Feked Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015(VII.10..) önkormányzati rendelete

a letelepedési támogatásról

Hatályos: 2015. 07. 10

8/2015.(VII. 09.) önkormányzati  rendelet

a letelepedési támogatásról


Feked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva– a fiatalok lakáshoz jutása, a település lakosságszámának növelése és a településen letelepedni szándékozó állampolgárok támogatása érdekében a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Feked Község Önkormányzatának közigazgatási területére.

A támogatásra jogosultak köre

2.§

Letelepedési támogatás iránti kérelmet nyújthatnak be azok a fekedi lakosok, akik a községben első ízben építenek vagy vásárolnak lakáscélú ingatlant és életvitelszerűen Fekeden élnek, illetve azok a fekedi lakosok, akik családalapítást követően továbbra is Fekeden kívánnak életvitelszerűen élni.

A rendelet célja


 1. §.


E rendelet célja, hogy a Feked községbe beköltöző, vagy helyben tartósan letelepedő családok részére anyagi támogatást nyújtson.


A támogatásban részesíthetők köre


 1. §.


(1) Helyi önkormányzati támogatásban azok a községbe beköltöző, vagy helyben tartósan letelepedő személyek részesíthetők, akik

 1. 18. életévüket betöltötték,
 2. házastársak, élettársak vagy gyermeket egyedül nevelő szülők
 3. munkahellyel, megélhetést biztosító jövedelemmel rendelkeznek
 4. lejárt határidejű köztartozása nincsen.
A helyi támogatás felhasználása


 1. §.
  1. Letelepedési támogatás nyújtható Feked község közigazgatási területén:
   1. magántulajdonú lakóház építéséhez,
   2. magántulajdonban álló új, vagy használt, vagy értékesítés céljára épített lakás vásárlásához,
   3. egyéb módon a helyben lakhatás biztosításához

A támogatás összeg elsősorban a lakhatás körülményeinek kialakítására használható fel (víz, szennyvíz, elektromos áram, gáz bevezetése).A támogatás formája és mértéke


 1. §.


 1. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
 2. A támogatás mértéke:
 3. Gyermektelen házaspár/élettársak esetén: 600.000 Ft, majd gyermek születése esetén gyermekenként 100.000 Ft, de maximum 800.000 Ft.
 4. 1 gyermekes házaspár/élettársak esetén: 700.000 Ft.
 5. Kettő vagy több gyermekes házaspár/élettársak esetén: 800.000 Ft.
 6. Egyedülálló szülő 1 gyermekkel: 600.000 Ft.
 7. Egyedülálló szülő 2 gyermekkel:700.000 Ft
 8. Egyedülálló szülő 3 vagy több gyermekkel: 800.000 Ft.


A támogatás igénylése


 1. §
 1. A támogatás jelen rendelet függelékét képező kérelem formanyomtatvány felhasználásával igényelhető.
 1. A kérelemhez csatolandó:
 1. Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező a községben első ízben épít vagy vásárol lakáscélú ingatlant,
 2. Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező a támogatás igénybevételétől számított tíz évig nem költözik el a községből illetve lakóhely változtatás esetén a támogatást növelve a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegével számolt kamatával visszafizeti.
 3. Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul az ingatlannak a támogatás és kamatai összegével egyező összegű jelzáloggal történő megterheléséhez, valamint az elidegenítési tilalomnak az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéséhez.
 4. Adásvételi szerződés vagy jogerős építési/használatbavételi engedély.
 5. kérelmező/kérelmezők jövedelem igazolását,
 6. az előző lakóhely önkormányzatának igazolását arról, hogy a kérelem benyújtójának nincsen helyi adó tartozása,
 7. NAV igazolását arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőknek nincs köztartozása (köztartozás mentesség igazolása)
 8. 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
 1. Új építés esetén a jogerős építési engedélyt
 2. Az ingatlan tulajdoni lapját a Polgármesteri Hivatal szerzi be.A szerződést biztosító mellékkötelezettségek


 1. §.


