Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 20/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 01

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és h) pontjaiban

meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 20/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:1. §


A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § Az adó évi mértéke 800,-Ft/m2.”


2. §


A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § Az adó éves mértéke 9.000,-Ft.”


3. §


Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2021. január 2. napján hatályát veszíti.
                                      Lucz József                                      dr. Bangó Tamás

                                    polgármester                                             jegyző
Záradék:


Jelen rendelet Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 23. § (6) bekezdésében meghatározott módon 2020. november 30. napján kihirdetésre került.


Zalavár, 2020. november 30.


                                                                                   dr. Bangó Tamás

                                                                                            jegyző