Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2001. (IV.3.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2012. 05. 01

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének


3/2001. (IV. 3.) számú rendelete


a temetőkről és a temetkezésekről


(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)


Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, élve a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. Törvény (továbbiakban Tv.) 40. § (1) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X: 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) szabályaira az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1. § [1]


(1) A rendelet hatálya Nagyberény községben lévő és az önkormányzat tulajdonában álló működő és lezárt temetőkre terjed ki, amely helyeken az önkormányzat a köztemetők fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségeit teljesíti:

            működő temetők:

            a.) Nagyberény 346 hrsz (római katolikus)

            b.) Nagyberény 345 hrsz (református)

            lezárt temető:

            Nagyberény 0153/2 hrsz (Jehova Tanúi Hitgyülekezet)


(2) A temetőkben lévő II. világháborús hősök hadisírjait az önkormányzat kegyeleti parkként tartja fenn.


2. §


(1) Az 1. § (1) bekezdés a.), b.), c.) pontjában felsorolt temetők tulajdonosa Nagyberény Község Önkormányzata, amelyek helyszínrajzait az 1. számú függelék tartalmazza.


(2) Nagyberény Község Önkormányzat a tulajdonában álló temetők fenntartásáról és üzemeltetéséről a Polgármesteri Hivatal bevonásával – saját maga gondoskodik.


Temető létesítése, lezárása, megszűntetése, újra használatbavétele


3. §


A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újra használatba vételre a temetőkről és a temetkezésekről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.Temetkezési helyek és szabályok


4. §


(1) A temetkezési helyek elhelyezkedésére vonatkozó térképet a rendelet 2. számú függeléke tartalmazza.


(2) A köztemetőkben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre, illetve lehet biztosítani:

 1. Koporsós temetéshez:

      - egyes sírhely,

      - kettes sírhely,

      - sírbolt (kripta) mely építési engedélyhez kötött

 1. Hamvasztásos temetéshez:

      - urnafülke (kolumbárium)

      - urnasírhely

      - urnasírbolt (építési engedélyhez kötött)

      - urna koporsós temetési helyre való rátemetése

 1. Emberi maradványok elhelyezésére kijelölt hely
 2. Díszsírhely


(3) A temetőben rendelkezésre álló temetési helyek méretei:

 1. koporsós temetés esetén:

      - egyes sírhely: hosszúsága                            210 cm

                              szélessége                              120 cm

                              mélysége                                200 cm

                              egymástól való távolsága        40 cm

(koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsós

aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön)

      - kettős sírhely: hosszúsága                           210 cm

                               szélessége                             260 cm

                               mélysége                               200 cm

                               egymástól való távolsága       40 cm

      - sírbolt: legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítmény lehet,

                     amelynek méreteit a befogadó koporsók száma határozza meg.

 1. Hamvasztásos temetés esetén:

                        - urnafülke: belső mérete 30 x 30 cm

                        - urnasírhely:  hosszúsága                                80 cm

                                               szélessége                                 80 cm

                                               mélysége                                   80 cm

                                                egymástól való távolsága         40 cm

                        - urnasírbolt: legalább két urna elhelyezését biztosítsa, méreteit a befogadó                                              urnák száma határozza meg.

                        - díszsírhely:   méretei azonosak a (3) bekezdés a.) és b.) pontjában                                                          meghatározottakkal.


(4) A temetési helyen elhelyezett sírjel (sírkő, síremlék stb.) nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb területet, magassági mérete: 1,2 m. Ennél magasabb síremlék vagy emlékoszlop elhelyezését és tervezett méreteit az építési hatóságnak a temető üzemeltetőjén keresztül be kell jelenteni, aki 15 napon belül nyilatkozhat a méretek korlátozása tárgyában. Amennyiben az építési hatóság e határidőn belül nem nyilatkozik, egyetértését vélelmezni kell. Az építési hatóság nyilatkozatának beszerzéséről a temető üzemeltetője gondoskodik.


