Nagyberény Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2020. (IV.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 30 - 2020. 04. 30

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2020. (IV.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Nagyberény település polgármestere figyelemmel a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésére, amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja, az alábbi önkormányzati rendeletet hozza meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A képviselő-testület a Nagyberényi Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési fő összegét 233 558 335 forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:              164 489 576 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:               233 558 335 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -:   69.068.759 forint (hiány).


2. §

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                  94 334 928 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:             11 960 793 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                     25 397 756 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                        14 544 651 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                   0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                 18 251 448 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                          0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                           164 489 576 forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                123 367 257 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                        41 122 319 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                   0 forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:                                     148 957 817 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata:                                  15 531 759 forint.


3. §

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        90 014 470 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:      14 780 554 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              57 663 892 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            2 837 120 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                      50 007 141 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                       5 259 487 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                       10 272 272 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                 0 forint,

i)  K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                 2 723 399 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           233 558 335 forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                               175 168 751 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                       58 389 584 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                                    0 forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                                           218 026 576 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:                                         15 531 759 forint.


4. §

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások  5 259 487 forint.

b) felújítási kiadások 10 272 272 forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 forint.


5. §

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  69 068 759  forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0  forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 69 068 759 forint,

b) külső finanszírozással 0 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának

igénybevétele összesen:                                                                          69 068 759 forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                                              69 068 759  forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                                          0 forint,

6. §

Jelen rendelet 1. §-a alapján engedélyezett előirányzat-módosításokkal a 2019. évi költségvetést megállapító 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet 2, 5, 6, melléklete kiegészül.


7. §

(1) A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
       Tóth András Károly                                                            Kovács Gréta

                                              polgármester                                                                        jegyző                                            Kihirdetési záradék: Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.26) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2020. április. 29-én.
Kovács Gréta
      jegyző

Mellékletek