Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(II.24..) önkormányzati rendelete

a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 11/2005. (VIII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 25 - 2015. 02. 25

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete

a lakáscélú helyi támogatásokról szóló

11/2005. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

                                                

Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 11/2005. (VIII.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a  az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:


„(4) A képviselő-testület e rendelet 1. § (1) bekezdésében és a 3. § (1) bekezdésében foglaltaktól rendkívüli méltánylást érdemlő esetben egyhangú döntéssel eltérhet.”


2.§


(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.Nagyberény, 2015. február 24.

Tóth András Károly                                                Baumann Anita Gabriella

        polgármester                                                                      jegyző                                                         

                        

                      Kihirdetési záradék: Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.26) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2015. február 24-én.Nagyberény, 2015. február 24.


Baumann Anita Gabriella

                                                                                                                           jegyző