(5) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell temetni, kivéve ha a régi temetőrészben kívánnak temetkezni. Amennyiben hozzátartozó temetési helyére rátemetéssel temetik az elhunytat, úgy azt rendelkezési jognak kell tekinteni, míg más esetben az őj temetési hely kialakítására vonatkozó szabályok az irányadók.

Temetési hely feletti rendelkezési jognak kell továbbá tekinteni az olyan egyes vagy kettős temetkezési helyeket, melyet a hozzátartozó saját vagy más családtagja részére tart fenn és gondoz.


(6) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő)

 • egyes sírhely: 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított                  25 év
 • kettős sírhely: az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év
 • sírbolt: a temető tulajdonosával (üzemeltetőjével) kötött megállapodástól               függően 60 vagy 100 év
 • urnafülke és urnasírhely: 10 év
 • urnasírbolt esetén a temető tulajdonosával kötött megállapodástól függően 20-           60 év

A temetési hely feletti rendelkezési jog a fenti időtartamra meghosszabbítható (újraváltható) kivéve ha a temető tulajdonosa a területet más célra kívánja felhasználni.


(7) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért díjat kell fizetni, a díjak mértékét a 3. számú függelék tartalmazza.


(8) A sírhelyre 2 db urna helyezhető el.A köztemetők infrastrukturális létesítményei


5. §


Az Önkormányzat tulajdonában álló köztemetőkben (1. § (1) bek. a.), b.) pontban meghatározott) az alábbi infrastrukturális létesítményeket biztosítja:

 • ravatalozó
 • halott hűtő
 • hulladékgyűjtő
 • közkifolyó (vízvételi lehetőség)
 • utak
 • parkoló
 • kerítés
 • illemhely
A temetők fenntartása és üzemeltetése


6. §


(1)[2] A temetőüzemeltetést a Tv. 16. § - 18 §-ainak előírásai szerint az önkormányzat látja el. Az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokat a temetkezési szolgáltatók nem kötelesek igénybe venni. A temetői létesítmények igénybe vételéért a temetkezési szolgáltatók a rendelet 3. számú függelékében meghatározott díjat kötelesek fizetni.


(2) Az érintettek a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik. Ezen kívül minden temetői tevékenységet be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének, így pad elhelyezését, fa ültetését stb .


(3)[3] A temetőkben munkát végző vállalkozók (kőfaragó, temetkezési szolgáltató stb.) tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles betartani. Tevékenységük gyakorlása során a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temetők infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják.

A fizetendő temető fenntartási hozzájárulási díj mértékét a rendelet 3. számú függeléke határozza meg.


Nyilvántartások vezetése


7. §


(1) Halottat csak halott-vizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni vagy elhamvasztani. A halott-vizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről a fenntartó gondoskodik.


(2) A temető fenntartója az új sírmezők (sírnegyedek, sírparcellák) megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről és annak a jegyző által történő jóváhagyásáról. A temető térképet a temető-nyilvántartó könyvvel összhangba n a fenntartó köteles vezetni. A temetési rend megváltoztatása (sírok átminősítése) csak a jegyző engedélyével történhet a térkép módosításával.

A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek a tűztől védve, páncélszekrényben kell megőriznie, azt követően pedig átadnia a Somogy Megyei Levéltárnak.


(3) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urna elhelyezést) időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés napja, az elhalt neve, születési ideje, utolsó állandó lakcíme, az elhalálozás napja, fertőző betegségben elhunytnál a halál oka, a sírhelytábla, -sor, -hely sorszáma, valamint a síremlékre vonatkozó bejegyzések.

A nyilvántartó könyvhöz  betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a megváltásra jogosult személy nevét és címét.


(4) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást – a halott nevének, a temetés időpontjának és a temetkezés helyének kivételével – csak bírósági és hatósági eljáráshoz lehet adni.
Díszsírhely


8. §


(1) Nagyberény Község Önkormányzata azon elhunyt személyeknek akik a községi közélet területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat.


