Feked Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2015(IV.21..) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2015. 04. 21

Feked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásrólFeked Község Önkormányzat képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet célja


 1. §  A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek meghatározzák Feked község közigazgatási területén keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét, az ezzel összefüggő feladatok eredményes végrehajtását a község termőtalajának és ivóvízkészletének védelme érdekében.A rendelet hatálya


 1. § A rendelet hatálya kiterjed a Feked község közigazgatási területén található azon ingatlanok természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos), akiknek az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elvezetése szennyvízbekötés útján nem megoldott, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra.Alapfogalmak


3. § A rendelet alkalmazásában:


 1. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: olyan háztartási szennyvíz, amelyet a keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból – közcsatornára való bekötés vagy a helyben történő tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének hiányában – gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás céljából.


 1. szennyvízbekötés: közüzemi csatornahálózatra való csatlakozás vagy engedélyezett, egyedi módon történő szennyvízkezelés után befogadó használata.


 1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás: az önkormányzat által szervezett és fenntartott közszolgáltatás, mely kiterjed a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ingatlantulajdonostól történő átvételére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából történő átadására.


 1. közszolgáltató: az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére jogosult és kötelezett vállalkozás.A közszolgáltatás ellátásának rendje


4. § (1) Feked Község Képviselő-testülete a község közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére (átvételére, elszállítására, ártalmatlanítás céljából történő átadására) közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését csak közbeszerzési eljárás vagy – ha a közbeszerzésekről szóló törvény szerint nem szükséges – kijelölés alapján jogosultságot nyert, az önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött közszolgáltató végezheti.

 1. A rendelet alkalmazása során közszolgáltató alatt a képviselő-testület által kijelölt Mezőföldvíz Kft., adószám: 11283144-2-17, vállalkozó engedélye: Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség                          . számú határozatával engedélyezett) társas vállalkozót kell érteni.
 2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő üzemeltetésében lévő szennyvíztisztító telepen található szippantott szennyvíz fogadó műtárgy.
 3. A (4) bekezdésben megjelölt ártalmatlanítás céljából történő átadási helyre a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás keretében kizárólag a rendelet 2. § 1. pontjában meghatározott szennyvíz szállítható.
 4. Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló Korm.rendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló  kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, ideiglenesen tárolni, szükség szerint elszállíttatásáról a közszolgáltató igénybevételével gondoskodni és a rendeletben megállapított közszolgáltatási díjat megfizetni.
 5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, rendszeres elszállítását annak összegyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani a rendeletben megjelölt közszolgáltató útján, a közszolgáltatás igénybevételével. A szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel a tulajdonos nem végeztetheti.
A közszolgáltatási szerződés5. § (1) A képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárás vagy – ha a közbeszerzésekről szóló törvény szerint nem szükséges – kijelölés alapján jogosultságot nyert vállalkozással írásban közszolgáltatási szerződést köt.

(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni.

(3) A közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell:

 1. a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait, a közszolgáltató elnevezését, azonosító adatait, a közszolgáltatás megkezdésének időpontját és időtartamát,
 2. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének módját, valamint elszállításának a bejelentéstől számított maximális idejét, az ártalmatlanítás céljából történő átadási helyet,
 3. a közszolgáltató és az önkormányzat jogait és kötelességeit, a közszolgáltató vállalását a közszolgáltatás folyamatos, jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítésére, a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget,
 4. a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját,
 5. a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, az önkormányzat által vállalt ez irányú kötelezettség esetén a teljesítés feltételeit és biztosítékait,
 6. a közszolgáltatás díjának megállapítására és beszedésére vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződés megkötésekor érvényesíthető legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárást, az igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást,
 7. a közszolgáltatónak az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét és teljesítésének módját,
 8. a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket,
 9. a közszolgáltató nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét,
 10. a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét, a szerződés felmondásának és megszűnésének szabályait.

