Iregszemcse község képviselő testületének 11/2019 (V.31..) önkormányzati rendelete

a települési támogatások helyi szabályairól

Hatályos: 2019. 06. 01- 2021. 05. 19

Iregszemcse község képviselő testületének 11/2019 (V.31..) önkormányzati rendelete

a települési támogatások helyi szabályairól1

2019.06.01.

Iregszemcse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörben, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pont 8a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya - ettől eltérő rendelkezés hiányában – kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdése szerint Iregszemcse Község Önkormányzata közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkezőkre.

2. A rendeletben szabályozott ellátási formák és eljáró hatóságok

2. § (1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek, családok részére települési támogatást biztosít az e rendeletben meghatározottak szerint.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete szociális rászorultság esetén a jogosult számára

a) rendszeres pénzbeli ellátást

aa) települési lakhatási támogatást,

ab) települési gyógyszertámogatást

ac) települési ápolási támogatás

b) eseti pénzbeli támogatást

ba) temetési támogatást,

bb) rendkívüli települési támogatást

c) köztemetést

állapíthat meg az Szt. 45. §-ában és 48. §-ában foglaltak figyelembevételével, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

3. § (1) A települési lakhatási támogatás, települési gyógyszertámogatás, települési ápolási támogatás, temetési támogatás, rendkívüli települési támogatás kizárólag pénzbeli formában, míg a köztemetés természetbeni formában nyújtható, az eljáró hatóság döntése alapján.

(2) A 2. § (2) bekezdés aa), ab) és ac) pontjai szerinti ellátások havi rendszerességgel nyújtott ellátások (a továbbiakban együtt: rendszeres ellátások), míg a 2. § (2) bekezdés ba) és bb) pontjai szerinti ellátások eseti ellátások.

4. § (1) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza.

(2) Az e rendeletben szabályozott méltányosság gyakorlására a jegyző jogosult.

(3) A jegyző önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett, de az Iregszemcsei Polgármesteri Hivatalhoz (7095 Iregszemcse, Kossuth tér 19.) benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

3. Általános eljárási szabályok

5. § (1) Az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítása - a (8) bekezdésben meghatározott kivétellel - kérelemre történik, melyet az e célra rendszeresített, az egyes ellátásoknál külön megjelölt, e rendelet mellékletét képező formanyomtatványon kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a formanyomtatványon felsorolt – az egyes ellátásokra való jogosultság megállapításához szükséges – mellékleteket.

(2) Indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező szerv a kötelező mellékleteken kívül egyéb, a kérelem elbírálásához szükséges mellékletek benyújtását is elrendelheti.

(3) A kérelem benyújtásakor – amennyiben a jogosultság megállapításához a kérelmező vagyoni, jövedelmi viszonyainak igazolása szükséges – a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a külföldről származó jövedelméről, illetve a nem Magyarország területén lévő vagyonáról is. A nem forintban szerzett jövedelmet a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell átszámítani és a jogosultságot az így számított jövedelem figyelembevételével kell elbírálni.

(4) A jövedelem igazolható:

a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolással, bérjegyzékkel. Amennyiben az adott hónapban 13. havi munkabért, illetve más jogcímen egy-egy többletjuttatás is kifizetésre került, annak összegét a havi munkabértől elkülönítve kell feltüntetni.

b) munkanélküli ellátás esetén a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással,

c) nyugdíj, illetve nyugdíjszerű ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy a megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével, és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatával,

d) családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényével, vagy a kifizető szerv igazolásával,

e) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatával, illetve a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által kiállított igazolással, továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolással,

f) vállalkozásból származó jövedelem esetén a NAV igazolásával, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással, ennek hiányában az érintett nyilatkozatával,

g) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai feladóvevény stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy a teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a Gyámhivatal határozatával,

h) ösztöndíjról a felsőoktatási intézmény igazolásával,

i) munkaügyi kirendeltség igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és nagykorú családtagja regisztrált munkanélküli és támogatásban nem részesül,

j) az a)–i) pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő igazolással,

k) amennyiben a c), d) és a h) pontban meghatározott ellátások folyószámlára kerülnek átutalásra, úgy a jövedelem bankszámlakivonattal is igazolható.

