Feked Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2016(X.31..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 31

Feked Község Önkormányzatának 4/2016. (X.31.) számú rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

Feked Község Önkormányzata képviselő-testülete Feked Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az 1/2016. (III. 11.) számú  rendeletét (a továbbiakban R.) a következők szerint módosítja.
A rendelet 3. §-ának rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2016 évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét 58.172 ezer forintban,

     b.) a bevétel főösszegét 58.172 ezer forintban állapítja meg.“A képviselő-testület a rendelet 6. §. /1/ bekezdését a következők szerint módosítja:

  1. Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés.                                                              eFt

Működési kiadások előirányzata összesen:                           35.059

személyi jellegű kiadások:                             14.062

munkaadókat terhelő járulékok:                      2.884

dologi jellegű kiadások:                                 13.709

speciális célú támogatások:                              4.004

  1. A képviselő-testület előterjesztés szerint a 4. számú mellékletet módosítja.
A képviselő-testület a rendelet 7. §. /1/ bekezdésében meghatározott felújítási és felhalmozási kiadások fő összegét 14.928 ezer forintban állapítja meg.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

  • a beruházások előirányzata: 2.571 ezer forint
  • a felújítások előirányzata: 12.357 ezer forint
  • az egyéb felhalmozási célú kiadások,

támogatások előirányzata 0 ezer forint.


  1. A képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát 0 ezer forintban állapítja meg.

A rendelet módosítás a 1/2016.(III.11.) számú rendelet egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul hatályosak.


Zárórendelkezés

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.                   ..............................................                                                                  

                               Friedrich Péter                                            Tillmann Péter

                                      jegyző                                                   polgármesterA rendelet kihirdetve:


Feked, 2016. október 31.


                                                                  ..............................................

                                                                               Friedrich Péter

                                                                                     jegyző