(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.


(3) A díszsírhelyre – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett – az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülő, gyermek) is eltemethetők.


(4) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az Önkormányzat saját költségére köteles gondoskodni.


(5) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temető fenntartóját írásban értesíteni kell.


A temetők rendje


9. §


A temetők látogatóinak tájékoztatását a bejáratnál elhelyezett tábla szolgálja.

(1) A temetőkben és azok közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.

(2)[4] A temetőktől számított 250 méteren belül mindennemű lőfegyver sport, gyakorló és vadászati célú használata, erős zaj okozása tilos!

(3) A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.

(4) A temetőkben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.

(5) A temetőkbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.

(6) A temetőkbe vakvezető kutya kivételével más kutyát bevinni tilos.

(7) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető önkormányzat hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül el kell szállítani.

(8) A temetők területére gépjárművel behajtani tilos. Kivételt képeznek a kegyeleti szolgáltatást végző, a megkülönböztetett jelzést használó, mozgáskorlátozottakat szállító valamint temetések alkalmával a közeli hozzátartozókat szállító járművek.

(9) Kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani tilos.

(10) A temetőkben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. A temetőkben keletkezett hulladék elszállításáról az önkormányzat mint üzemeltető szükség szerint gondoskodik.

(11) A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos!

(12) A temetési hely feletti rendelkezésre jogosult köteles a temetési hely/ek/ (sírok, fenntartott helyek, sírközök) tisztántartását, gondozását ellátni.


9/A §[5]


A temető nyitvatartási rendje: április 1-től szeptember 30. napjáig 7.00-20.00 óráig

                                                 október 1-től március 31. napjáig 8.00-18.00 óráig,

illetve ezen időszakon belül október 23. napjától november 3. napjáig a nyitvatartási idő 8.00-22.00 óráig tart.


Záró rendelkezések


10.  § [6]


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyidejűleg a Település környezetvédelméről szóló 3/1997. (IV. 7.) számú rendelet 7/A. §-a hatályát veszti.

A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Nagyberény 2001. április 2.


           

            Szentpéteri László s.k.                                                                      Vágány István s.k.

               Polgármester                                                                                           jegyzőA kihirdetés napja: 2001. április 3.


                                                           Vágány István s.k.

                                                                       JegyzőEgységes szerkezetbe foglalva:  2012. április 27.                                                           Dr. Dudás Katalin s.k.

                                                                       jegyző


3. számú függelék a 3/2001. (IV. 3.) számú rendelethez
 1. Sírbolthely díja (60 évre)
  • 3 személyes sírbolthely                                     20.000 Ft
  • 6 személyes sírbolthely                                     30.000 Ft
  • 9 személyes sírbolthely                                     40.000 Ft


 1. Sírhelyek díja 25 évre                                                     5.000 Ft


 1. Urnafülke használati díjak:
  • tárolási díj 10 évre első alkalommal                   5.000 Ft
  • újraváltási díj 10 évre                                          2.500 Ft


 1. Síremlék állítási munkákhoz igényelt terület

      használati díja alkalmanként (vállalkozóknak)               2.000 Ft


 1. Temetkezési vállalkozók temető igénybevételi díja:      5.000 Ft


 1. A már meglévő sírhelyek újraváltási díját a rendelet hatályba lépésétől számított 25 év elteltével kell először megfizetni.
[1]

Módosította a 12/2001. (XI. 13.) számú rendelet, hatályos 2001. november 13. napjától.

[2]

Módosította az  5/2006. (III.29.) számú rendelet, hatályos 2006. március 29-től

[3]

Módosította az  5/2006. (III.29.) számú rendelet, hatályos 2006. március 29-től


[4]

Módosította a 7/2002. (X 15.) számú rendelet , hatályos 2002. október 15. napjától.

[5]

Módosította az 5/2006. (III.29.) számú rendelet, hatályos 2006. március 29. napjától.

[6]

Módosította a 8/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. május 1. napjától.