Nagyberény Község Önkormányzat Polgármesterének 9/2020 (XI.11.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 2/2014. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 02

Nagyberény Község Önkormányzat Polgármesterének

9/2020. (XI.10.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 2/2014. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról


Nagyberény település polgármestere figyelemmel a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésére, amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja, az alábbi önkormányzati rendeletet hozza meg a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés a)- g) pontjai alapján kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1). bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1). bekezdésének 21. pontjában, és a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. §. (2) bekezdésének d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 2/2014. (I.29.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


       Az ingatlantulajdonos a ténylegesen elszállított háztartási szennyvíz mennyisége után a szállító eszköz mérőberendezése alapján, a közszolgáltató számlájának átvételekor vagy a számlán megjelölt fizetési határidőnek megfelelően köteles a közszolgáltatás díját megfizetni.

A háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díjának legmagasabb mértéke 2021. évben közületi fogyasztók esetén a közszolgáltatás díja 6.540 Ft/m3 + Áfa, lakossági fogyasztók esetén a közszolgáltatás díja összesen 2.260 Ft/m3 + Áfa.

A közszolgáltatási díjat terheli még a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján meghatározott, a DRV Zrt. ártervében mindenkor érvényes vízterhelési díj.”


2.§


(1) A rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.Tóth András Károly                                                                      Kovács Gréta

polgármester                                                                                    jegyző


                                                 

Kihirdetési záradék: Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.26) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2020. 11. 11-én.


          Kovács Gréta

                                                                                                                       jegyző