [2]VI. Fejezet


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK12. §


(1) E rendelet 2004. április 1. napjával lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a település környezetvédelméről szóló 3/1997. (IV.7.) számú  rendelet, valamint az azt módosító 17/1998. (XII. 14.),  és az 1/2000.(II.1.)  számú önkormányzati rendeletek.(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Nagyberény  2004. február 24.
            Szentpéteri László sk.                                                                       Dr. Dudás Katalin sk.

               Polgármester                                                                                  jegyző
A kihirdetés napja: 2004. február 25.                                               Dr. Dudás Katalin sk.

                                                           JegyzőEgységes szerkezetbe foglalva 2013. október 2-án.                                                                                              Baumann Anita Gabriella

                                                                                                          jegyző       1. számú mellékletNagyberény Önkormányzat Képviselő-testülete


 2/2004. (II.25.) számú rendeletéhez

Nagyberény közigazgatási területén alkalmi árusításra kijelölt területek:
 • Petőfi S. utca 37. hrsz-on lévő közterület (Coop bolt előtti volt benzinkút lebetonozott  területe)


 • Sport utca 2-6 hsz-ú ingatlanok előtti közterület Sportpálya felőli része,


 • Bem J. utca (tsz. gépműhely portája utáni közterület)
                 Mozgóárusítás Nagyberény egész közigazgatási területén engedélyezhető.
                                                                                                          2. számú melléklet[3]Nagyberény Önkormányzat Képviselő-testülete


 2/2004. (II. 25.) számú rendeletéhez

Közterület használat célja:                                                                         díja:Hirdető-berendezés (tábla), kirakat, szekrény                                                20 Ft/hóKereskedelmi tevékenység:


 • Mozgóárusítás                                                                                     300 Ft/m2/nap

         Kizárólag kenyér- és péksütemény, ill. tejtermékek                           50 Ft/m2/nap

 • Közterületi alkalmi árusítás                                                                 100 Ft/m2/nap
 • Mutatványos tevékenység                                                                    60 Ft/m2/nap
 • Cirkusz                                                                                                  60 Ft/m2/nap
 • Lakókocsiból történő árusítás                                                           l.500 Ft/nap


Építőanyag, tüzelőanyag közterületen való tárolása esetén 15 nap után     100 Ft/m2/hó
[1] Beiktatta a 4/2013.(X.01.)önkormányzati rendelet. hatályos 2013.október 2-ától.

[2] Hatályon kívül helyezte a 8/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. május 1. napjától

[3] Módosította a 4/2009. (II.17.) sz. rendelet, hatályos 2009. február 17. napjától.