Zalavár község önkormányzata képviselő testületének 8/1999 (XI.2.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

Hatályos: 2014. 09. 17 - 2019. 10. 02

Zalavár Község Önkormányzata az 1997. évi CXL. törvény A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló rendelet 77. §.-a alapján az alábbi rendeletet alkotja.


Alapelvek


1. §.


A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzat feladata.

Minden helyi polgár joga, hogy:


 1. megismerhesse a kulturális örökség javait,
 2. igénybe vegye a közművelődési intézmények szolgáltatásait,
 3. műveltségét gyarapítsa, kulturális jogai érvényesítése céljából közösségeket hozzon létre, szervezetet alapítson, működtessen vagy azok munkájában részt vegyen,
 4. művelődési céljai megvalósításához közművelődési-közösségi színteret, szervezési, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon,
 5. tájékozódjon a kulturális intézmények programjairól és részt vegyen azokban.


2. §.


A művelődési jogok minden helyi polgárt megilletnek.


3. §.


A Zalavár Önkormányzata által fenntartott közművelődési intézmények vallási, világnézeti és politikai irányzattól függetlenül működnek.


4. §.1


Az Önkormányzat gondoskodik a saját fenntartású Művelődési Ház és Könyvtár működtetéséről, szolgáltatásaik folyamatos fejlesztéséről.


5. §.


Az Önkormányzat a szervezeti és a szakmai önállóság tiszteletben tartásával támaszkodik az Önkormányzati fenntartású nem közművelődési intézmények, a helyi közösségi szervezetek, az egyének és a közösségek kezdeményezéseire, feladatvállalására, amelyek a falu kulturális életét gazdagítják.


A rendelet célja


6. §.


 1. a helyi közművelődés igényei és lehetőségei ismeretében meghatározza Zalavár Község Önkormányzat feladatait és törekvéseit a közművelődési ellátás területén,


 1. elősegítse a közművelődési intézmények és tevékenységek feladat- és feltételrendszerének továbbfejlesztését.


A rendelet hatálya


7. §.1


E rendelet hatálya kiterjed:

 1. az Önkormányzati fenntartású közösségi színtérként működő Művelődési Házra és Könyvtárra,
 2. a községi szervezeteknek, a Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzatnak, a helyi Ifjúsági Egyesületnek, Nőklubnak, Sportklubnak a helyi kulturális életet gazdagító tevékenységeire és szolgáltatásaira, amelyek ellátása Zalavár Község Önkormányzata e szervezetekkel együttműködési – közművelődési – megállapodást köt,
 3. a közművelődési tevékenységek résztvevőire.


A közművelődési célok és feladatok


8. §.


Zalavár Község Önkormányzata a következő közművelődési célok megvalósítását támogatja, illetve biztosítja:


 1. az egyetemes és a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, közvetítése,
 2. a környezeti, szellemi, művészeti értékek feltárása, megismertetése, gondozása,
 3. a kisebbségi kultúrák értékeinek megismertetése, közvetítése,
 4. a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
 5. a művelődő közösségek (ismeretszerző és társas közösségek, valamint amatőr alkotó közösségek) tevékenységének támogatása,
 6. iskolarendszeren kívüli képzések, tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek,
 7. az ünnepek kultúrájának gondozása,
 8. a szabadidő kulturális célú eltöltése.


9. §.


A 8. §.-ban megfogalmazott közművelődési célok megvalósulása érdekében különösen a következő konkrét közművelődési tevékenységek, feladatok ellátását biztosítja, illetve támogatja:


 1. klubok, szakkörök, társas körök működése,
 2. amatőr művészeti közösségek és alkotók tevékenysége,
 3. művészeti és ismeretterjesztő kiállítások, alkalmak,
 4. gyermek- és felnőtt műsoros rendezvények,
 5. egyéb ifjúsági és gyermekprogramok,
 6. az iskolai oktatást segítő alkalmak, felnőttképzések, tanfolyamok, népfőiskolák,
 7. ismertterjesztő előadások, előadássorozatok,
 8. a mindennapok ügyeiben és a közéletben való eligazodást segítő információs szolgáltatások, tanácsadások,
 9. szórakoztató alkalmak, ünnepélyek.


10. §.


Zalavár Község Önkormányzata kiemelt közművelődési rendezvényként tartja nyilván a következő rendezvényeket:


 • március 15.,
 • augusztus 20. méltó megünneplése.


A közművelődési intézményrendszer


11. §.1


 1. A közművelődési szolgáltatás működési feltételeinek biztosítása kötelező önkormányzati feladat, amelynek ellátására az Önkormányzat Művelődési Házat és Könyvtárt tart fenn.


12. §.[1]


A Művelődési Ház és Könyvtár működésének alapvető feltételei:


 1. A Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatási feladatainak ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket az önkormányzat biztosítja.Művelődési intézmények, szabadidős létesítmények baleset megelőzésére vonatkozó szabályok


12/A. §[2]


(1) Az önkormányzat által fenntartott, bárki által hozzáférhető játszótéren lévő eszközökre a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003.(XI.27.) GKM rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzat által fenntartott, bárki által hozzáférhető sportpályán a futball- és kézilabdakapukat az alábbiak szerint kell rögzíteni:

A futballkapuk esetében a kapuoszlopokat legalább 0,8 – 0,9 m mélységben függőlegesen, betonba ágyazott védőcsőbe kell elhelyezni.

A kézilabda- és mobilkapuk esetében gurítható ellensúly, kapurögzítő tárcsa és talajhüvely útján történő rögzítés szükséges.

(3) A játszótéri eszközök, illetve a sportpályán lévő eszközök biztonsági követelményeknek való megfelelését folyamatosan ellenőrizni kell.

(4) A biztonsági követelményeknek nem megfelelő eszközöket el kell zárni, vagy veszélyre figyelmezető táblát kell elhelyezni.


13. §.1


A Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatásai részben díjmentese, részben díjkötelesek.

A díjmentes, illetve díjköteles szolgáltatások körét az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az egyes szolgáltatások díjában az intézmények és az igénybevevők, megrendelők a közöttük létrejövő szerződésben állapodnak meg a szolgáltatás jellegére tekintettel. A díj a szolgáltatás, a feladatellátás önköltségénél kevesebb nem lehet, kivéve: ifjúsági és gyermekrendezvények.


A közművelődés finanszírozása


14. §.1


A közművelődési feladatellátás finanszírozása:


 1. Az Önkormányzat ez e rendeletben megfogalmazott közművelődési feladatait költségvetésből finanszírozza.


 1. Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosítja a Művelődési Ház és Könyvtár fenntartásának költségeit, a szakmai és kisegítő munkakörök bérköltségeit, a technikai-műszaki feltételeket.


 1. A klubok, szakkörök, közösségi szervezetek számára az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében határozza meg a támogatás mértékét.


 1. Az 1997. évi CXL. tv.-ben meghatározott állami alapok (telematikai, információs alap, közművelődési infrastruktúra fejlesztési alap) lehetőségeinek kihasználhatósága érdekében az Önkormányzat költségvetésében évente meghatározott célösszeget rendel a pályázati önrész biztosításához.


15. §.


Záró rendelkezések


 1. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
 2. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Zalavár, 1999. november 2.


Berkenyés István sk.                                                                                    Hervai Edit sk.

polgármester                                                                                                 jegyző


A rendelet kihirdetve:


Zalavár, 1999. november 4.


Hervai Edit sk.

jegyző

[1]

Módosította a 18/2005. (XI. 01.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2005. november 1-től.

[2]

Módosította a 16/2014. (IX. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. szeptember 17-től.