A támogatás összege és járulékai erejéig az érintett ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjogot, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni 10 évre Feked község Önkormányzata javára.


 1. §.


 1. A támogatás összegének visszafizetése a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelten, egy-összegben esedékessé válik, ha a támogatásban részesített,
  1. a támogatásban részesítését valótlan tények közlésével, adatok elhallgatásával, vagy más módon befolyásolta,
  2. a lakás építését vagy felújítását a jogerős építési engedélyben, vagy a szerződésben meghatározott határidőn belül nem kezdi meg, vagy attól engedély nélkül eltér, amennyiben lakást épít,
  3. 5 éven belül a községből elköltözik.
 2. A támogatás arányos részének visszafizetése mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelten, egy-összegben esedékessé válik, ha a támogatásban részesített 5 éven túl, de 10 éven belül elköltözik.


Eljárási szabályok


 1. §.
  1. A letelepedési támogatással kapcsolatos ügyekben a képviselő-testület dönt. 1. §.
  1. Támogatás iránti ügyekben az ügyfél vagyoni viszonyai, lakáskörülményei tisztázása érdekében környezettanulmányt lehet készíteni.
  2. A helyszíni szemlét a Polgármesteri Hivatal dolgozója az ügyfél előzetes értesítése nélkül tartja meg, és annak eredményéről az erre rendszeresített nyomtatványon véleményt nyilvánít.
Határozat


 1. §.

(1) A képviselő-testület döntését a jegyző hajtja végre, ennek során gondoskodik a szerződés elkészítéséről, vagy a szerződés módosításáról, valamint a támogatás összegének megfelelő jelzálogjognak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről és az esetleges egyéb feladatok ellátásáról. Az ügyvédi és egyéb költségeket az önkormányzat viseli.

(2) Amennyiben az ingatlan jelzáloggal terhelt, a jegyző megállapodást köt a hitelező bankkal a támogatás második ranghelyen történő bejegyzéséről.

(3) Ha az ingatlan helyben kialakult értéke, az első helyen bejegyzett jelzálogjog érvényesítése esetén veszélyeztetheti a második ranghelyen bejegyzett, az önkormányzat javára szóló jelzálogjog szerződésszegés esetén bekövetkező érvényesítését, egy alkalommal, a következő képviselő-testületi ülésig felfüggesztheti a támogatás folyósítását. Ezt követően a képviselő-testület dönt a támogatásról szóló határozat helyben hagyásáról, illetve módosításáról.

(4) Használt lakás vásárlása, illetve a lakhatás egyéb módon történő megoldása esetén a támogatás teljes összegét egy összegben fizeti ki az Önkormányzat.

(5) Új lakás építése esetén a támogatás összegének első, 50%-os részét a lakás tetőhéjazatának elkészülése fizeti ki az Önkormányzat.

A támogatás fennmaradó 50%-át az önkormányzat az épület jogerős használatbavételi engedélyének bemutatását követően fizeti ki.


13. §

(1) A képviselő-testület letelepedési támogatás ügyek elbírálása esetén kizárja az elektronikus ügyintézés lehetőségét.


14.§


1) A jegyző nyilvántartást vezet a támogatásban részesülő személyekről.

A nyilvántartás tartalmazza a támogatott lakcímét, a nyújtott támogatási összeget, a támogatásról szóló képviselő-testületi határozat számát, annak dátumát, illetve annak az időpontnak a megjelölését, amikor a 10 éves szerződésben vállalt határidő lejár.

A jegyző a nyilvántartást az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeli.


15.§.


 1. Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.


16.§

Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény valamint a Ptk rendelkezéseit kell alkalmazni.
17. §


Záradék

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azzal, hogy szabályait a már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 5/2001.(IX.27.)  számú rendelet hatályát veszti.Tillmann Péter

polgármester

Friedrich Péter

jegyző


Ez a rendelet kihírdetésre került: 2015. 07.10.

Friedrich Péter

jegyző