Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015(II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 05. 25

Nagyberény Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság, közös önkormányzati hivatal, jegyző) és az önkormányzat költségvetési szervére (Nagyberényi Pillangó Óvoda) terjed ki.


2. §

A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. §[1] [2] [3]

A képviselő-testület az önkormányzat a közös hivatal és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

188.739 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 

    5.877 ezer Ft előző évi pénzmaradvánnyal

194.616 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt

129 118 ezer Ft-ban

a működési pénzmaradványt (2014.12.31. pénzk.)          

51 ezer Ft-ban

a működési célú kiadásokat

129 169 ezer Ft-ban

ebből:


 a személyi juttatások kiadásait

50 839 ezer Ft-ban

 a munkaadókat terhelő járulékokat

12 574 ezer Ft-ban

 a dologi kiadásokat

46 816 ezer Ft-ban

 az ellátottak pénzbeli juttatásait

6 225 ezer Ft-ban

 a működési célú támogatásokat

2 678 ezer Ft-ban

 a tartalékot

0 ezer Ft-ban

az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

         2 261 ezer Ft-ban

Likvidítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése  

           7 776 ezer Ft-ban


a felhalmozási célú bevételt

59 621 ezer Ft-ban

a felhalmozási pénzmaradványt                                                

5 826 ezer Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást                                                

65 447 ezer Ft-ban

ebből:


 a beruházások összegét

13 427 ezer Ft-ban

 a felújítások összegét

52 020 ezer Ft-banállapítja meg.


Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §


(1) A helyi önkormányzat költségvetésében szereplő működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait az Áht. 23.§ (2) bekezdés a.) pontja szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.


(5) A képviselő-testület a Nagyberényi Pillangó Óvoda bevételeit és kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.


(6) A képviselő-testület az önkormányzat és az óvoda engedélyezett létszámát e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.


(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.


(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 10. melléklete tartalmazza.


(11) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.


(12) Amennyiben az év folyamán nem várt likviditási problémák merülnek fel a Képviselő-testület a likviditási problémák kezelésére éven belül felvehető likvid hitel felvételét hagyja jóvá és felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal az erről szóló megállapodás aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

5. §


A gazdálkodás során az év közben létrejött működési és felhalmozási bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület egyedileg dönt.


Több éves kihatással járó feladatok

6. §


A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 12. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. §


A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.


Közvetett támogatások

8. §


Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 14. melléklete tartalmazza.


A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §


(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


(7) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében tervezett kiadások gördülékeny teljesítése érdekében valamint előre nem tervezett, de szükséges és hasznos beszerzések realizálása érdekében a polgármestert 300 e Ft-ot meg nem haladó kifizetések teljesítésére a költségvetési előirányzati keret összegéig felhatalmazza, utólagos beszámolási kötelezettség kikötése mellett.  Amennyiben a beszerezni kívánt dolog értéke a 300 e Ft-ot meghaladja és a költségvetési előirányzatokat meghaladóan a beszerzése plusz költséget igényel, úgy arról a képviselő-testület dönt.


10. §


A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá, miszerint a 2014. évi pénzmaradvány teljes összege bevonásra kerül a 2015. évi költségvetésbe.


11. §


A helyi önkormányzat és az óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (közös önkormányzati hivatal).


12. §


(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

13. §


(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.


(2) A helyi önkormányzat a közös hivatal és az óvoda a költségvetésben jóváhagyott kiadási kiemelt előirányzataik főösszegeit saját hatáskörben nem módosíthatják, a kiadási kiemelt előirányzatokon belül – önkormányzat esetében a polgármester, közös hivatal esetében a jegyző és az óvoda esetében az intézményvezető - átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.


(3) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.


Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

14. §


(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-a.


(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


15. §


A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.


16. §


A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.


17. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az Önkormányzat, a Közös Hivatal és az Óvoda esetében a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) készpénzfizetési számlák,

b) vásárlási előleg, ellátmány,

c) munkavállalók illetmény előlege,

d) munkavállalók utazási költségtérítése,

e) munkavállalók belföldi kiküldetése,

f) közcélú dolgozók munkabére,

g) segélyek.


                                                Záró és egyéb rendelkezések


18. §


(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.Nagyberény, 2015. február 25.

       Tóth András Károly                                              Baumann Anita Gabriella

               polgármester                                                                   jegyző        

[1]

Módosította a 8/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. október 1-jétől.

[2]

Módosította a 9/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. november 26-ától.

[3]

Módosította a 4/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 25-étől.