Feked Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2020(XII.22.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 5/2018. (XII. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 22

Feked Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2020.(XII.22.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 5/2018. (XII. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról


Feked Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Rendelet 2. számú melléklet 2/B pontja az alábbiakkal egészül ki:

45. Külterület                                    hrsz: 0121                              Gazdasági épület

46. Külterület                                    hrsz: 0123                              Malom épület

2. §.

A Rendelet egyéb részei változatlanul maradnak.


3. §

Ez a rendelet 2020. december 22. napján lép hatályba

  

  Tillmann Péter                                                           Friedrich Péter

polgármester                                                             jegyző


Záradék

A rendelet 2020. december 22. napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, ezáltal kihirdetésre került.

Véménd, 2020. december 22.


Friedrich Péter

      jegyző