Feked

a közterület filmforgatás célú hasznosításáról

Hatályos: 2014. 01. 21

Feked Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A mozgóképről szóló  2004. évi II.  törvény (a továbbiakban:  Mgtv.)  szerinti  filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában e rendelet szabályait  kell alkalmazni.


2.§


(1) A  filmforgatás  célú  közterület-használattal  összefüggő,  Mgtv-ben   meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.


(2) A képviselő testülete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatának díját az 1./ számú melléklet szerinti díjtételek alapján állapítja meg.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól mentesség nem adható.


(4) Kedvezmény kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható.Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.


(5) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.


3.§


 (1)A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.


(2) Vasárnap és ünnepnapokon  filmforgatás célú  közterület-használat nem engedélyezhető.. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.


(3)A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt.


(4) A közterület-használatot a (3) bekezdés szerinti esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal,  természeti  esemény esetén az  esetleges  kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.


4.§


(1) A település központjában, valamint a polgármesteri hivatal előtti közterületen a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín,technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 150 m2 területet.


(2) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.


(3) A filmforgatás során a szomszédos  lakó ingatlanok  gyalogos  vagy  gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.


(4) Ha  az Mgtv.  szerinti  hatósági  szerződés  megküldésének  időpontjában  a  közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van,a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.


5. §


(1)Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


(2). A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz-ben meghatározott módon gondoskodik.Feked, 2013 december 20


                            Tillmann Péter                                           Friedrich Péter

                             polgármester                                                  jegyző

Rendelet kihirdetve: Feked  2013 december 20.


  Friedrich Péter

                                                                                                              jegyző

Mellékletek