(4) A közszolgáltatási szerződésben az önkormányzat kötelességeként kell meghatározni:

 1. a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását,


 1. a települési igények kielégítésére alkalmas ártalmatlanításra szolgáló hely és létesítmény megállapítását,
 2. a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását,
 3. a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését.

(5) A közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni:

 1. a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását,
 2. a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer szerinti teljesítését,
 3. a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását,
 4. a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztés és karbantartás elvégzését,
 5. a közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására a felügyeletet ellátó hatóság által kijelölt, a rendeletben megállapított helyek és létesítmények igénybevételét,
 6. a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését,
 7. a fogyasztók számára hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését,
 8. a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítását,
 9. a közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól az önkormányzat közgyűlésének történő legalább évenkénti egyszeri tájékoztatását.

(6) A közszolgáltatási szerződés megszűnik:

 1. a szerződésben meghatározott időtartam lejártával,
 2. a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
 3. elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg,
 4. felmondással.

(7) A képviselő-testület és a közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott esetekben mondhatja fel.

(8) A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap.

(9) A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a képviselő-testületnek intézkednie kell, hogy a felmondási idő lejártát követően a közszolgáltatás biztosítva legyen.
6.§ (1) A közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos számla ellenében a közszolgáltatás igénybevételét követően a helyszínen köteles megfizetni. A számlát a közszolgáltató állítja ki.

(2) A közszolgáltatási díj mértékét a rendelet melléklete tartalmazza.

(3) Az egytényezős közszolgáltatási díjat a képviselő-testület egyéves díjfizetési időszakra, általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint határozza meg.

(4) A közszolgáltató minden év november 30. napjáig a következő évre vonatkozóan díjkalkuláció készítésével kezdeményezheti a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek költségelemzéssel alátámasztott változása mértékének függvényében.

(5) A közszolgáltatási díj megállapítását, valamint felülvizsgálatát megelőzően a közszolgáltató minden esetben köteles költségelemzést és díjkalkulációt készíteni és azokat határidőben az önkormányzat rendelkezésére bocsátani

(6) Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell. A közszolgáltatónak a közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját szigorúan el kell különítenie, és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem finanszírozhatja.

(7) A díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárási szabályokat a vízgazdálkodásról szóló törvény tartalmazza.A közszolgáltató kötelezettségei


7.§ (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása az erre a célra készített különleges rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírásoknak.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a közszolgáltató köteles a szennyezés eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, a kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról saját költségén haladéktalanul gondoskodni.

(3) A közszolgáltató felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért. A beszállítás tényét, mennyiségét az elhelyező telep üzemeltetőjével igazoltatni kell.

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására szolgáló gépjárműveket, a közszolgáltatás végzéséhez szükséges eszközöket kizárólag az engedélyezett telephelyen szabad tárolni.

(5) A szállítóeszköz tisztítása és fertőtlenítése kizárólag csak engedélyezett mosón végezhető, ahol olaj és iszapfogó beépítésre került, továbbá a vízforgató rendszer biztosítja a fertőtlenítőszeres technológiai szennyvíz elreagálásához szükséges feltételeket.

(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között szerződés jön létre, melynek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatásnak 48 órán belül a megrendelővel egyeztetett időpontban eleget tenni. A megrendelés történhet írásban (levél, e-mail) vagy telefonon. A közszolgáltatás elvégzését a közszolgáltató köteles a megrendelő aláírásával igazoltatni.

(7) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan a megrendelő ingatlantulajdonos természetes személyazonosító adatait, valamint lakcímét kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az önkormányzati ellenőrzéshez tartja nyilván és kezeli.

(8) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a közüzemi csatornahálózatba nem engedhető.

(9) A közszolgáltató köteles:

 1. folyamatosan gondoskodni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően,
 2. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a begyűjtés napján a rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott átadási helyre szállítani,
 3. ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezetet fenntartani,
 4. a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszert vezetni, az elszállított és tisztítás céljára átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről a felügyeletet ellátó hatóságnak és az önkormányzatnak adatot szolgáltatni,
 1. a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezéssel rendelkezni, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazni,
 2. a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig az önkormányzatnak benyújtani.Az ingatlantulajdonos kötelezettségei


8.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, ideiglenesen tárolni, szükség szerinti elszállíttatásáról a közszolgáltató igénybevételével gondoskodni és  a  rendeletben megállapított közszolgáltatási díjat megfizetni.

