Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 2/2014. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 26 - 2015. 02. 26

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2015. (II.25) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 2/2014. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról


Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés a)- g) pontjai alapján kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1). bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1). bekezdésének 21. pontjában, és a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. §. (2) bekezdésének d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 2/2014. (I.29.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) Az ingatlantulajdonos a ténylegesen elszállított háztartási szennyvíz mennyisége után a szállító eszköz mérőberendezése alapján, a közszolgáltató számlájának átvételekor vagy a számlán megjelölt fizetési határidőnek megfelelően köteles a közszolgáltatás díját megfizetni.

A háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díjának legmagasabb mértéke 2015. évben közületi fogyasztók esetén 2.512 Ft/m3 +Áfa, lakossági fogyasztók esetén  2.260 Ft/m3 + Áfa.

A közszolgáltatási díjat terheli még a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján meghatározott, a DRV Zrt. ártervében mindenkor érvényes vízterhelési díj. A szerződéskötés időpontjában a közszolgáltatási díjra felszámításra kerülő vízterhelési díj 2015. évi fajlagos értéke a közületi fogyasztók részére 3,20 Ft/m3+Áfa, a lakossági fogyasztók részére 3,60 Ft/m3+Áfa.”


2. §

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.


Nagyberény, 2015. február 24.Tóth András Károly                                                Baumann Anita Gabriella

      polgármester                                                                        jegyző                                                         


Kihirdetési záradék: Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.26) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2015. február 25-én.


Nagyberény, 2015. február 25.Baumann Anita Gabriella

                                                                                                                         jegyző