(5) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmek személyesen, vagy postai úton nyújthatók be az Iregszemcsei Polgármesteri Hivatalhoz (7095 Iregszemcse, Kossuth tér 19.).

(6) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványok beszerezhetőek az Iregszemcsei Polgármesteri Hivatalnál, valamint letölthetőek az önkormányzat honlapjáról. (www.iregszemcse.hu)

(7) A kérelem benyújtására az ellátás igénylője, annak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja jogosult.

(8) A rendkívüli települési támogatás hivatalból is megállapítható, különösen nevelési, oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, és természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére.

(9) A rendszeres ellátás iránti kérelmet legkorábban az adott ellátásra való jogosultság időtartamának lejárta előtt egy hónappal lehet benyújtani, mely esetben az új jogosultság kezdő időpontja a korábbi jogosultság lejártát követő nap.

(10) A szociális ellátást igénylő család, illetve háztartás szociális helyzetéről – az érdemi döntést előkészítő Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal az e rendeletben előírtak szerint, továbbá indokolt esetben a tényállás tisztázása céljából – környezettanulmányt készíthet, szükség esetén az önkormányzati intézmények bevonásával.

(11) Az önkormányzat – a hatáskörébe tartozó ellátás felhasználásnak ellenőrzése céljából – a felhasználást igazoló dokumentumok bemutatására kötelezheti a jogosultat.

(12) A rendszeres ellátások utólag minden hónap 5-éig, az eseti ellátásokat a megállapítást követő 15 napon belül kell folyósítni.

(13) A pénzbeli ellátások folyósítása általában az Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal Pénztárában vagy – külön kérésre, a számlaszám igazolása mellett – lakossági folyószámlára utalással történik a jogosult, vagy törvényes képviselője részére.

(14) A rendszeres ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:

a) a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy jogosultságot kizáró körülmény következett be,

b) a jogosult azt kéri,

c) a jogosult meghalt,

d) az e rendeletben meghatározott egyéb okból.

(15) A (14) bekezdés szerinti megszűntetés időpontja a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napja.

4. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

6. § (1) Az Szt. 17. §-ban szabályozottaknak megfelelően a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátást és annak kamatait az igénybevevő köteles visszafizetni.

(2) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátását meg kell szüntetni, és az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell:

a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére,

b) a természetben nyújtott szociális ellátás esetén a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.

(3) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás megtérítését az igénybevételtől való tudomásszerzéstől számított 3 hónapon belül rendelheti el a hatáskör gyakorlója. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg a folyamatos ellátás esetén az ellátás megszűnésétől 1 év már eltelt.

(4) Indokolt esetben, amennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti a jegyző a visszafizetésre kötelezett összeget vagy ellenértékét és a kamat összegét méltányosságból elengedi, csökkentheti vagy részletekben történő megfizetését engedélyezheti, feltéve, hogy az igénybevételtől egy év még nem telt el és a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely az adós vagy családja megélhetését veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna.

A részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb 12 hónapnál.
(5) A jegyző döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett – a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül postai úton vagy személyesen (Iregszemcsei Polgármesteri Hivatalhoz 7095 Iregszemcse, Kossuth tér 19.) – illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

5. Adatkezelés

7. § (1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából az Szt. 18-19. §-ban foglaltaknak megfelelően nyilvántartást vezet.

(2) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles az Önkormányzatnak bejelenteni.

6. Települési lakhatási támogatás

8. § (1) A települési lakhatási támogatás a szociálisan rászorulók részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás, mely a villanyáram-, a víz- és gázfogyasztás, a csatornahálózat és szemétszállítás díjához, albérleti díjhoz nyújtható.