(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által kiállított számlát köteles 5 évig megőrizni és azt a közszolgáltatónak vagy az önkormányzatnak ellenőrzés esetén bemutatni.

(3) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függő elszállításáról.

(4) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni. A szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel a tulajdonos nem végeztetheti.

(6) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, megfelelő rendszerességgel és időben igénybe venni és a közszolgáltatás akadálytalan elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.

(7) Az ingatlantulajdonos köteles megadni a közszolgáltató részére a közszolgáltatás ellátása során a természetes személyazonosító adatait, valamint a lakcímét.

Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség, ellenőrzés


9.§ (1) A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos köteles eleget tenni a nem közművel összegyűjtött szennyvíz vonatkozásában a környezetvédelmi és vízügyi jogszabályokban meghatározott bejelentési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek.

(2) Azon közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosok tekintetében, akik a nem közművel összegyűjtött szennyvizüket a közszolgáltatónak adják át, az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a közszolgáltató gondoskodik.

(3) Az az ingatlantulajdonos, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről közszolgáltatáson kívül gondoskodik, köteles erről a tényről annak bekövetkeztét követő 15 napon belül a közszolgáltató egyidejű tájékoztatása mellett a nyilvántartás számára a jegyzőhöz címzetten írásban nyilatkozni és egyidejűleg igazolni, hogy a mentesülés alapjául szolgáló feltételeknek megfelel.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha az ingatlantulajdonosnak a nyilvántartásban szereplő adataiban változás következett be.

(5) A közszolgáltató jogosult ellenőrizni, hogy az ingatlantulajdonos a rendeletnek megfelelően igénybe veszi -e a közszolgáltatást.

(6) Az önkormányzat jogosult ellenőrizni, hogy az ingatlantulajdonos a keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról a rendeletnek megfelelően gondoskodik –e, a szállítást a rendeletben megjelölt közszolgáltatóval végezteti –e, valamint a közszolgáltató a rendeletben foglaltak alapján végzi –e a tevékenységét.


Záró rendelkezések


10.§ (1) Ez a rendelet 2015. április 21. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Tillmann Péter

polgármester

Friedrich Péter

jegyző

A rendelet kihirdetve:


Feked, 2015. április 21.

Friedrich Péter

jegyző

Melléklet az 5/2015.(IV.21.) sz. önkormányzati rendelethezA nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási díj mértéke

 Megnevezés

Kalkuláció (költségelemek)

Díj

Mértékegység

Alapdíj (szennyvíz mennyiségtől függetlenül felmerülő ráfordítások)

begyűjtés üzemanyagköltsége

7 964,0


Ft/forduló

begyűjtés munkabérköltsége

2 293,7


Ft/forduló

begyűjtés gépjármű fenntartási, javítási költsége

912,0


Ft/forduló

Alapdíj összesen


11 170

Ft/forduló

ártalmatlanítás

294,7


Ft/m3

vízterhelési díj

7,0


Ft/m3

egyéb ráfordítás (ügyfélszolgálat, számlázás, adminisztráció, helyi adó)

198,0


Ft/m3

Ürítési díj összesen

500


Ft/m3

Kéttényezős díj:

nettó díj


Alapdíj:

11 170

Ft/forduló

+Áfa

Ürítési díj:

500

Ft/m3

+Áfa

bruttó díj


Alapdíj:

14 186


Ft/forduló

Ürítési díj:

635


Ft/m3

Rezsicsökkentett kéttényezős díj:

nettó díj


Alapdíj:

10 053

Ft/forduló

+Áfa

Ürítési díj:

450

Ft/m3

+Áfa

bruttó díj


Alapdíj:

12 767


Ft/forduló

Ürítési díj:

570


Ft/m3