(2) Települési lakhatási támogatásra a Iregszemcse községben lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek

a) háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át eléri vagy meghaladja,

b) vagyonnal nem rendelkezik.

(3) Lakásfenntartási költségként figyelembe vehető kiadások

a) villanyáram díja,

b) gázfogyasztás díja,

c) víz- és csatornahasználati díj,

d) szemétszállítási díj,

e) fűtési költség.

(4) Az igazolt lakásfenntartási költséget a kérelem beadását megelőző egy hónap számlájának átlaga alapján kell megállapítani. A költségként figyelembe vehető kiadásokat a (3) bekezdés szerinti számlákkal kell igazolni.

(5) A települési lakhatási támogatás iránti kérelem formanyomtatványát jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

9. § (1) A települési lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát,

b) a lakásban lakás jogcímét igazoló adásvételi vagy bérleti vagy használati szerződést,

c) a lakásfenntartási költségek igazolására szolgáló számlákat.

(2) A lakhatási támogatás mértéke havi 4.000,- Ft.

(3) A lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet, továbbá a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(4) A (3) bekezdés szerinti külön lakás esetén a bérleti szerződés, vagy a bírói határozat csatolása kötelezően csatolandó melléklet.

(5) A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra kerül megállapításra.

(6) Nem jogosult települési lakásfenntartási támogatásra, aki a vagyonnyilatkozatában nem valós adatot közölt. Ez esetben a részére elutasító döntés jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül települési lakhatási támogatást nem lehet megállapítani.

7. Gyógyszertámogatás

10. § (1) A Képviselő-testület gyógyszertámogatás formájában települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult azon személyek részére, akik az Szt. 50. § (1) és (2) bekezdés szerinti közgyógyellátásra nem jogosultak, de egészségi állapotuk, diagnosztizált krónikus betegségük miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorulnak.

(2) Gyógyszertámogatásra Iregszemcse községben lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek

a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át eléri;

b) egyedül élő esetén a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének a mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át eléri.

(3) A települési gyógyszer-támogatási kérelem formanyomtatványát jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A települési gyógyszer-támogatási kérelemhez csatolni kell a háziorvosi igazolást arról, hogy kérelmező diagnosztizált krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódóan legalább 6 hónapig rendszeres gyógyszerszedésre kényszerül. (2. melléklet) A kérelemhez csatolni kell a közgyógyellátás elutasításáról szóló 30 napnál nem régebbi határozatot.

(5) A rendszeres gyógyszertámogatást abban az esetben állapítható meg, amennyiben a havi rendszeresen szedett gyógyszer költsége meghaladja az 5.000 Ft-ot.

(6) E rendelet értelmében rendszeres gyógyszerszedésnek minősül krónikus betegség kapcsán legalább 6 hónapot meghaladó gyógyszerszedés.

(7) A gyógyszertámogatás mértéke havi 5.000,- Ft.

(8) A gyógyszertámogatás egy év időtartamra kerül megállapításra azzal, hogy amennyiben a jogosult ezen időtartam alatt jogosultságot szerez közgyógyellátásra, a részére megállapított gyógyszertámogatást e naptól meg kell szüntetni.

(9) Az ellátásban részesülő, amennyiben közgyógyellátásra való jogosultságot szerez, köteles erről az Önkormányzatot értesíteni.

(10) A támogatott kötelezhető arra, hogy a támogatás felhasználásáról a nevére vagy TAJ számára kiállított gyógyszertári számlával, vagy igazolással elszámoljon.

(11) Azon kérelmező részére, aki a (9) bekezdés szerinti elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, ezen tény megállapításától számított egy éven belül újabb támogatás nem állapítható meg.

8. Települési ápolási támogatás

11. § (1) Települési ápolási támogatás állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki a 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, és családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg és kérelméhez mellékeli az ápolt tartós betegségéről szóló háziorvosi igazolást.

(2) A települési ápolási támogatás havi összege 20.000 Ft/hó. A támogatás tovább folyósításának feltételeit évente felül kell vizsgálni.

(3) Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha az ellátott rendszeres éteztetéséről, ápolásáról nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában nem működik közre.

(4) A házi segítségnyújtást végző Iregszemcse Szociális Intézménye az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését esetenként ellenőrzi. Az ellenőrzés során együttműködik a háziorvossal is, hogy meggyőződhessen az ápolt személy egészségi állapotának romlásáról és annak okairól. Amennyiben az ellenőrzés során úgy látja, hogy az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ezt a jegyzőnek jelzi.

(5) A települési ápolási támogatásban családonként egy személy részesülhet.

(6) Nem állapítható meg települési ápolási támogatás, ha a kérelmező az ápolt személlyel tartási, vagy életjáradéki szerződést kötött.

(7) A települési ápolási támogatás iránti kérelem formanyomtatványát jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

9. Rendkívüli települési támogatás

12. § (1) A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt

a) annak a személynek vagy családnak, aki megélhetését időszakosan nem képes biztosítani vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen tartós betegség, elemi kár elhárítása, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása – miatt anyagi segítségre szorul vagy

b) az a gyermeket gondozó család, aki időszakosan létfenntartási gondokkal küld, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül – különösen iskoláztatás, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, a gyermek családba való visszaküldésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete és betegsége miatt – anyagi segítségre szorul.

c) önhibán kívüli átmeneti létfenntartási gondok enyhítése céljából eseti támogatás formájában.

(2) Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indulhat meg. A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet e rendelet 3. melléklete szerinti, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolást.

(3) Rendkívüli települési támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek

a) a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetében 200%-át, és

b) vagyona nincs.

(4) Rendkívüli települési támogatás egy családon belül csak egy személynek állapítható meg.

(5) A rendkívüli települési támogatás a szociálisan rászorult személy részére egy naptári évben négy alkalommal adható. Az első és második alkalommal családonként legfeljebb 4.000 Ft összegű, a harmadik és a negyedik alkalommal családonként legfeljebb 3.000 Ft állapítható meg.

(6) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 90 napon belül ismételten benyújtott kérelemre indult eljárásra rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg.

(7) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben, egyedi mérlegelés alapján, évi egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható támogatás. Rendkívüli méltánylást éremlő esetnek minősül a tartós betegség, haláleset, elemi kár elhárítása, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, a gyermek családba való visszaküldésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, valamint gyógyászati segédeszköz beszerzése minősülnek. A gyógyászati segédeszköz beszerzésének szükségességét orvosi igazolással kell alátámasztani. Egyedi mérlegelés alapján a támogatás mértéke a rendkívüli települési támogatás maximum összegének kétszeresét nem haladhatja meg.

10. Temetési támogatás

13. § (1) Az önkormányzat temetési segélyt állapít meg annak a személynek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott - attól függetlenül, tartásra kötelezett volt, vagy sem - és a temetési költségek viselése a saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) A temetési támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.

(3) A temetési támogatás egyszeri összege 20.000 Ft.

(4) A temetési segély iránt benyújtott kérelemhez csatolni kell:

- az eltemetés költségeit tartalmazó eredeti számlákat, amelyeket a kérelmező, vagy a vele egy háztartásban élő családtagja nevére állítottak ki,
- a halotti anyakönyvi kivonatot.
(5) A temetési támogatás iránti kérelmet a haláleset időpontját követő 30 napon belül lehet előterjeszteni az önkormányzatnál.
(6) A temetési támogatás iránti kérelmet e rendelet 4. számú mellékletét képező nyomtatványon kell benyújtani.

11. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2019. június 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.

15. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet.

1

Az önkormányzati rendeletet az Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2021. május 20. napjával.